k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Co je to K47čka?

30. 10. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Co to je…

K47 jsou po­di­vu­hodné stránky o všem. Je to po­klad­nice nej­růz­nější tvorby, ob­sa­huje de­sítky po­ví­dek a bás­ni­ček, stovky stripů, množ­ství re­cenzí, gra­fiky, sekce o kul­tuře všeho druhu a jiné roz­ma­ni­tosti. K47čka není za každou cenu vtipná, není ani pře­hnaně vážná, je prostě taková jaká je – své­bytná, jiná, po­divná, za­jí­mavá, ne­tra­diční, ab­surdní, všední, opilá, una­vená, rychlá, ná­la­dová, ly­rická, na­pí­navá, ba­revná, zá­bavná, ex­pe­ri­men­tální. Je to jiný, ne­tra­diční svět který si říká Miz­ze­rie, ačkoli není zas tak mi­zerný. Možná je to chvástání, ozna­čo­vat všemi těmi slovy ten pestrý salát různé tvorby, ale ta­ko­vou se snažím K47čku udělat.

Co to je…

K47čka je stránka, která vznikla roku 2003, ale pů­vodní idea a impulz je ještě o rok starší. Kdysi dávno neměla pevné za­mě­ření, byla malá, oš­k­livá, hloupá a prázdná. Byla to taková larva; místo, kam nikdo ne­cho­dil. Dalo by se říct, že na úplném po­čátku to byly osobní stránky o mně a o ničem. Hlavní hybnou silou jsem byl já (po­cho­pi­telně) i když jsem každou pomoc vítal (a to platí do dnes). Po­stu­pem času jsem na to na­le­pil ně­ko­lik sekcí z nichž ně­které časem od­padly nebo byly pře­jme­no­vány a změ­něny. Začal jsem psát re­cenze na po­čí­ta­čové hry, o sku­pině Ra­mm­stein (va­po­ri­zo­váno), ně­ko­lik re­fe­rátů (me­ta­mor­fo­váno), fe­je­tony na úvodní stránce (Bůh ví, kde jsou teď), pár slov o au­to­rech neboli Adios.

Jed­noho dne jsem napsal ně­ko­lik po­ví­dek (jednu nebo dvě) a tak mi­mo­děk vznikla Miz­ze­rie. Tedy sekce, která ob­sa­huje kul­turní tvorbu všeho druhu. Zpo­čátku to byly jen po­vídky a poezie, ale na ná­sle­du­jící roky pře­vzala hlavní slovo a v sou­čas­nosti zabírá vět­šinu K47čky.

Co to je…

K47čka je kousek žvý­kačky na­le­pený na la­vičce kdesi v Boltonu, je to čtvr­teční večer v pá­teční re­príze, je to di­va­delní před­sta­vení bez konce, herců i naděje, je to notlob­ský obchod se zví­řaty, je to dro­gový ve­čí­rek v docích, kam nejste zváni, je to vče­rejší večeře, je to nej­slav­nější svě­tový lenoch se jménem a pe­ně­žen­kou Nielse Bohra, je to zloděj ma­jetku a orgánů, je to ná­hodný proud slov.

Co to je…

Všechno se časem měnilo a vy­ví­jelo a dnešní stav je vlastně jen vý­sled­kem (v pod­statě ná­hod­ných) udá­lostí.

I jméno se během let měnilo. Pů­vodně se stránky jme­no­valy Secret Kajan page, to jsem se snad ještě tolik ne­hlá­sil k nicku Kaja47 (který jsem o ně­ko­lik let poté zkrá­til jen na K.). Od toho názvu jsem po­stupně upouš­těl, pro­tože zněl dost hrozně. Pak ná­sle­do­valo nějaké období, kdy jsem stránky ne­na­zý­val ně­ja­kým vý­raz­ným ná­ze­vem. Vždycky jsem se o stán­kách zmi­ňo­val jako o kaja47.wz.cz. Ale tohle ozna­čení bylo dlouhé a tak jsem o strán­kách začal (např. do ak­tu­a­li­zací) psát jako o K47čce. A z toho poz­ději vznikl název K47in­dustries jako název ima­gi­nární prů­mys­lové spo­leč­nosti (prů­mysl li­te­rární a gra­fické tvorby) a poz­ději i prostá doména k47.cz.

Úplně první webový pro­stor, na kterém se stránky vy­skytly byl ten, který jsem získal s emai­lem na se­znamu (tedy sweb.cz/kaja47). Ale z něj jsem stránky rychle pře­mís­til na webzdarma (kaja47.wz.cz). Na WZ mě při­táhl na tu dobu docela velký pro­stor (50MB a je­di­nou pod­mín­kou bylo zob­ra­zení ban­neru na vstupní stránce). V této lokaci žily stránky ně­ko­lik let až do konce října 2006, kdy jsem si koupil vlastní hos­ting a doménu k47.cz od nejme­no­vané „firmy jed­noho muže“, která po ve­li­kých pe­ri­pe­ti­ích zkra­cho­vala, za­vřela krám a já byl pře­ve­den pod hos­ting c4.

Co to je…

Sa­mo­zřejmě bych měl také zmínit jeden in­spi­rační zdroj, bez kte­rého by K47čka nikdy nebyla tím, čím je teď. Moc o tom ne­mlu­vím, ale na­prosto zá­sadní roli v době de­fi­no­vání gra­fic­kého stylu a cel­ko­vého ladění, měl dis­kmag Ba­zooka, který vy­chá­zel (a snad ještě vy­chází, ale nejsem si tím jistý) na CD a DVD pří­loze ča­so­pisu Level. Právě z Ba­zo­oky jsem od­kou­kal jejich gra­fický styl a třeba takový Adios je va­ri­ace na sekci ko­neč­ník z Ba­zo­oky. A po­dob­ností by se dalo najít víc než dost.

—Kaja47
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz