k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Hlava XXII.

19. 8. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(Joseph Heller)

Joseph Heller měl tak trochu štěstí i smůlu. Jako svojí pr­vo­tinu napsal skvě­lou knihu, ale na druhou stranu se mu už nikdy ne­po­da­řilo ji pře­ko­nat. Tou knihou je Hlava XXII.

Hlava XXII. je ne­smy­slný vo­jen­ský před­pis, který během 2. svě­tové války do­vo­luje velení úplně všechno a řa­do­vým vo­já­kům prak­ticky zne­mož­ňuje se vrátit z války naživu.

A do tohoto ko­lo­toče se do­stává i bom­bo­metčík ame­ric­kého le­tec­tva Yossa­rian, jehož letka sídlí na os­t­rově Pi­a­nosa ne­da­leko břehů Itálie. Po ničem jiném ne­touží víc, než se dostat z války domů, pokud možno naživu. Ale je tu pár pře­ká­žek, předně válka, pak Hlava XXII. a na­ko­nec velení, které ne­pů­sobí dojmem, že by chtěli vyhrát váku, spíš se snaží si při­lep­šit v žeb­říčku hod­ností a to i za cenu, že obě­tují své muž­stvo, na­pří­klad při ne­u­stá­lém zvy­šo­vání bo­jo­vých náletů. Yossa­rian proto před­stírá různé nemoce a pořád se zašívá do ne­moc­nice.

Si­tu­ace to není veselá, spíš tíživá a mohlo by se zdát, že v tomto pro­středí nelze vy­tvo­řit nic jiného než dra­ma­tický a ne­ve­selý příběh. Je to trochu pravda, ale taky trochu omyl.

Heller na těchto zá­kla­dech po­sta­vil ab­surdní příběh protkaný hu­mo­rem černým jako bez­mě­síčná noc. Ab­surdní věci jsou tu zcala běžné a ačkoli čtenář žasne, hr­di­nům románu všechno přijde na­prosto nor­mální a běžné. Po­stavy a cha­rak­tery jsou taktéž bi­zarní a po­divné: ge­ne­ra­lita, která se vzá­jemně ne­ná­vidí, bývalý de­sát­ník Win­ter­green, který je nej­moc­něj­ším mužem v celém stře­do­moří, Milo – ob­chod­ník, který na­ku­puje vejce za sedm centů a pro­dává je za čtyři a přesto na nich vy­dě­lává a mnoho dal­ších.


Jak shr­nout Hlavu XXII. je­di­nou větou? Možná něco jako: ge­ni­álně na­psaný hu­morný příběh z ne­hu­morné doby.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz