k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Chris Morris

21. 1. 2016 (před 6 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska jen te­le­gra­ficky: Všechno, na co kdy sáhl Chris Morris, je klenot ne­všední krásy.


Vět­šina lidí bude Morrise nej­spíš znát jako po­di­vín­ského ře­di­tele Rey­nholm In­dustries z prv­ních sérií IT crowd. To však zda­leka není nej­lepší věc ve které měl prsty. Morris byl au­to­rem ně­ko­lika ra­di­o­vých a te­le­viz­ních pořadů, které se řadí mezi pr­votřídní satiru, pa­ro­dii a černý humor.

První z nich byla sa­ti­rické roz­hla­sové zprávy On the Hour, které se poz­ději pře­ro­dily do te­le­vizní podoby The Day Today. S pa­ro­dií na zpra­vo­daj­ství dále po­kra­čo­val v Brass Eye. Potom to však vy­to­čil na je­de­náct a vy­pro­du­ko­val am­bi­entní radio-show Blue Jam, která se dá popsat mnoha způ­soby: post­mo­derní, surre­álná, bez stra­chu pře­kra­ču­jící tabu, často za­chá­ze­jící daleko za hra­nici ne­chut­ného humoru. A Blue Jam byl pak poz­ději pře­pra­co­ván do te­le­vizní podoby po­jme­no­vané jed­no­duše Jam, která není zda­leka tak am­bi­entní, ale hrdě po­kra­čuje ve svém surre­ál­ném dě­dic­tví.

Jak říkám: Všechno, na co kdy sáhl Chris Morris je klenot. Po­divný, zvláštní klenot, který roz­hodně stojí za po­zor­nost.


Pozn: Když o tom teď pře­mýš­lím, frázi jen te­le­gra­ficky po­u­ží­vám docela často. Třeba tady, tady, tady, tady, tady, tady nebo tady.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz