k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Bilance roku 006

10. 1. 2007 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(jako loni na hraně nože ba­lan­co­val Kaja47)

Je za mnou (za námi) další rok. Co to zna­mená? Vůbec nic, jenom že si člověk musí koupit novej ka­len­dář :). Ale já ka­len­dář už ně­ko­lik de­sí­tek měsíců nemám, takže jsem si té změny vůbec ne­mu­sel všim­nout. Ale na­štěstí to tak nebylo. Jedině na konci roku od­pa­lu­jeme (jako my čtyři bastardi, které už dost lidí zná, ačkoli ani neví jak) nálože tr­ha­vin a vy­vá­díme po­dobné věci, které nás lo­gicky musí jednou (dva­krát?) zabít. Ale o tom jsem vůbec ne­chtěl psát.

Tady a teď jsem chtěl zre­ka­pi­tu­lo­vat rok 2006 a co při­nesl na stránky K47čky.

Ne úplný za­čá­tek musím říct, že 006 byl de­fi­ni­tivně rok stripů. Bylo jich fakt moc: 63 ze série 669, 40 do an­g­lič­tiny pře­lo­že­ných šest-šest-de­ví­tek, 32 kres­le­ných kousků z rodiny 669/m++g, 8 ve­d­lej­ších pro­duktůtři spe­ci­ály. Do­hro­mady to tedy čítá úcty­hod­ných 146 vlast­ních stripů. Myslím, že tohle číslo mluví jas­něji než zbraně a opium do­hro­mady :).

Ale to nebylo zda­leka vše, co z mi­zer­ných vy­lezlo. Během roku jsem na K47čku hodil 12 po­ví­dek (z nichž velká část byla od Fliska, Mor­fi­ona, Ivana B. a So-coola). Toho roku jsem ma­tu­ro­val, takže mých Sedm roků samoty, So-coolův Život Briana, Iva­nova Roz­hod­nost a Flis­kovo Malé chlu­paté nic byly ve sku­teč­nosti ma­tu­ritní slo­hové práce (vesměs kladně hod­no­cené ova­cemi ve stoje :) Z dal­ších ší­le­ností bych zmínil Trh­liny sku­teč­nosti – po­vídku s podti­tu­lem Di­va­delní hra o šesti děj­stvích, která je ve sku­teč­nosti ne­ko­nečná; dále pak Mo­zaiku, opravdu ne­sku­tečně zu­ři­vou po­vídku.

A jen tak mi­mo­cho­dem, z po­vídky Jak se kalila ocel, jsem zase něco při­ho­dil, ale pořád není kom­pletní:).

Z kla­sic­kého pseudo-kul­tur­ního obsahu bych zmínil 9 básní (ob­sa­hu­jící čtyř­díl­nou Ne­moc­nou re­vo­luci), 7 úvah, 7 úvod­níků (#33 Mo­onwal­king#39 k47.cz – nový domov). Čísla na­zna­čují, že toho není moc, ale myslím, že je to akorát.

Dál se nám tu roz­mohla gra­fická tvorba v ja­ké­koli podobě (to už ne­po­čí­tám stripy). Ano, mluvím o 22 roz­ma­ni­tých gra­fi­kách, které jsou divné/pů­so­bivé/nanic/za­jí­mavé nebo ja­ké­koli jiné. Ale jsou tady a už ne­zmizí. Pak se tu na­a­ku­mu­lo­valo 11 před­sta­vi­telů ren­de­ro­vané 3D gra­fiky od růz­ných lidí z 02L. Za tohle vdě­číme CAD sys­té­mům na Panské a pro­fe­so­rovi Ma­lá­tovi.

Další gra­ficky pre­zen­to­vané in­for­mace re­pre­zen­tují dva více či méně po­di­vu­hodné ko­miksy: Bomb­sit­ters – Dr. Op­pe­nhe­i­mer aneb jak jsem se naučil ne­dě­lat si sta­rosti a mi­lo­vat bombu a druhý kom­pletně abs­traktní jménem Souznění.

Mimo toho jsem začal ma­lo­vat abs­traktní di­gi­tální obrazy. Zatím jsou k dispo pouze dva: Me­cha­nická vílaČerné čtverce: ka­pesní model vesmíru.

Je tady spousta dal­ších věcí, které bych ne­chtěl opo­me­nout re­ka­pi­tu­lo­vat. Třeba pro­jekt Tisíc mlu­ví­cích hlav, nebo další pro­jekt Nej­větší scre­en­shot na světě. Taky rok 006 při­nesl články o Fu­tu­ramě a o Ma­chi­nae Supre­macy. Krátké zprávy o růz­ných věcech v sekci kul­tura. Sekce Si­mu­trans se kon­ti­nu­álně roz­ví­jela a začal jsem dělat vlastní pří­davky (neboli addony) do hry.

Koncem října, ale přišla veliká změna: celá K47čka přešla na doménu k47.cz z pů­vod­ního kaja47.wz.cz. Byl to krok vpřed, kvůli kte­rému jsem napsal úvod­ník číslo 39 k47.cz – nový domov.

Ve stejný den, co jsme se pře­stě­ho­vali, jsem začal psát (a hlavně zve­řej­ňo­vat) svůj šílený an­ti­blog. Nej­hlubší sondu do duše člo­věka v dě­ji­nách in­ter­netu (nebo něco na ten způsob).

Takže na­ko­nec fi­nální sta­tis­tika roku 2006, aneb co rok dal a co vzal:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz