k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Stand-up comedy: Bill Bailey, Eddie Izzard a Dylan Moran

14. 6. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Pár slov o zá­zna­mech tří vy­stou­pení tří an­g­lic­kých stand-up komiků: Billa Bai­leyho, Eddie Iz­zarda a Dylana Morana.


Před­sta­vení Billa Bai­leyho Tin­selworm vyšlo na DVD už v lis­to­padu 2008, ale ke mně (re­spek­tive na You­Tube) se do­stalo až mnohem poz­ději. Bill Bailey je známý svým stylem, kdy kom­bi­nuje svůj hu­dební talent s post-mo­der­ními gagy a vy­tváří tak ty­picky po­trhlý a ne­sou­rodý proud vtipů, který byl už jasně patrný na jeho prvním só­lo­vém vy­stou­pení Cosmic Jam (1995). Od tématu vždy od­bo­čuje na­prosto ne­če­kaně a není pro něj pro­blém se dostat na­pří­klad k tomu, jak by osel na ko­ka­inu na­prosto změnil křes­ťan­skou iko­no­gra­fii. Na ná­sle­du­jí­cích turné Bewil­der­nessPart Troll se od tohoto pří­stupu po­stupně od­klá­něl a ne­pa­trně vážněl. Na turné Tin­selworm v této tra­jek­to­rii po­kra­čuje. Bo­hu­žel. I když Tin­selworm není tak dobrý, tak nabitý cha­o­tic­kým hu­mo­rem, je to skvělý stand-up. Bill Bailey sype vtipy z rukávu, ale tak nějak to už není ono.

Od Tin­selworma stihl při­pra­vit další vy­stou­pení Bill Bailey's Re­mar­kable Guide to the Or­chestra, ve kterém mísí svůj vtip s (ví­ce­méně) vážnou hudbou. Velice za­jí­mavé. Ně­ja­kou dobu byl záznam na You­Tube, dnes už není do­stupný. Nicméně jsem tam našel Bill Bailey at the Eden Pro­ject Sessi­ons Cor­nwall. Pře­skočte první 4 minuty, teprve pak se ukáže Bill a teprve potom to stojí za to. Ma­te­riál tohoto vy­stou­pení po­chází hlavně z Tin­selwormu, něco pak z Part Troll a všechno do­pl­ňuje velkou dávkou mo­men­tální im­pro­vi­zace.

Další na řadu přišel záznam turné stand-up transves­tity Edieho Iz­zarda – Stripped, na něž vy­ra­zil šest let po po­sled­ním turné Sexie.

Eddie sice od­lo­žil dámské šaty, ale pořád po­kra­čuje ve stylu ty­pic­kém pro brit­ské komiky: chrlí na diváky ne­u­stálý proud drob­ných vtipů se zá­li­bou k častým ab­surd­ním od­bočkám. Hned prv­ními slovy před­sta­vení vy­ty­čil ne­snadný cíl:

„To­ni­ght I'm gonna talk about eve­ry­thing that ever hap­pe­ned.“

A pak spus­til lavinu vtipů o wi­ki­pe­dii, Pav­lo­vovi, pečení dortů, up­da­tech sys­tému, li­cenč­ních ujed­nání, po­čí­ta­čích, opeře, stvo­ření světa, bibli, ná­bo­žen­ství,

„If there is a God, his plan is very si­mi­lar to so­me­one not having a plan.“

na­cis­tech, di­no­sau­rech, Je­ží­šovi, pornu pro rap­tory, pra­věku, ja­zy­cích, scra­bble,

„Scra­bble was in­ven­ted by nazis, to piss off kids with dysle­xia. Word dysle­xia was in­ven­ted by nazis, to piss off kids with dysle­xia.“

vra­zích, kteří kouří hašiš, vál­kách, lov­cích, vývoji lid­stva, zví­řa­tech, kra­vách, které řídí auta, bib­lické potopě, ci­vi­li­zaci, po­han­ství a křes­ťan­ství, sta­ro­vě­kém Řecku a Římě, latině,

„And all Roman died in cha­riot crash.“

Brit­ské mo­nar­chii, rybách, evo­luci,

„I have two pro­blems with in­te­li­gent design. The in­tel­li­gent part, and the design part.“

kra­vích ža­lud­cích, Moj­ží­šovi, žabách, které hrají ka­na­stu, deseti při­ká­zá­ních, při­stání na měsíci a spousta dal­ších věcech. Jak je vidno, mluvil skoro o všem, co se kdy stalo. Někdy rozjel skeč, aniž by měl nejmenší ponětí, jak se to bude vy­ví­jet dál. Ale jako vždy se ně­ko­lik motivů táhne celým před­sta­ve­ním a pro­po­juje jed­not­livé gagy a od­bočky od­bo­ček – na­pří­klad jaz­zové sle­pice, deník velryby a tak po­dobně. Na Eddiem je vy­slo­veně vidět, že si svojí show užívá. Někdy i víc než diváci. Pořád je to starý dobrý Eddie, o něco málo slabší než po­sledně, ale stále plný ab­surd­ního humoru.

Na You­tube bývalo ně­ko­lik jeho vy­stou­pení, ale všechny časem zmi­zely. Teď se tam dá najít jen větší část De­fi­nite Ar­ticle a pár ukázek Live from Wem­bley – jedné za­stávce na turné Sexie z roku 2003.

A to nej­lepší na­ko­nec.

Dylan Moran svým vy­stou­pe­ním What it is do­ká­zal oba již zmí­něné kolegy strčit do kapsy. What it is je na­prosto skvělé a ne­zkla­malo v žádném ohledu. Je to přesně ten Dylan Moran, kte­rého mám rád. Zase na nás opi­lec­kým hlasem chrlí proud surre­ál­ných vtipů a sar­kasmu a není na něm znát, jestli je sku­tečně na­sraný, nebo tak pře­svěd­čivě hraje svoji roli. V jednom kuse trefně ko­men­tuje sou­čas­nost, naváží se do lidí, do po­li­tiky, jazyka, ná­bo­žen­ství, tech­no­lo­gie, vědy, kon­zu­me­rismu, re­klamy, vztahů a mla­dých lidí. Zkrátka do všeho, co mu mo­men­tálně přišlo pod ruku.

Čím je Dylan Moran starší, tím ironie a sar­kas­mus jeho vy­stou­pení na­bý­vají na in­ten­zitě. What it is bylo mnohem lepší než minulé Like, To­tally a to zase pře­ko­nalo Mon­ster a tak dál. Jako kdyby ná­sle­do­val tra­jek­to­rii slav­ného stand-up komika George Car­lina, který ab­so­lut­ního vr­cholu dosáhl až na sklonku života, kdy už všechny vtipy stavěl na velice drsné kri­tice spo­leč­nosti. Po­pravdě, těším se na další Mo­ra­novo vy­stou­pení, pro­tože jestli bude po­kra­čo­vat ve vy­je­tých ko­le­jích a ještě trochu při­tlačí na pilu, pak to bude něco ne­za­po­me­nu­tel­ného.

What's wrong with us? We're the only or­ga­nism the planet is acti­vely asking to fuck off! By bur­ning things and fre­e­zing things and mel­ting things on us. It's like going past the ocean and seeing it spit out whales! „Fuck off, I've had enough of you!“ Pas­sing the eu­ca­lyp­tus tree as the koalas hang on, the tree's going [ve­he­mentně se za­ky­mácí ze strany na stranu] „Get the fuck away from me!“

You have a very im­por­tant, early de­ci­sion to make in your life. Are you going to be alone, or are you going to be with so­me­body else? Are you going to be sane, or not lonely?

Re­li­gion is or­ga­ni­zed panic about death.

Two young, fit, he­al­thy, at­tractive people in love! There's no­thing worse to look at in the world! Going around going, „I can't be­lieve I met you, 'cause I'm ama­zing, and you're ama­zing, and we're surroun­ded by shi­the­ads, it's just ama­zing! Hey, I know this really good bar, let's go and make it better.“

And we all think that we're very rati­o­nal and very secu­lar. But we make gods all the time. Eve­ry­body went ape­shit when Barack Obama got elec­ted. I was de­li­gh­ted. Eve­ry­body was thrilled. A sane, rati­o­nal, in­tel­li­gent human being in an im­por­tant office. Great. But his bi­g­gest pro­blem is eve­ry­body else! Is us! ‘Cause eve­ry­body's in love with him! He stands up there, he's very con­vin­cing and com­man­ding, and makes sense, he says, „It's a di­f­ficult time, eve­ry­body needs to work to­ge­ther and be re­a­lis­tic about what we do,“ and all that stuff, and eve­ry­body's lo­o­king at him going “No! You do it! You are Super Jesus! You're so hand­some when you're se­ri­ous. Do you work out?

Tequila, it's not even a drink. It's just a way to get the police around you wi­thout using the phone.

Na You­Tube se dají najít zá­znamy star­ších vy­stou­pení Like To­tallyMon­ster do­konce s čes­kými ti­tulky (bo­hu­žel úroveň pře­kladu je velice slabá, ale lepší než nic).

Nějaké ty odkazy. Pro legály je tu EddieDylan Moran na Ama­zonu. Ostatní zkuste po­škád­lit Wy­hle­da­wacz tady, tady nebo tady. A ještě při­ho­dím k dobru dva odkazy na zá­znamy le­gen­dár­ního George Car­lina: Re­li­gion is bull­shit.Saving the Planet.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz