k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

10 let a nějaké ty statistiky

31. 12. 2013 (před 7 lety) — k47 (CC by)

Před pár měsíci tenhle kout in­ter­netu osla­vil ukon­čení druhé pě­ti­letky. Právě dekáda je už dost dlouhá doba, která si za­slouží nějaké ty re­ka­pi­tu­lace, bi­lance, su­mari­zace a zá­vě­rečné pro­slovy. Ale bo­hu­žel je to zá­ro­veň už příliš dlouhá doba, abych si vy­ba­vil něco kon­krét­ního. Vzpo­mínky na ty ztra­cené roky jsou šedé jako mlhavé pod­zimní večery. Zů­stalo mi příliš málo slov, kte­rými bych celou etapu za­vr­šil.


Ale na druhou stranu nemám nouzi o čísla. A když slova ne­stačí, aby pojala zmatek času, sta­tis­tika a nějaké ty grafy můžou zastat jejich práci.

Z prv­ního grafu je vidět, jak to na k47čce žije v jed­not­li­vých ho­di­nách, z dru­hého v jed­not­li­vých dnech v týdnu a ze tře­tího v jed­not­li­vých letech – jsem noční pták, v sobotu pu­b­li­kuji nejméně a nejvíc slov psal v letech 2007 až 2009. Po­slední graf je nej­za­jí­ma­vější, pro­tože uka­zuje stav git re­po­zi­áře, který ob­sa­huje kom­pletní his­to­rii všeho, co jsem napsal pro k47čku včetně dosud ne­pub­li­ko­va­ných věcí, tedy ne oka­mžik pu­b­li­kace na k47čce, ale po­stupný proces psaní, který mý v po­sled­ních 4 letech celkem sta­bilní tempo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz