k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Drogy

— k47 (CC by-nc-sa)

(Ta­bulka drog, účinky a pro­jevy pře­dáv­ko­vání)

Sku­pina látekNázevZá­vis­lost psy­chickáZá­vis­lost fy­zickáPo­třeba zvy­šo­vání dávekMožné účinkyPro­jevy pře­dáv­ko­vání
sti­mu­lačníper­vi­tinvysokáje možnáanocel­ková sti­mu­lace, po­vzbu­zení, ex­ci­tace, eu­fo­rie, pocit zvý­šené fy­zické a psy­chické vý­ko­nosti a vní­mání, em­pa­tie – zvý­šená schop­nost vcítit se do pro­blémů a pocitů ostat­ních, ne­spa­vost, roz­ší­řené zor­nicepokles tě­lesné tep­loty, ha­lu­ci­nace – pa­ra­no­idní psy­chóza, křeče, MOŽNÉ ÚMRTÍ!
kokainvysokáje možnáano
crackvysokáje možnáano
ecstasyje možnáje možnáspíš ne
fe­n­me­tra­zinvysokáje možnáano
opiátyopiumvysokávysokáanoeu­fo­rie, tě­lesný útlum – zklid­nění, zúžené zor­nice, zne­cit­li­vění, pocit lhos­tej­nosti vůči pro­blé­mům, ne­vol­nostpomalé dý­chání, lep­kavá kůže, křeče, kóma, zá­stava dechu, zá­stava sr­deční čin­nosti, MOŽNÉ ÚMRTÍ!
morfinvysokávysokáano
codeinstřednístředníano
heroinvysokávysokáano
braunvysokávysokáano
konopíma­ri­hu­anastřednížádnáspíše neeu­fo­rie, uvol­nění zábran, zma­tené cho­vání, sní­žená schop­nost sou­stře­dění, roz­ší­řené zor­niceúnava, možná je psy­chóza, pa­ra­noia, krát­ko­dobé se­lhání paměti, ne­vol­nost
hašišstřednížádnáspíše ne
ha­ši­šový olejstřednížádnáspíše ne
ha­lu­ci­no­genylsdstřednížádnáne nezmě­něné vní­mání času a pro­storu, ha­lu­ci­nace, ne­vy­po­či­ta­telné účinky, pře­ludy, „flash back“ – až i po 1 rocepsy­chózy, se­be­vraždy, MOŽNÉ ÚMRTÍ!
psy­lo­ci­binstřednížádná
meska­linstřednížádnáne
těkavétoluenstřední až vysokáje možnáano anopo­lo­spá­nek, po­ru­chy vní­mání, psy­chický útlum, otu­pě­lostpo­ško­zení (odumí­rání) mozku, orgánů dý­chací sou­stavy, jater, MOŽNÉ ÚMRTÍ!
acetonje možná
nit­ro­ře­di­dloje možnáano
tlu­mící (tlu­mivé léky)di­a­ze­pamstřední až vysokástředníanoopi­lecké cho­vání, po­ru­chy řeči, zpo­ma­lené myš­lení, otu­pě­lost, apatie, ná­la­do­vost, dez­o­ri­en­tace, cel­kový útlum
roz­ší­řené zor­nice, lep­kavá kůže, slabý rychlý puls, kóma, MOŽNÉ ÚMRTÍ!
ro­hyp­nolstředníanoano
me­pro­ba­matstřední
ra­de­purstředníano
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz