k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Jára Cimrman

23. 6. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Jára Ci­mr­man byl vše­stranný génius, nej­větší český ba­da­tel, vy­ni­ka­jící dra­ma­tik, ob­je­vi­tel, vědec, hu­deb­ník, skla­da­tel, spi­so­va­tel, fi­lo­sof, dů­věrný přítel Al­berta Ein­steina. Nebylo oboru do kte­rého by plodně ne­za­sáhl. Rozsah oborů do kte­rého mistr zasáhl se dá srov­ná­vat jen s Le­o­nar­dem da Vinci a to navíc dost těžko.

Žil na pře­lomu de­va­te­nác­tého a dva­cá­tého sto­letí a ve své době byl zcela ne­známý ba i opo­vr­ho­vaný. Jeho ob­rov­ské dílo a ob­rov­ský odkaz ob­je­vili až mnohem poz­ději (roku 1966) vědci a ba­da­telé, kteří se sdru­žili kolem Di­va­dla Járy Ci­mr­mana a roz­hodli se tak ukázat světu tohoto vel­kého Čecha.


Ale teď zpátky do re­a­lity. Po­stava Járy Ci­mr­mana sa­mo­zřejmě ne­e­xis­tuje, je to pouze dobře pro­myš­lená mysti­fi­kace, která dala vznik­nout jed­nomu z nej­po­pu­lár­něj­ších čes­kých di­va­del.


Když se řekne slovo Ci­mr­mann, vybaví se mi in­te­li­gentní humor, za­lo­žený na mysti­fi­kaci.


Všechny hry, které jsou po­de­psány Járou Ci­mr­ma­nem mají ve sku­teč­nosti na svě­domí pánové Svěrák – Smoljak.

Jme­no­vitě jsou to tyto hry:

Také vzniklo ně­ko­lik ce­lo­ve­čer­ních filmů s ci­mr­ma­nov­skou te­ma­ti­kou (pod re­žijní tak­tov­kou La­di­lava Smljaka):

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz