k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Co všechno připravuji

15. 9. 2005 (aktualizováno 22. 4. 2007) (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(posl. ak­tu­a­li­zace 3.12.07)

po­vídky

Když zhasly lampy

Velmi stará po­vídka, kterou jsem začal tvořit před ně­ko­lika lety, ale zatím se ne­do­stala dál než za na­črt­nutí děje a postav a na­psání prv­ních od­stavců.

18.12.05 děj této sci-fi po­vídky vy­práví o dvou vo­já­cích, kteří roky slouží po­li­tic­kému sytému. Ale pak si uvě­domí, že stojí na špatné straně ba­ri­kády. Vzbouří se a snaží se utéct z obří me­t­ro­pole, která se hroutí jak po­li­ticky, tak i funkčně.

22.04.07 Po do­psání Dávné bu­douc­nosti jsem oprášil nápad po­vídky Když zhasly lampy a pomalu po­kra­čuji v práci. Za­řa­dil jsem ji do šir­šího kon­textu a na­črt­nul jsem his­to­rii.

Na cestě

Chys­taná delší po­vídka o zbě­silé cestě dvou stu­dentů před mi­nu­lostí.

27.3.'06 práce po­kra­čují v ro­zumné míře a po­vídka se roz­růstá, nej­větší potíže mám se sklou­be­ním a chro­no­lo­gií jed­not­li­vých pasáží.

22.04.07 Rád bych se na tento po­di­vu­hodný mystický příběh po­dí­val někdy v bu­doucnu a do­pra­co­val jej do konce i když to nebude vůbec lehké.

Světlo v zádech

Po­víd­ková série, která vy­práví o de­tek­ti­vovi Her­t­zman­novi a jeho pá­t­rání po sto­pách mi­nu­losti. Ústřední moto celé série zní: Světlo v zádech měl ten, kdo kráčel do temnot.

Série by měla ob­sa­ho­vat nejméně pět dílů, které po­ne­sou názvy: Deset minut spánku, Kuřáci opia, Do nejdelší smrti, Špína jedný noci, Bom­bar­do­vali jsme nové naděje.

22.04.07 V sou­čas­nosti je zve­řej­něn první díl: Deset minut spánku.

03.12.07 Už kdysi dávno byl zve­řej­něn druhý díl pen­ta­lo­gie (Kuřáci opia). Třetí díl jménem Do nejdelší smrti je už ně­ko­lik měsíců téměř do­kon­čen, ale práce se za­sta­vily kou­sí­ček před koncem a teď bych rád dopsal nějaké jiné kratší ro­ze­psané po­vídky a teprve po tom bych se chtěl vrh­nout na Světlo. Ale třetím dílem to ne­končí, už teď mám ně­ko­lik strá­nek textu a kon­ceptů pro Špínu jedný noci – tedy díl čtvrtý a letmé ná­črtky pro zá­vě­reč­nou část série, která nese název Bom­bar­do­vali jsme Nové Naděje

-1/1
Ne­jasná po­vídka o skry­tých tvá­řích lidí, o kte­rých si mys­líme, že by mohli být našimi přá­teli.
Příběh špíny vel­ko­města

Ná­stupce Za­ví­ráme, dlouhá po­vídka o svě­domí, které člo­věku nedá spát a ne­u­stále ho pro­ná­sle­duje. Po­vídka je téměř hotová, ale čeká ji kolo ko­rekcí.

10.5.2007 – našel jsem starý zápis při­bližně z pro­since 2004, který se na k47čce už ne­vy­sky­tuje. Tento re­ka­pi­tu­luje, co se se Špínou děje: S už asi 3 měsíce sli­bo­va­nou po­víd­kou Příběh špíny vel­ko­města se to má asi takto: pů­vodní pro­ve­dení mi z 50% ne­vy­ho­vuje a tak jsem se roz­hodl ji celou pře­psat a trochu zrych­lit, ale za­cho­vat pů­vodní schéma děje. Začal jsem měnit slovo po slově, objem textu se zvět­šo­val takřka ex­po­nen­ci­álně, při­byly po­stavy a pří­běhy, nastal zlom. Zkrátka rozsah 'fi­nální verze' bude velký a ne­tu­šeně ob­sáhlý. Práce na po­vídce „Když zhasly lampy“ ne­po­kra­čují. Taky jsem načrtl příběh po­vídky s pro­za­tim­ním názvem Smoking Land. Půjde o příběh ode­hrá­va­jící se ve dvou ro­vi­nách: krásné ilu­zorní dro­gové a té sku­tečné plné násilí, špíny a kri­mi­na­lity. Ale možná skončí jako jeden z díl­čích pří­běhů vo­pe­ro­va­ných do Pří­běhu špíny vel­ko­města. S touto po­víd­kou je to trochu slo­ži­tější.

Ivane!

Příběh o ab­surd­ním a ne­po­cho­pi­tel­ném úpadku světa. Zatím je hotov pouze kon­cept.

Ces­to­va­tel

Po­vídka, jež ne­přímo na­va­zuje na Jak se kalila ocel, vzá­jemně se do­tý­kají jen v ně­ko­lika bodech, ale Ces­to­va­tel roz­víjí příběh o ne­u­r­či­tém ces­to­va­teli, jeho mrtvé matce a ne­jasné pří­tel­kyni. A přitom jaksi ne­platí běžný stav věcí a hrdina se ne­u­stále vrací a není scho­pen činu.

27.3.'06 příběh bude celý ab­sor­bo­ván do po­vídky Na cestě (viz níže).

Me­zi­čas

Kus Ab­so­lut­ního pří­běhu, čas mezi slad­kou mi­nu­lostí a vraž­dou ze zu­ři­vosti, která se v bu­doucnu možná stane.

18.11.05 byla zve­řej­něna ukázka.

Město mo­no­klů

Město mo­no­klů je místem, kde se ne­za­hojí žádná rána. Po­vídka in­spi­ro­vaná Brad­buryho pří­běhy je zatím hotova jen v zá­rod­cích, ale chtěl bych se k ní vrátit a dopsat ji. Ale to už říkám tak rok a půl a pořád nic.

31.10.05 práce na po­vídce po­kra­čují a už nabývá ur­či­tých tvarů.

Hlava47

Obraz to­ta­lit­ního státu, který se topí ve svých by­ro­kra­tic­kých na­ří­ze­ních.

Na palubě

Po­vídka vy­práví o první jízdě nej­rych­lej­šího vlaku bu­douc­nosti. Měl jsem s ní velké plány, ale práce se za­sta­vily.

Ta­xi­kář

příběh opiové noci

Kus někoho v mé hlavě

Velmi starý náčrt po­vídky, která vy­práví o vra­hovi, který se „na­stě­ho­val“ do hlavy jed­noho člo­věka.

Ano­má­lie (Det)

De­tek­tivní příběh o pá­t­rání v hlu­bi­nách noci i pá­t­rání v sobě;o vra­hovi po­sed­lém svou ne­vi­nou; o tom, že pro pravdu se vy­platí jít až na kraj světa.
10.7.'06: po­vídka zů­stane sa­mo­statná, ale je celá za­čle­něna do Epizod (viz níže)

Epi­zody

10.7.'06

Epi­zody jsou velký pro­jekt, velký sen. Budou to dva roky (700 dní) pří­běhů party mla­dých ne­kom­pa­ti­bil­ních lidí. Tato parta se bude sklá­dat z téměř dvou de­sí­tek po­div­ných cha­rak­terů, kteří budou něčím vy­ko­le­jeni z běž­ného stan­dardu.

V sou­čas­nosti hlavně vy­mýš­lím a pro­hlu­buji jed­not­livé cha­rak­tery (hlavní + de­sítky ve­d­lej­ších), na­čr­tá­vám kostry pří­běhů a po­dobně. Do­ku­ment Epizod má ně­ko­lik de­sí­tek strá­nek a přitom v něm skoro nic není. A práce po­kra­čuje dál.

Nemám ponětí jak to všechno ve finále zpra­co­vat, zatím jen něco málo pro­sa­kuje do stripů 669 a 669/m++q (zatím jen 3.série o Ale­xovi).

27.11.'06

Epi­zody pořád rostou. Cen­t­rální do­ku­ment, který ob­sa­huje popisy postav, útržky děje a další frag­menty tohoto pří­běhu, už má 70 strá­nek, ale přesto není ani zda­leka kom­pletní.

Ostatní pro­jekty

básně

Mám roz­pra­co­váno ně­ko­lik roz­sáh­lej­ších kusů, ale jde to velmi pomalu.

22.04.07 Palm­be­a­cher z De­vi­an­tArt po­skytla in­spi­raci pro báseň pra­covně na­zva­nou Ztich­lej svět.

ko­miksy

Při­pra­vuji další 2 díly air­sof­to­vého komixu a 2 díly Jimmy Dixona. Pak bych se taky rád vě­no­val ko­mik­so­vým stri­pům 669 a dal­šímu, na kterém se zatím pra­cuje.

únor – březen 2006 V po­seldní době mě uchvá­til nápad na komiks (nebo ani­mo­vaný seriál, ale to je jenom sen) o sku­pince ne­kom­pa­ti­bil­ních lidí na­zvaný pra­covně Ka­pi­toly (to byl první název, teď všechno za­střešují Epi­zody), ale je to strašně slo­žité a zdlou­havé, takže to nějak za­mrzlo.

jiné pro­jekty

Mám roz­dě­láno ještě ně­ko­lik věcí, které ne­za­pa­dají do žádné z výše zmí­ně­ných ko­lo­nek. Jsou to vize dvou krát­kých filmů, di­gi­tální obrazy, mlu­vící hlavy a další pra­po­divné mi­zer­nosti.

do­kon­čeno & pu­b­li­ko­váno

Sku­pi­nová sa­mo­mluva

Tahle po­vídka je za­jí­mavá tím, že se při­pra­vují 4 různé verze jed­noho dne. Čtyři po­hledy a al­ter­na­tivy.

18.12.05 Práce na po­víd­kách po­kra­čují. Tři al­ter­na­tivy jsou již téměř při­pra­veny, čtvrtá se teprve roz­pra­co­vává.

22.04.07 Po dlou­hých letech po­stupně zve­řej­ňuji jed­not­livé verze Sku­pi­nové sa­mo­mluvy.

Jak se kalila ocel

Dlouho při­pra­vo­vaná po­vídka, která je již celá pu­b­li­ko­vána zde.

Pla­y­back
Příběh tří hrdinů, je­jichž životy „na pla­y­back“ se pro­tnou v jednom bodě. Nic se ne­vy­ře­šilo, nic se ne­změ­nilo.
10 vteřin
Příběh tr­va­jící pou­hých 10 vteřin. Co se dá za tu dobu stih­nout? Pře­kva­pivě mnoho!
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz