k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Město se kterým není něco v pořádku

13. 11. 2013 (před 8 lety) — k47 (CC by-sa)

Night Vale není tak úplně oby­čejné místo.

Na první pohled se může zdát jako další ospalé město uto­pené kdesi v pouš­tích ame­ric­kého ji­ho­zá­padu, ale to je jenom mylný dojem, který může ne­při­pra­ve­ného po­zo­ro­va­tele stát život.


Night Vale totiž není něco v po­řádku.

V parku pro psy, o kterém nikdo nesmí pře­mýš­let, se po­hy­bují zá­hadné po­stavy v ka­pu­cích, sta­rostka města je vět­šinu času ne­zvěstná, všechny psací po­třeby jsou ne­le­gální, tra­fika je ze dvou pro­cent plná mléka, ně­které ob­chody jsou zalité v jan­taru, pod ku­žel­nou se na­chází pra­staré pod­zimní město, jed­noho dne se ne­da­leko zjeví šep­ta­jící lesy, v domech se zne­na­dání ote­ví­rají por­tály, lidem se zje­vují andělé, černé hučící obe­lisky se tyčí v uli­cích, ho­di­nová věž je ne­vi­di­telná, nad stře­chami se pro­há­nějí he­li­kop­téry še­ri­fovy tajné po­li­cie, město někdy zahalí ta­jemné zářící oblaky, ob­je­vují se ces­to­va­telé v čase, všechno obilí a obilné pro­dukty se mění na je­do­vaté hady a místní ra­di­osta­nice je řízena ne­před­sta­vi­tel­nou bestií přímo z noč­ních můr.

Ale přesto nic z těchto Lo­vecraf­tov­ských hrůz míst­ním ne­při­jde divné, po­de­zřelé nebo zlo­věstné. Vše­chen děs působí všedně, jako denní rutina se kterou se všichni na­u­čili žít. Pro místní je Night Vale jen „A fri­en­dly desert com­mu­nity where the sun is hot, the moon is be­au­ti­ful, and mys­te­ri­ous lights pass overhead while we all pre­tend to sleep,“ jak říká sám Cecil, hla­sa­tel míst­ního rádia Wel­come to Night Vale, které můžete po­slou­chat i vy ve formě fan­tas­tic­kho pod­castu.


Mi­mo­cho­dem: K Night Vale mě opět při­vedl Idea Chan­nel. Tenhle you­tube kanál se roz­hodně vy­platí sle­do­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz