k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Internetové prohlížeče

30. 4. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

In­ter­net Ex­plo­rer

Nej­roz­ší­ře­nější pro­hlí­žeč a de facto stan­dard. Přesto zob­ra­zuje jinak než podle stan­dardů. Jeho je­di­nou výhodu spat­řuji ve faktu, že se vět­šina strá­nek je pro IE uzpů­so­bena a zob­razí se v IE správně. Ale tím to tak nějak končí. Ná­sle­dují ne­do­statky: je pomalý, chybně (oproti stan­dar­dům) vy­kres­luje určité prvky strá­nek, ob­sa­huje bez­peč­nostní díry skrz které se na váš po­čí­tač mohou dostat ne­bez­peční útoč­níci z in­ter­netu a má nudné ovlá­dání. Nemám ho rád a ne­po­u­ží­vám ho.

Verze 6 je nej­roz­ší­ře­nější. In­fi­ko­vala circa 75% po­čí­tačů s Win­dows; verze 5.5 má pod 2% a verze 5 kolem 3%. Starší verze (4 a 3) jsou téměř na vy­mření (pod 0.3%).

Micro­soft při­pra­vuje novou verzi, tedy IE7 a sli­buje při­dání nových funkcí (zá­ložky). Uvi­díme.

Opera

Můj ob­lí­bený pro­hlí­žeč, který po­u­ží­vám už dva roky a nemůžu si ho vy­na­chvá­lit. Nej­no­vější „Opera 8.5 .(teď už vlastně Opera 9.1)“ je nově zcela zdarma a ne­ob­sa­huje žádné re­klamní ban­nery, které se v dří­věj­ších ver­zích zob­ra­zo­valy nahoře v okně a od­stra­nily se pouze za­kou­pe­ním opery. Ale tyto časy jsou už dávno pryč a sou­časná Opera nabízí všechny své funkce na­prosto zdarma.

Hlavní vý­ho­dou Opery je ne­sku­tečná rych­lost ve vy­kres­lo­vání strá­nek, to se zkrátka jen tak nevidí (IE6 je proti ní šnek) a vý­borné inu­i­tivní ovlá­dání pomocí gest myši. Stačí stisk­nout pravé tla­čítko a udělat pár pohybů a ovlá­dáte pro­hlí­žeč. Je to ne­sku­tečně rychlé, po­ho­dlné a ná­vy­kové. Kéž by se takto daly ovlá­dat Win­dows a jiné apli­kace!

Opera nabízí další funkce a mož­nosti, které z ní dělají nej­pro­gre­siv­nější pro­hlí­žeč: zá­ložky, down­load ma­na­žer, emai­lový klient, RSS čtečka, blo­ko­vání do­těr­ných pop-up oken s re­kla­mou, in­te­gro­vané vy­hle­dá­vání pomocí googlu (a jiných uži­va­te­lem na­sta­ve­ných vy­hle­dá­vaču), Torrent klient, ovlá­dání pomocí hlasu (za­jí­mavá i když trochu ne­motorná mož­nost ovlá­dání; gesta jsou rych­lejší), dobrá pod­pora stan­dardů, možost stáh­nout češ­tinu, roz­sáh­lou úpravu roz­hraní pro vlastní po­třeby, funkce Fast for­ward (skočí na stránku, kterou před­po­kládá, že ná­sle­duje, hodí se např. ve fo­to­ga­le­ri­ích, kde skočí na další fotku, bezoho, abyste museli hledat odkaz „další“), relace, kde můžete na­sta­vit ně­ko­lik strá­nek, které se při spuš­tění pro­hlí­žeče a zvo­lení dané relace načtou na­jed­nou, mož­nost začít, tam kde jste minule skon­čili (hodí se při pádu Win­dows; pro­hlí­žeč načte stránky, které jste měli ote­vřené na­po­sled) a velmi dobře udě­laný zoom strá­nek. A pak jsou tu další funkce, které se mi už ne­chtějí blíže ro­ze­pi­so­vat (např. bez­peč­nostní funkce jako ochrana proti phishingu).

Stránky Opery jsou: www.opera.com. Odtud si můžete stáh­nout in­sta­lační ba­lí­ček (3.7MB), český ja­zy­kový soubor a další ná­le­ži­tosti jako třeba skiny atd.

do­pl­něno 8.4.2006:

ak­tu­ální verze 8.54 ob­sa­huje už v zá­klad­ním ba­líčku češ­tinu.

do­pl­něno 30.4.2006:

ke sta­žení uvol­něna verze 9 beta 1: jako nej­za­jí­ma­vější (mimo jiné) se pro mě jeví mož­nost sta­ho­vání Torrentů bez nut­nosti in­sta­lo­vat ex­terní klient, všechno je v pro­hlí­žeči. Při­bylo dál dal­ších ně­ko­lik men­ších vy­chy­tá­vek.

Fi­re­fox

Na­dějný open-source fre­e­ware pro­jekt. Je roz­ší­ře­nější než Opera (15-20%). Na­prosto ko­rektně zob­ra­zuje CSS2 a html 4.01, pod­po­ruje to o čem si IE nechá jenom zdát. Já s ním nemám velké zku­še­nosti a raději po­u­ží­vám Operu. Přesto stojí za vy­zkou­šení.

Fi­re­fox po­u­žívá cca. 20% uži­va­telů.

ostatní pro­hlí­žeče

Exis­tují sa­mo­zřejmě další pro­hlí­žeče. Přes­tože mají jen malé za­stou­pení není dobré je zcela ig­no­ro­vat.

Na linuxu je to na­pří­klad Konque­ror a na Macu jde o Safari.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz