k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#103

6. 4. 2005 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Přá­telé po­slední dobou nám to tady nějak moc stag­no­valo. Tomu je teď konec. Teď mám velké plány a hodlám je usku­teč­nit. Ko­li­krát to tady bylo před­tím a jak to do­padlo. Do­padne to stejně, ale teď mám tvůrčí ná­la­dičku, tak jí musím využít.

r3de­signed! Zase jsem to změnil! Všimli jste si, že ano. Změna je lehce es­te­tická, při­nesla nový název (odteď se jme­nu­jeme K47in­dustries) a s ním nové logo, z hle­diska roz­hraní se pranic dů­le­ži­tého ne­změ­nilo, ale vnitřní struk­tura strá­nek, ta zažila otřes. Smysl této změny je hlavně zvý­šení rych­losti na­čí­tání a op­ti­ma­li­zace pro al­ter­na­tivní i běžné pro­hlí­žeče. Teď se K47čka na­prosto ko­rektně zob­ra­zuje pod In­ter­net Ex­plo­re­rem verze 4, 5, 5.5 a 6; Opeře 7.5 a 8, Moz­zile, Fi­re­foxu (a tudíž i na všech pro­hlí­že­čích po­sta­ve­ných na jádře Gecko). V IE3 jsou stránky ale­spoň či­telné. Asi tolik ke změně de­signu a jejích dů­sled­cích.

Ve vol­ných chví­lích jsem začal psát jednu novou po­vídku a teď, i když není hotová, ji zve­řej­ňuji. Jme­nuje se Po­li­bek na roz­lou­če­nou a je ozna­čena jako ne­do­kon­čený román. To proto, že bude prů­běžně do­pi­so­vána a do­pl­ňo­vána. Zkrátka to nikdy ne­skončí. Po­vídka sama vy­práví o úniku před mi­nu­lostí. Jde tedy o ja­kousi road-novel.

V po­slední době jsem hrál ně­ko­lik velice dob­rých fre­e­ware PC her a nedalo mi abych o nich ne­spáchal ale­spoň ně­ko­lik malých člá­nečků. Dnes je to re­cenze na skvělý trans­portní tycoon Si­mu­trans. Zatím jsem napsal pouze re­cenzi, příště přidám pár ob­rázků. Re­cenze je na sa­mo­statné stránce nebo na hlavní stránce sekce PC hry.

A co dál? Pro dnešek to stačí, ale už teď mám při­pra­ven obsah dal­ších ak­tu­a­li­zací v různém stádiu roz­kladu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz