k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Co všechno neexistovalo, když jsem začínal s k47čkou

25. 3. 2013 (před 9 lety) — k47 (CC by)
CC by-nc-nd (via)

Čas je tak trochu svině, žeano? Na jednu stranu se jeho ne­smír­nost vymyká lid­skému chá­pání, ale na druhou stranu je mi­k­ro­sko­pický. Všechno se totiž musí vnímat v sou­vis­los­tech…


Nechci teď vy­pa­dat jako Starý Muž (tm), který káže vám mla­dejm, který jste nic ne­za­žili a ničemu ne­ro­zu­míte, ale chci upo­zor­nit na jeden záblesk časové per­spek­tivy, který jsem ne­dávno zažil. Uvě­do­mil jsem si, že jsem K47čku oživil téměř před deseti lety – 23. června 2003 a pak mi došlo, že v té době spousta věcí vůbec ne­e­xis­to­vala.

V té době na in­ter­ne­tech už fun­go­val na­pří­klad: Li­veJ­our­nal (1999), de­vi­an­tArt (2000), okoun.cz (2001), last.fm (2002), Ra­pid­Share (5/2002) nebo iso­Hunt (1/2003). Ale spousta věcí ještě ne­vznikla. Se­sta­vil jsem ma­ličký a celkem ad-hoc seznam lo­ka­lit, ar­te­faktů a udá­lostí, o které byl v té době in­ter­net chudší.

Skoro se ani nechce věřit, že všechno tohle, co bereme jako sa­mo­zřej­most takří­ka­jíc starší než dějiny, ještě před ně­ko­lika lety vůbec ne­e­xis­to­valo. His­to­rie zrych­luje a je čím dál tím více ne­sta­bilní a pro­měn­livá, můžeme se spo­leh­nout jenom na to, že se skoro na nic ne­mů­žeme spo­leh­nout. Sta­čilo deset let než se svět pro­mě­nil k ne­po­znání, za další dekádu bude zase zcela jiný. To je jeden důvod proč nemá smysl příliš před­ví­dat bu­douc­nost a jenom se nechat unášet prou­dem, hledat první vlny a vést se na nich.


Jednou přijde den, kdy budeme pa­ma­to­vat dobu, kdy vět­šina věcí, které po­há­nějí naše životy, ne­e­xis­to­vala.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz