k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

HR Giger - Mimo dobro

10. 8. 2005 (aktualizováno 14. 8.) (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Vý­stava mimo dobro

Praž­ská vý­stava Gi­ge­ro­vých děl (údajně jedna z nej­roz­sáh­lej­ších ex­po­zic vůbec) se konala a ještě se koná (do konce srpna) v Ná­rod­ním tech­ni­ce­kém muzeu. Nemohl jsem na ní chybět a tak jsem se jedno deš­tivé od­po­ledne vy­pra­vil do Prahy, za­pla­til vstupné 110,- (to je stu­dent­ské; ne­zlev­něné vstupné 130,-) a po­no­řil se do ro­ze­sta­vě­ných pro­stor muzea do kte­rých je vý­stava si­tu­o­vána (jde to poznat z fotek z vý­stavy).

po­kra­čo­vání a do­pl­nění někdy příště

Fotky z vý­stavy

Fotky pře­vzaty ze strá­nek re­a­li­zá­tora vý­stavy.

Gi­ge­rovy obrazy

Alien V
Kokpit
Ne­cro­no­mi­con
Pis­tole na rození dětí
Pis­tole na rození dětí
skřet

odkazy

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz