k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 4/201920. 4.

V nepřítomnosti


Napsal jsem skript, který v mé ne­pří­tom­nosti si­mu­lo­val ak­ti­vitu živého člo­věka – pro­chá­zel dobře známé weby, sle­do­val dobře známé vzorce cho­vání, klikal na dobře známé odkazy, sta­ho­val dobře známé sou­bory, po­sou­val myší dobře známým stylem. Bylo zcela nutné fin­go­vat běžné… celý článek →
19. 4.

Nuda & povídky


Není úplně jed­no­du­ché snažit se něco napsat každý den, když nemám co říct & můj život je k uzou­fání nudný. Vět­šinu času se krčím v přítmí cely a čekám na konec dnů, jako v pa­de­sá­tých letech, kdy celý svět žil ve stínu ja­der­ného ho­lo­kaustu. Takové ži­votní uspo­řá­dání není příliš bohaté… celý článek →
18. 4.

Globalizace v kontejneru


Čeho je na světě přes 20 mi­li­onů a po­mohlo to zglo­ba­li­zo­vat pla­netu? Vel­kých ple­cho­vých krabic, kterým se v byz­nysu říká in­ter­mo­dální nebo ISO kon­tej­ner. celý článek →
17. 4.

Boj na život a na smrt


Boj na život a na smrt mě vytrhl z hlu­bo­kého sou­stře­dění. celý článek →
16. 4.

Body horor


Nejsem příliš velký fanda ho­ro­ro­vého žánru. Pře­de­vším ne­sná­ším le­kačky (v an­g­lic­kém žar­gonu jump scares). Ty jsou zcela idi­o­tické. Není na nich nic vy­na­lé­za­vého. Stačí být chvíli po­ti­chu, scénu pod­bar­vit na­pí­na­vou hudbou a pak za­kři­čet. Není na tom nich in­ven­tiv­ního,… celý článek →
15. 4.

Drát


Tohle jsou nej­dů­le­ži­tější dráty vůbec, skrz ně mi přes slu­chátka do lebky poudí na­prostá vět­šina zvuků, které slyším. Jsou tak dů­le­žité, že byste je za žád­ných okol­ností neměli pře­tnout, jako se to po­da­řilo mě, když jsem se snažil opra­vit další roz­bitý pár Koss Porta Pro slu­chá­tek. celý článek →
14. 4.

Náhodná fotka #13 (pero)


Pravý gentle­man nasává in­koust z ma­ličké lah­vičky. celý článek →
13. 4.

Obrázky prozradí, kdy spíte


Pro­vedl jsem malý ex­pe­ri­ment: Vybral jsem ná­hodný český blog ob­sa­hu­jící velké množ­ství ob­rázků, všechny je po­sta­ho­val a zkou­šel zjis­tit, co všechno z nich můžu zjis­tit (trochu ne­o­hra­baná fráze, ale nemám čas na nic lep­šího). celý článek →
12. 4.

Konspirujte pro všeobecné blaho


Jen malá po­známka: Všichni víme, že kon­spi­rační te­o­re­tici a jiní po­ma­tenci při­jdou, při­sají se na všechno, co je na světě dobré a začnou náš spo­lečný ryb­ní­ček otra­vo­vat svým jedem. celý článek →
11. 4.

Krysí maraton pokračuje/vánoční fotička 371


Mám na disku bordel. Ne­u­vě­ři­telný ne­po­řá­dek. Jsou to ne­ko­nečné nánosy se­di­mentů dáv­ných let, bajty his­to­rie, která nikoho ne­za­jímá, ire­le­vantní střípky mi­nu­losti, z části mojí a z části člo­věka, který dnes už ne­e­xis­tuje pokud vůbec exis­to­val tehdy. celý článek →
10. 4.

Červený brouk


Teď když pří­roda naplno ožila, se tu čas od času začnou ob­je­vo­vat fotky na­ho­di­lých brouků, pa­vouků, larev, červů a jiných ma­lič­kých or­ga­nismů, jako na­pří­klad tahle rumě­nice po­spolná: celý článek →
9. 4.

VCMI výzva


Pokud pa­t­říte mezi hrstku vy­vo­le­ných/za­tra­ce­ných, kteří se stále za­jí­mají o Heroes of Might and Magic 3 & hrají jeho re-im­ple­men­taci VCMI, mám pro vás jednu výzvu. Stáh­něte si tenhle mod a za­čněte hru pro dva hráče z nichž je jeden CPU. celý článek →
8. 4.

Dinosaurus na talíři


Všichni se jednou sta­neme sta­rými muži a/nebo ženami, kteří ne­ro­zumí světu kolem sebe a to málo, čemu budeme ro­zu­mět, nás bude děsit. Můžete si říkat, že vám se to nikdy ne­stane, že vy zů­sta­nete stále v obraze, ale to je jen sladký se­beklam. Všichni se sta­neme za­sta­ra­lými vraky. celý článek →
7. 4.

Stvořil jsem monstrum 2


Je to už 2 roky a 2 měsíce, co píšu na k47čku každý den a musím se svěřit: Ne vždy jde o zcela pří­jem­nou ak­ti­vitu. Ne vždy se mi chce plnit uměle na­sa­zené tempo, ke kte­rému není žádný důvod, ne vždy cítím touhu něco vy­já­d­řit, někdy jen bez po­tě­šení plním kvóty. Je to jako být ve stavu… celý článek →
6. 4.

Čína


Ko­mu­nis­tická strana Číny buduje au­to­ri­tář­ské krá­lov­ství v mě­řítku, které si jen stěží do­ká­žeme před­sta­vit a vypadá jak vy­stři­žené z dysto­pic­kého sci-fi. Za pomoci mo­der­ních tech­no­lo­gií a AI chce sle­do­vat a ovlá­dat jednu pětinu svě­tové po­pu­lace. celý článek →
5. 4.

Náhodná fotka #12 (nálada)


Dnešní náladu vy­sti­huje tohle: celý článek →
4. 4.

Díra v duši


Co je horší než pích­nout duši kola? Muset ji rozříz­nout, abyste z ní mohli vyndat před­mět, který ji pro­ra­zil. celý článek →
3. 4.

Kachny


Tady na k47čce to lítá a témata se divoce stří­dají. Před­sta­vuji si hy­po­te­tic­kého ná­vštěv­níka, který tuhle žumpu objeví, narazí na pár se­ri­óz­ních článků (jako třeba tyhle tři nebo tyhle dva), spo­ko­jeně pokývá hlavou jako že se mu za­mlouvá, co právě pře­četl, přidá si k47čku do RSS… celý článek →
2. 4.

Proti Silicon Valley


Aral Balkan ví o čem mluví a vy­platí se ho po­slou­chat. Vy­tr­vale kri­ti­zuje po­kry­tec­tví, jed a de­struk­tivní povahu si­li­con valley ži­ve­nou dolary VC ka­pi­ta­listů, kteří se ne­za­jí­mají o po­druž­nosti jako je právo na sou­kromí, dopady na de­mo­kra­tický proces nebo osla­bo­vání… celý článek →
1. 4.

Ten jeden den v roce, kdy se ze všech stanou špatní komici


Dnes na mě twit­teru vyvrhl zprávu, že Musk vydal rap single o gorile Ha­rambe. Na tom není nic zvlášt­ního, po­mys­lel jsem si, to do­ko­nale od­po­vídá jeho pro­bí­ha­jí­címu du­šev­nímu hrou­cení kom­bi­no­va­ném s touhou po pu­b­li­citě & ne­kri­tic­kému obdivu. Nic ne­ob­vyk­lého. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz