k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Bleskový turismus

15. 8. 2003 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Němci jsou dost vy­na­lé­zavý národ. Za druhé svě­tové války vy­na­lezli bles­ko­vou válku a teď je jejich nový obá­vaný vy­ná­lez tzv. bles­kový tu­ris­mus. A jak to pro­bíhá? Asi takto: po­četná sku­pina ně­mec­kých tu­ristů (např. ně­mecká rodina) jedou ně­mec­kým autem na ně­mecký benzín za ně­mecké mařeny (resp. Eura) a všichni kromě řidiče mají foťáky oby­čejné i di­gi­tální a kamery (taky oby­čejné i di­gi­tální). Jedou pomalu po sil­nici a mlsně kou­kají kolem, jestli někde ne­vy­koukne nějaká pa­měti­hod­nost. Jestli něco uvidí (třeba kostel z 16.stol), řidič přidá, dojede k pa­měti­hod­nosti (kos­telu z 16.stol) a těsně u ní za­staví. V tom vy­běhne po­sádka au­to­mo­bilu vy­ba­vená foťáky a ka­me­rami a začíná fotit pa­měti­hod­nost (kostel z 16.stol). Blesky blýs­kají a Němci obí­hají a fotí a točí. Uběhne chvíle a už je na­fo­ceno a na­to­čeno, po­sádka na­kluše do ně­mec­kého auta a ujedou vstříc dalším pa­mát­kám (kos­te­lům z 16.stol). Bles­kový tu­ris­mus se tomu říká z ně­ko­lika důvodů: při focení se po­u­žívá blesk (němci jsou bohatí a můžou si do­vo­lit po­u­ží­vat blesk) a taky je to vše rychlé jako bles­kový útok za bles­kové války, moc rychlé aby na tu­risty vylít nějaký kos­tel­ník a chtěl nějaké ty ně­mecké mařeny (resp. Eura) za focení, takže je to taky dost úsporný způsob tu­rismu. Nějaké sku­piny ně­mec­kých tu­ristů jsou už tak syn­chro­ni­zo­vaní a rychlí, že řidič nemusí za­sta­vo­vat, jen zpo­malí, po­sádka vy­skáče za jízdy, vše vyfotí a vy­ka­me­ruje velmi rychle a zas na­skočí za jízdy. Tomuto se říká vr­cho­lový bles­kový tu­ris­mus.

V po­sled­ních letech s masiv­ním roz­ší­ře­ním ma­na­žerů, kteří pořád někam po­spí­chají se vy­vi­nul tzv. ma­na­žer­ský styl. Jde v něm o to, že ma­na­žeři mají málo času a pořád někam spě­chají. Mají tak málo času, že za­sta­vit nebo jen při­brz­dit svoje ně­mecké auto, aby mohla po­sádka vy­ská­kat, je pro ně ne­při­pus­ti­telná ztráta času. A proto po sil­ni­cích jedou 120 ně­mec­kých ki­lo­me­trů za ně­mec­kou hodinu a v autě mají na­mon­to­vaný radar na pa­měti­hod­nosti a když se k nějaké blíží, po­sádka se jen natočí na danou stranu a fotí a točí za jízdy. Tímto způ­so­bem se ušetří čas a navíc se „na­vštíví“ mnohem víc pa­má­tek (kos­telů z 16.stol).


Díky pro: M@rtyho – za in­spi­raci ; re­stau­raci Pod Lípou za dobrý sma­žený sýr, který mě za­chrá­nil v nouzi nej­vyšší :-)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz