k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#112

25. 5. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Sedni si sem vedle mě a já ti budu vy­prá­vět Jak se kalila ocel. Že jste to tu už někdy sly­šeli? Ne­mý­líte se. Dnešní epi­zoda z oce­lář­ských závodů nese číslo 3. Pře­klad pro ty, kteří ne­po­chopí moje me­ta­fy­zické (?) me­ta­fory (??): je tu 3. ka­pi­tola nejdéle se rodící po­vídky v his­to­rii k47čky Jak se kalila ocel (i ko­lek­tivní po­vídka byla rych­lejší).

Právě jsem zdě­šeně zjis­til, že už je středa. To je hrůza! Zdě­šeně jsem běhal po pokoji a snažil se najít bráchův ka­len­dář někde na zemi, který by to vy­vrá­til. Ale je to pravda. Po­lo­vina prv­ního týdnu volna v hajzlu. Depka na obzoru. (po­dí­vejte se na tenhle ob­rá­zek, tomu říkám depka vtě­lená do deskrip­tivní ge­o­me­t­rie; kon­cen­t­race čar se li­mitně blíží ne­ko­nečnu & to všechno ně­ko­li­krát dokola & správně).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz