k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zvuky!

29. 3. 2013 (před 9 lety) — k47 (CC by)
CC by-sa (via)

Ná­sle­du­jící článek je pla­cená re­klama. Mám za něj slí­bený kus šunky a před­nostní od­ba­vení ve frontě na spa­sení.


Všechno začalo, když mi jeden chlá­pek poslal mail, jestli bych ne­chtěl pro­pa­go­vat jeho pro­jekt Li­te­rární střev­ník. Jde o věc, kde různí autoři vlast­ními ústy pre­zen­tují svojí li­te­rární pro­dukci. Idea možná dobrá, ale zatím se to všechno roz­jíždí, moc tam toho není & tak ne­zbývá než doufat, že to někam povede (a tahle ne­po­ve­dená re­klama bude mít aspoň nějaký smysl a já do­stanu svojí šunku).

Jejich nápad pěkný & chvá­li­hodný sám o sobě, ale mě by se mnohem více líbilo, kdyby někdo do podoby audio-knih před­čí­tal kla­siky na které se už ne­vzta­huje co­py­right, po­dobně jako to dělají dob­ro­vol­níci z pro­jektu Lib­ri­vox, ale v CZ jazyce. Kdyby s tím někdo sku­tečně začal, chvá­lil bych ho od roz­břesku do sou­mraku každý den s malou pauzou kolem Vánoc. Nebo kdyby se někdo začal vě­no­vat poezii jako to dělá Tom O'Bedlam z You­Tube kanálu Spoken Verse

Nicméně práce lidí z Li­te­rár­ního střev­níku si (aspoň prin­ci­pi­álně) cením, pro­tože mám rád audio-knihy a audio-po­vídky a audio-novely a audio-všechno-ostatní. Mlu­vená forma umož­ňuje si vy­chut­nat dílo na zcela jiné úrovni; můžu si leh­nout do hou­pací sítě, zavřít oči a nechat se unášet slovy. Kdysi jsem se snažil audio-věci ge­ne­ro­vat al­go­rit­micky a stro­jově – ať už věci tady z k47čky nebo už zmí­něné kla­siky a semi-kla­siky v rámci Pro­jektu Kafka a vý­sledky byly celkem sne­si­telné.

A to je asi tak všechno. Konec re­klamy, ro­ze­jděte se a po­slou­chejte!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz