k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#117

30. 6. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

A co teď? Re­ne­sance už skon­čila, těch čtr­náct dnů, kdy jsem na webu do noci tvrdě pra­co­val a pak v půl čtvrté ráno mlátil hlavou do stolu, pro­tože už po­ma­ličku sví­talo, ptáci začali zpívat a já se ještě vůbec ne­vy­spal, se ne­vrátí, je to pryč. Ptám se: A co teď?

Sou­časné zdejší dění bych při­rov­nal k in­ter­mezzu, me­zi­hře, kterou, přes­tože se v ní skoro nic neděje, na­ta­huji až k hra­nici únos­nosti. Ko­li­krát už tu bylo příště, někdy v bu­doucnu, zatím to není, bude to nebo pra­cuji na tom. V po­slední době docela často. A co teď?

Možná by se slu­šelo říct, co je zač ten ob­rá­zek in­ter­mezzo. To je jeden z pro­duktů náh­lých zá­chvatů čehosi, čemu jiní říkají in­spi­race, ale já nemám odvahu to jak­koli po­jme­no­vat. Mám toho na disku hodně (podle ur­či­tých odhadů až de­sítky ob­rázků). Často po­dobné kusy vy­pa­dají jako re­klama nebo banery pro­pa­gu­jící k47čku (vždy je tam odkaz), často se týkají ur­či­tých udá­lostí, které se ve zdej­ších vir­tu­ál­ních kra­jích udály. In­ter­mezzo jen jako první vy­pla­valo na povrch. A co teď?

Znáte so-coola a jeho stránky? Já ano (né že by to byla zas taková výhra, ale o tom snad jindy). A jestli vy ne, tak byste se mohli mrk­nout na jeho sajtnu. Chla­pec své stránky ak­tu­a­li­zo­val a svořil ne­u­vě­ři­telný no­vin­kový ela­bo­rát (zj­rátka ne­u­vě­ři­telný). Spojil ně­ko­lik článků (od­stavců) a humor do­hro­mady a stojí to za to. To jen tak na­o­kraj. A co teď?

Opusťme So-coola a pusťme se do něčeho mnohem zá­bav­něj­šího. Psťme se do Si­mu­trans. Zas jsem pro­hrál pár nocí a zase mě cosi na­padlo. Ten­to­krát se to týká sni­žo­vání ná­kladů. Celkem bo­hu­libá čin­nost, která najde uplat­nění. A co teď?

V sekci adios se něco málo uro­dilo. Aco teď?

Spojme svět, svažme ho ře­tě­zem aneb další výměny ikon. Tak na­pří­klad ze ser­veru Vtip­kyX se mi ozval člověk, zda ne­vy­mě­ním a to se ví, že vy­mě­ním, vždyť ten server má 10× vyšší ná­vštěv­nost & je to tudíž hlavně vý­hodné pro mě. Ale což, stane se i v lep­ších ro­di­nách! A pak je tu perla in­ter­netu, vy­chá­ze­jící slunce nadějí atd. zkrátka Den­drin's web. Ano taky tomu ne­mů­žete uvěřit? Den­drin si po­sta­vil stránky. No fajn, je to jen můj bývalý spo­lu­žák & začíná, ale myslím, že Den­drin's web má bu­douc­nost. Co si budem po­ví­dat, na po­čátku vy­pa­dala K47čka stejně a kam jsem to dotáh". Asi ze všeho nejvíc ně zaujal smělý pro­jekt Strážce života, chys­taná fan­tasy tetra­lo­gie, kterou Den­drin píše v tan­demu. I když můj smysl pro fan­ta­zii vy­chladl jako vče­rejší šálek čaje, Strážce života mě zaujal. Abych zby­tečně ne­na­ta­ho­val už beztak ne­ú­něrně dlouhé sdě­lení za­kon­čím pros­tou for­mu­lací: Den­dri­nův web budu mo­ni­to­ro­vat a ne­spus­tím ze něj oči na věky věků. A co dál?

Už nic! (A jen tak mi­mo­cho­dem: začaly prázd­niny!)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz