k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Notebook

18. 6. 2007 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Je to tak! Po dlou­hých letech, kdy jsem byl za­pří­sáhle imo­bilní mám ko­nečně no­te­book. Je to stroj od HP model nx6325, ne­vyšší kon­fi­gu­race s AMD Turion TL-60. Někdo si možná řekne: „Cože AMD? Ten se musel zbláz­nit!“ No pravda je taková, že od no­te­booku, jako od mo­bil­ního stroje ne­če­kám žádný ex­trovní výkon, ale (pře­kva­pivě) mo­bi­litu. A to zna­mená kom­paktní roz­měry a so­lidní výdrž na ba­te­rii. Taky jsem byl ome­zo­ván fi­nan­cemi. Nemohl jsem zkrátka nalít se­dm­de­sát tisíc do ně­ja­kého su­per­mo­bil­ního stroje. To prostě nešlo. Takže jsem musel vybrat zlatou střední cestu. Ale kom­pro­misy jsem ne­chtěl dělat ve dvou věcech: výdrž ba­te­rie a roz­li­šení dis­pleje. Někdy je ni skoro až k smíchu, když vidím stroj, který ná ob­rov­ský dis­plej, ale rozl­šení tomu ne­od­po­vídá. Je to vlastně vět­šina sou­čas­nýc hlev­něj­ších strojů s pat­náct­kou mo­ni­to­rem a na tom září jenom ši­ro­koůh­lých 1280 na 800. Zato jsem ne­kladl téměř žádné po­ža­davky na pro­ce­sor, pevný disk ani ostatní vy­ba­vení. Vy­bí­ral jsem hlavně mobiní stroj, kde je jedno, co je uvnitř, hlavně, aby to ně­ja­kou tu ho­din­kzu vy­dr­želo naživu.

Ka­ma­rád z vejšky si koupil jeden z těch dneš­ních dra­hých über-no­te­booků, který má se­dm­nác­ti­pal­cový dis­plej a výkon, který trhá asfalt. Jemu se to hodí, pro­tože bydlí na koleji a chtěl stroj, který bude jeho hlavní a jediný, zkrátka vše­stran­nou mašinu. Můj záměr byl být více mo­bilní než vý­konný (a taky aby to tmoc ne­stálo) a svůj Compaq, který jsem pře­křtil na Mi­gh­ty­Book, jsem si téměř oka­mžitě za­mi­lo­val.

Mít laptop má ne­sporné výhody: jednak je pře­nosý (to je sice fajn, ale s tíms e tak trochu počítá), je malý a na stole (na­roz­díl od kla­sic­kého PC) zabírá míň místa (pů­vodně se na můj stůl, po pří­chodu moc­ného Core 2 duo pře­síd­lil, starý po­čí­tač (vlastně třetí nej­starší) s kla­sic­kým CRT mo­ni­to­rem za­va­lený různým ha­ra­bur­dím, který jsem s pří­cho­dem moc­ného no­te­booku vy­ho­dil a na­hra­dil ho sub­til­ním černým stro­jem; taky je pravda, že jsem si tam ukli­dil, takže asi hlavně tohle způ­so­buje moje nad­šení). Taky se dá z Mi­gh­ty­Booku v ko­bi­naci s table­tem Wacom udělat hezká vě­cička. Tento tablet (Wacom Gra­phire 4 clas­sic XL) se dá po­lo­žit na klá­ves­nici tak, že přesně ko­pí­ruje roz­měry no­te­booku a navíc ne­tlačí na žádnou klá­vesu a pro­tože je kres­líví plocha těsně pod dis­ple­jem, pří­jemně se na tom maluje/kreslí/vy­tváří gra­fika. V li­nu­xech je třeba jetě trochu poš­te­lo­vat ovla­dače, aby správně fun­go­vala všechna pří­davná tla­čítka, ale kres­lení s přítla­kem fun­guje krásně.

Malá po­známka: někdo by si mohl říct, proč jsem si vlastně ne­kou­pil Tablet PC, ale to je něco jiného. Tablet PC ne­fun­guje stejně jako gra­fický tablet. Je to pouze no­te­book vy­by­vený tou­chscre­e­nem, který vnímá pouze po­po­lohy on/off, ale na­proti tomu re­gu­lární tablet (je to jenom cit­livá kres­lící plocha) vnímá sílu přítlaku a podle toho se chová stopa v gra­fic­kých edi­to­rech. Exis­tuje věc, která kon­bi­nule plochý dis­plej a gra­fický tablet. Říká se jí Wacom Cintiq a stojí podle úh­lo­příčky 50 až 120 tisíc. To jen tak na okraj.

S novým no­te­boo­kem jsem dostal tak nějak sa­mo­zřejmě i ope­rační systém ze stáje Micro­softu a nějaký další soft­ware, jehož funkce mi zů­stává uta­jena, ale nej­spíš slouží jen k tomu, aby za­bí­ral místo v paměti. K té paměti ještě jednu věc: hned po startu Oken ty různé po­di­vu­hodné pro­gramy ukously 300 až 400 mega v paměti. No ne­zlobte se na mě, ale to je moc. Ani nevím, proč o tom píšu, když stejně Widle šly do koše a na jejich pěkné místo u okna se dostal Linux, kon­krétně Ubuntu. (Pravda je taková, že jsem si tam okna nechal, přece jenom jsou le­gální, tak je hned ne­vy­a­ni­hi­luju.) Někde jsem četl, že pod Li­nu­xem u tohoto stroje špatně fun­guje re­gu­lace otáček na vě­tráčku. Tedy spíš, že se vě­trá­ček vůbec ne­za­píná a no­te­book se za čas pře­hřeje (ještě před­tím si po­cho­pi­telně spá­líte prsty o vroucí klá­ves­nici). Ale to pla­tilo jen pro starší li­nu­xová jádra a ne­tý­kalo se to Ubuntu, které má v sobě nějaké patche. Takže ne­hrozí, že se z kusu vý­po­četní tech­niky stane topné těleso a ná­sledně škva­rek.

kon­fi­gu­race:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz