k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Zápas zástupců kaja47.wz.cz a so-cool.ehm.cz v dálkových piškvorkách

6. 5. 2005 (aktualizováno 23. 5.) (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

4. května 2005

Ko­men­tář utkání:

Celou partii začal So-cool, když, zvo­lá­ním Mar­kéta 18, ob­li­gátně táhl kříž­kem na M 18. Ná­sle­do­valo ně­ko­lik rych­lých tahů v okolí a bylo jasné, že ro­ze­hří­vací kolo sám vy­hraje. Kaja47 navrhl pře­ru­šení hry pro úsporu papíru a uznal svou prohru. So-cool si při­psal svou první výhru.

Druhé kole se ode­hrá­valo v pro­storu pod prvním a od za­čátku do konce bylo velmi vy­rov­nané. Každý ze sou­peřů stří­davě útočil a stří­davě se bránil. Velmi vy­rov­naná hra by jistě po­kra­čo­vala ještě dlouho, kdyby ovšem So-cool ne­pře­hlédl za­ko­pa­nou ne­kry­tou trojku a netáhl do útoku. Toho Kaja47 hbitě využil a za­sa­dil ne­če­ka­nou ránu. Z trojky se stala čtyřka a So-co­o­lovi ne­zbyli než oči pro pláč, přesto blo­ko­val, i když věděl, že další bod patří do stáje K47čky.

Ve třetím kole, které pro­bí­halo nad prvním došlo ke dvěma omylům při na­vi­gaci tahů. Ke konci této hry bez vý­raz­něj­ších šancí So-cool za­ú­to­čil, ale Kaja47 měl v záloze plán, se kterým So-cool ne­po­čí­tal, a ne­vá­hal ho použít. Třetí kolo při­neslo bod pro Kaja47.

Čtvrté kolo za­há­jil So-cool tahem Šárka 32, ná­sle­do­valo ně­ko­lik tahů, pár let­mých útoků, ale ko­nečné ví­těz­ství roz­hodla až chyba v na­vi­gaci v So-co­o­lově poli. Této chyby využil Kaja47 ke svému tře­tímu ví­těz­ství.

V tu chvíli se skóre ustá­lilo na 3:1 pro Kaja47 a čas se ne­ú­prosně blížil ke konci hrací doby. Bylo téměř jasné, že se So-co­o­lovi již ne­po­daří si­tu­aci zvrá­tit ve svůj pro­spěch, ale může se po­ku­sit ale­spoň vy­rov­nat.

Toho dne po­slední kolo pro­bí­halo v pro­storu mezi sou­řad­ni­cemi M až Ř a 23 až 29. Prů­bě­hem se po­do­balo dru­hému setu. Vy­rov­nané šance a mnoho pro­myš­le­ných útoků. Ale když se Kaja47 chys­tal na po­slední zteč, So-cool udělal ně­ko­lik dů­le­ži­tých tahů, které vy­pa­daly jako obrana z po­sled­ních sil, a poté když Kaja47 vy­tvo­řil ne­kry­tou čtyřku a myslel si, že má vy­hráno, za­kon­čil So-cool jedním tahem, kterým do­pl­nil řadu a vyhrál.

Zápas skon­čil 3:2 na sety pro Kaja47.

10., 11., 17. a 18. května 2005

V období mezi 10. – 18. 5. 2005 pro­běhla další čtyři kola zápasu ser­verů. Kaja47 (ko­lečka) po­stupně zvy­šo­val svůj náskok, až se skóre ustá­lilo na ne­u­vě­ři­telné hod­notě 11:4 pro K47čku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz