k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

... hlavou se mu mihl náhrobek dávno mrtvých nadějí a pak se pustil a padal do ledové hlubiny ...

29. 1. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Další věci na sebe ne­ne­chaly dlouho čekat! Ne­u­ply­nul ani týden a jsou tu další, v tomto roce třetí, no­vinky.

Dneska budu vý­ji­mečně celkem ne­kul­turní, pro­tože hlav­ním té­ma­tem dneška je re­cenze na ne­ob­vyklou, ale za­tra­ceně skvě­lou hru Portal. Jde o nej­no­vější počin spo­leč­nosti Vlave, která stojí za spi­rá­lou pří­běhů to­čí­cích se kolem Go­r­dona Fre­e­mana. Vlave vět­ši­nou dělá akční hry a Portal do tohoto sché­matu ne­za­padá. Jde v pod­statě o lo­gi­kou zá­le­ži­tost, která ovšem při­náší jednu vý­bor­nou a jinde ne­vi­dě­nou vy­chy­távku: por­tály. Víc se do­čtete v re­cenzi.

A pak aby se ne­řeklo je tady taky nějaký ten strip. Číslo 669.136 je o snech a ne­zva­ných hos­tech, kteří do nich vrhnou bez za­kle­pání a ani si ne­o­čistí boty. Mmch: Víte, že stripy 669 poprvé in­fil­tro­valy naši re­a­litu v srpnu 2005 a je to tedy nějaké dva a půl roku? Prů­měrně tedy vy­chází jeden strip za šest celá šest dnu. Pravda, Ka­ka­lík je trochu ak­tiv­nější (jeho po­slední stripy s ku­ře­tem mi tak nějak při­po­mí­nají Lyn­chův An­griest dog in the world). Ne­ztrá­cejme op­ti­mis­mus, může to být jenom horší!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz