k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#111

23. 5. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Bylo nebylo, před dáv­nými a dáv­nými věky v jedné hodně vzdá­lené ga­la­xii…

Nechci teď psát o šesta­lo­gii Hvězd­ných válek. To roz­hodně ne! Po­va­žuji jí za nej­vý­dě­leč­nější vesmír­nou po­hádku všech dob a tím to hasne.

Ale dů­le­ži­tější je, co se mám uro­dilo na stromě ne­soucí název K47 za po­slední dobu sucha? Řekl bych, že spíš jen takové tech­nické zá­le­ži­tosti. Hleďte. Tak na­pří­klad jsem ak­tu­a­li­zo­val stránku se struč­nými in­for­ma­cemi o pro­hlí­že­čích, která má usnad­nit uži­va­te­lům za­ho­zení In­ter­net Ex­plo­reru do kanálu a po­u­ží­vání smys­lu­pl­ných pro­hlí­žečů (Opera a spol.)

Pak jsem také přidal pár odkazů do sekce linx. Jde hlavně o www.me­me­xen­gine.com a ze star­ších odkazů skvělá in­dustri­ální ga­le­rie, ze které jsem čerpal in­spi­raci pro gra­fiku i jinou tvorbu.

Ale tím to ani ná­ho­dou ne­končí přá­telé. Jako velký mi­lov­ník a hráč bu­do­va­tel­ské hry Si­mu­trans jsem nabyl pár po­znatků o které bych se rád po­dě­lil. Vý­sled­kem je po­měrně ob­sáhlý návod po­jed­nává o pře­pravě ces­tu­jí­cích a pošty. A pro­tože této malé hře s velkým H věštím velkou bu­douc­nost (ale­spoň, co se k47čky týče) a tak jsem zavedl ta­ko­vou pseu­do­sekci Si­mu­trans, odkud můžete star­to­vat na vý­pravy po strán­kách vě­no­va­ných Hře, jak lo­kál­ních, tak i in­ter­ne­to­vých.

Dneska to vypadá na nejdelší no­vinku, možná až ne­ko­neč­nou. Stejně jako je ne­ko­nečný zápas mezi ser­very K47 a co-cool v piškvor­kách. V po­sled­ních týd­nech se ode­hrály další a další kola věč­ného zápasu a vidina to­tál­ního ví­těz­ství se při­klo­nila k našemu webu. Na konci 5. kola je skóre 11:4 v pro­spěch hrdé zá­stavy s ozu­be­ným kolem. Gra­fic­kou podobu na­pí­navé bitvy si můžete pro­hléd­nout na této stránce.

Asi si musíte myslet že se ze mě stává ne­kul­turní drát, ale zkrátka mi v tuhle noční hodinu nějak verše ne­le­zou z pro­pisky a po­vídky se zdají být tak ne­smy­slně dlouhé, že by pře­bu­šení do klá­ves­nice trvalo dal­ších ně­ko­lik let plného de­li­ria. Snad příště. Ale ne­bojte půl­noční round-the-world-trip po­kra­čuje, sedím před kompem, ze slu­chá­tek přes jedno ucho se linou As I lay dying nebo zno­vuna­le­zené Per­pe­tuum Mobile od Ein­stür­zende Ne­u­bau­ten. Tohle cd jsem kdysi dávno „ztra­til“ a dneska tak cca před 3ho­di­nama jsem ho ví­tězně nalezl na po­ličce vedle po­stele. Tomu se říká triumf (i když se trochu za­dr­hává). Navíc mi na­psala Jiva, holka kterou vůbec neznám, že se chce sejít. Je to hold divná noc.

A co bude příště? Vrátí se Pedro? Ano i ne! Po­čí­naje pon­děl­kem mám 2 týdny stu­dijní volno, tudíž dost času, abych shro­máž­dil všechny své vy­vře­liny a nějak to pu­b­li­ko­val. Ne­bojte, není toho mále, ale bo­hu­žel jsem tra­gicky líný, takže vůbec nic není jisté. Radši nic pro­zra­zo­vat nebudu, ono by to stejně nemělo cenu a já bych pak měl depku, že ne­pl­ním svoje sliby.

Na­shle­da­nou.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz