k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

NoNoWriMo - šílenství grafomanů

4. 11. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Včera začalo Na­NoWriMoNati­o­nal Novel Wri­ting Month – ce­lo­svě­tová akce, jejíž účast­níci se snaží během jed­noho měsíce napsat román o pa­de­sáti tisíci slo­vech, což je v pře­počtu se­dm­náct tisíc slov denně. Na první pohled to ne­vy­padá nijak děsivě, ale zkuste si to. Každý den musíte v prů­měru vy­pro­du­ko­vat 1700 slov ví­ce­méně smys­lu­pl­ného textu. Po­ža­do­va­nému den­nímu počtu slov při­bližně od­po­ví­dají po­vídky Pla­y­back, Dům po­lo­syn­te­tic­kých hrůz nebo třeba Svě­dec­tví o cho­robě a všechny z nich jsem psal mnohem déle než dvacet čtyři hodin. Na­štěstí na li­te­rární díla nejsou v Na­NoWriMu kla­deny žádné nároky ohledně kva­lity a jedna moudrá poučka praví: „Nikdy po sobě nic ne­o­pra­vuj, radši to ani nečti a když už jsi v tom tak ani ne­skro­luj nahoru.“ Cílem není napsat ně­ja­kou zá­sadní prózu našeho sto­letí, ale prostě to do­táh­nout do konce a užít si to. Navíc vý­sledky vaší práce nebude nikdo hod­no­tit a nej­spíš si je nikdo vůbec ne­pře­čte. Zá­le­ži­tost jenom pro gra­fo­many.

Jak jste jistě po­cho­pili, odměna za celé to ne­smy­slné sna­žení a utr­pení je… nic. Vůbec nic. Člověk o sobě může říkat, že to do­ká­zal a do­stane i nějaký ofi­ci­ální štempl, ale jinak na­prosto vůbec nic.

Ale přesto do toho jdu. Mám nějaké nápady, je­jichž zpra­co­vání ja­kou­koli kon­venční cestou by bylo zcela ab­surdní. Ale budu po­tře­bo­vat hodně ginu pro případ, kdyby došly nápady. Gin dokáže docela dobře vy­kom­pen­zo­vat li­te­rární nadání a in­spi­raci. Po­dí­vejte: 50000 slov není málo, na to člověk musí být po zuby vy­zbro­jen.

Mému pa­de­sá­ti­ti­sí­co­vému pokusu říkám Cor­po­ral Cortex a nemám ponětí, co by to mohlo zna­me­nat. Cor­po­ral Cortex bylo první ná­hodné slovní spo­jení, které mi přišlo na mysl, znělo aspoň nějak za­jí­mavě a bylo stejně ne­vy­slo­vi­telné a ne­za­pa­ma­to­va­telné jako Ano­ma­lo­ca­ris De­t­ri­men­tum. Bude to příběh o spi­so­va­teli, jahož by bylo pří­znač­nější ozna­čo­vat jako li­te­rár­ního sa­bo­téra. Tomuto člo­věku vyjde kniha, která se čirou ná­ho­dou stane best­selle­rem a on její zfil­mo­vání svěří tomu nej­ne­kom­pe­tent­něj­šímu člo­věku na kte­rého narazí – ně­ja­kému re­ži­sé­rovi, který nemá ani nejmenší vzdě­lání v oboru, ale to vy­na­hra­zuje ne­u­vě­ři­tel­ným zá­pa­lem pro věc. V tom oka­mžiku začíná na­tá­čení, které je cokoli jenom ne tra­diční, or­ga­ni­zo­vané a jasné. To je star­tovní bod Cor­po­ral Cortex. Kam se budou věci od­ví­jet dál, není vůbec jasné.

O dalším dění vás budu včas in­for­mo­vat.

**

PS: cortex ce­rebri je ozna­čení pro mozko­vou kůru.

PS2: Můj nano-profil.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz