k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Postavy stripů 669

27. 6. 2008 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(Skan­dální od­ha­lení osob, které se vy­sky­tují ve světě, kde je od­po­čí­tá­vání do konce světa všu­dypří­tomné.)

kaja47

Moje vtě­lení do světa 669. Každá věta, kterou jsem ve stri­pech řekl byla na­prosto čistá a prů­zračná pravda. A když ne, pak to byla lež.

Marty – nej­větší z vel­kých bratrů

Helbi

Člověk, který chtěl za­pá­lit svět a jednou se mu to málem po­vedlo.

Martin H.

Ten, který nikdy ne­zalhal a jako divej na­ku­po­val z Ebaye zik­nový vany, který ob­ra­tem směnil za ovoce, které prodal a za str­žené peníze koupil lom.

Levák

Levák to nemá jed­no­du­chý. Je to zlo­či­nec pro­ná­sle­do­vaný po­li­cií v osm­de­sáti stá­tech, roz­vedl se s man­žel­kou, trpí epi­lep­sií, ale nej­větší ne­štěstí jeho života je, že mi jednou půjčil prachy.

sestra

Říkal jsem vám, že nemám sestru a tahle holka není víc než pouhá pod­vod­nice.

Char­lie 1-does

Char­lie je z Mat­fyzu, což už je samo o sobě di­a­gnóza a zá­ro­veň ro­zu­dek.

Ra­ketka z Ge­o­me­try Wars

Každý, kdo někdy hrál Ge­o­me­try wars, je nadosmrti po­zna­me­nán. Tato hra mnoha lidem ote­vřela oči a od­ha­lila hlubší po­statu věcí. A ta malá ra­ketka, která byla ne­sčet­ně­krát zni­čena, je ka­za­te­lem těchto myš­le­nek.

black hat

Ne­ná­vistný člověk, sys­té­mový pro­gra­má­tor a li­nu­xový hacker, který by všem okolo nej­radši bodnul kudlu do pajšlu.

weri

Ano to je přesně ten weri – pan Alien a pan chyby-ve-fil­mech.

Honza D.

Honza D. sem taky něco napsal, sice jenom pár věcí, ale stálo to za to. Už na míle z něho kouká Monty-Py­tho­nov­ská ab­sur­dita.

BLEK. a jeho baby

Všichni přece víme, že BLEK. má po­ru­chu osob­nosti, která mu zne­mož­ňuje styk se ženami.

Ve sku­teč­nosti je BLEK. ce­lebrita a až na­pro­gra­muje vše, co kdy chtěl na­pro­gra­mo­vat, odloží klá­ves­nici a zabije se.

Jitka

Jitka je žena po které každý ajťák touží – tichá dívka, která skvěle ovládá dva­náct pro­gra­mo­va­cích jazyků, da­ta­bá­zové sys­témy, kryp­to­gra­fii, síťové tech­no­lo­gie a hac­king. Jenom škoda, že není sku­tečná.

Ivan B.

Ivan B. v 669-ce jenom jednou za­mžou­ral a pak zmizel.

Gordon Fre­e­man

Muž, který nikdy neřekl křivé slovo… pro­tože… víte, on ve sku­teč­noti ne­mluví… ale pššt… je to jenom mezi námi.

com­pa­nion cube

Na světě není lep­sího spo­leč­níka.

GLADoS

Milá osoba, ale hlavně jí ne­dá­vejte do rukou smr­tící neu­ro­to­xiny…

KK.

KK. také známý jako K. už tady někde byl.

Mona

Mona taky pro­běhla kolem.

krok

Jediný po­li­ticky ne­ko­rektní kro­ko­dýl na světě – zarytý pra­vi­čák, který žere vý­hradně čer­no­chy a tě­hotné ženy.

L.

Sám velký de­tek­tiv L. za­ví­tal mezi nás!

stán­kař

Kla­sický ma­ji­tel stánku pro­dá­va­jící kla­sické párky v roh­líku – zka­žené a plné červů.

Můj te­le­fon

Tohle je moje Mo­to­rola. Jediný důvod, proč se ve stri­pech ne­ob­je­vila, je ten, že mi nikdo nevolá.

Tux

Kdo někdy choval tuč­náky, určitě mi po­tvrdí, že to jsou ne­vděčné a mstivé po­tvory.

Stran­čice

Celé měs­tečko Strán­čice se vy­skytlo v ně­ko­lika stri­pech. Když se to sta­rosta do­zvě­děl, uspo­řá­dal slav­nostní průvod

Kozy

ehm…

Pes a kůň

Říkáte, že se ve stri­pech nikdy ne­vy­skytla zví­řata? Není to tak docela pravda.

Zá­hadná osoba 1

Ar­te­fakty stripů, které nikdy ne­u­vi­díte!

Zá­hadná osoba 2

Baf!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz