k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS

Odkud jsou návštěvníci 4chanu

14. 7. 2012 — k47 (CC by) (♪)

Před ně­ja­kou dobou se na 4chanu u postů ob­je­vily vla­ječky sig­na­li­zu­jící země odkud po­chá­zejí jed­not­liví po­steři. Bo­hu­žel se to týká jenom boardů /int/ a /sp/. Ale i přesto jde o za­jí­ma­vou in­for­maci.

Cha­n­mi­ner po­cho­pi­telně tato data za­chy­til a teď nastal čas je za­na­ly­zo­vat.


4chan /int/

/int/ je me­zi­ná­rodní board 4chanu. Dis­kuze vedené v cizích ja­zy­cích tu není jenom to­le­ro­vána, ale do­po­ru­čo­vána.

Za­stou­pení an­g­licky mlu­ví­cích zemí není zas tak veliké (asi jenom 40%). Z ne­an­g­lic­kých zemí do­mi­nuje Mexiko, Fran­cie, Ně­mecko, Bra­zí­lie, Špa­něl­sko a Polsko.


4chan /sp/

/sp/ je board o sporu, který by měl re­pre­zen­to­vat běžnou po­pu­laci 4chanu o něco lépe než me­zi­ná­rodní /int/.

Jenom USA má za­stou­pení skoro 60%, an­g­licky mlu­vící země pak přes 80%.


kraut­chan.net /int/

Ještě pro srov­nání při­ho­dím slo­žení ná­vštěv­níků z /int/ boardu ně­mec­kého chanu kraut­chan.net, který vla­ječky uka­zuje už od ne­pa­měti.

Jak je vidět, kraut­chan /int/ je silně ero­cen­t­rický. Z USA sem chodí jenom 14.6% ná­vštěv­níků, an­g­licky mlu­vící země pak mají za­stou­pení jenom 27%.


PS: Pro vy­ge­ne­ro­vání grafů jsem použil tenhle skript.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz