k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 1/201931. 1.

Wikipedické faktoidy


Jednou za ně­ko­lik měsíců pra­vi­delně čistím his­to­rii v pro­hlí­že­čích. Na­hro­madí se mi tam ne­u­vě­ři­telné množ­ství smetí, které mi pak fi­re­fox ochotně na­po­vídá při psaní d do ad­res­ního řádku. Nic z toho nechci. Byl důvod, proč jsou všechny ty odkazy v his­to­rii. Proto všechno smažu… celý článek →
29. 1.

Ponožky pro cyklisty


Po­nožky jsou ide­ální dárek pro každou pří­le­ži­tost. Všichni máme nohy a cítíme po­třebu je vět­šinu času oba­lo­vat tka­ni­nou a skrý­vat před světem. Každý z nás je po­tře­buje a proto před­sta­vují ide­ální dar. Není nijak od­vážný nebo vy­na­lé­zavý, jde o obdobu kytice za­kou­pené na… celý článek →
28. 1.

Na tohle bláto mám příliš hladké gumy


Tep­lota v po­sled­ních dnech létá nahoru a dolů, zdán­livě ná­hodně. Pár dnů so­lidně pod nulou, za­mrzne rybník, na­padne tlustý ko­be­rec sněhu, místní ho od­klidí, aby mohli brus­lit, ale ještě toho samého dne se tep­lota pře­houpne na lepší stranu nuly a všechno zase taje. Pří­roda v rych­lém… celý článek →
27. 1.

Digitální rakovina


Google pro­růstá do vlády USA. Ne v roli pou­hého kon­trak­tora, ale rov­ného part­nera nej­větší vel­moci na pla­netě. Určité za­kázky mu při­padly přímo bez vý­bě­ro­vého řízení právě proto, že už za­ko­ře­nil do struk­tury stát­ního apa­rátu a je se­zná­mený s uta­jo­va­nými pro­jekty. To & mnoho… celý článek →
26. 1.

NEVERYOUNG: Horký čaj a horké jídlo


Ahoj, jsem tu zas, váš přítel NE­VE­RY­OUNG, abych se s vámi po­dě­lil, co dal­šího ne­sná­ším. Ti­tu­lek to asi pro­zra­dil. Je to horké jídlo a horký čaj. celý článek →
25. 1.

Kdo se nechá očkovat, je luddita


Od­mít­nout oč­ko­vání svých dětí je známka po­kroku. Kdo ino­ku­luje, žije v mi­nu­losti. Bo­hu­žel. celý článek →
24. 1.

Mrtvá můra


Nic zá­sad­ního, jen další exem­plář hmyzu, který není jen mrtvý, ale jehož tě­lesná schránka se na­chází ve znač­ném stádiu roz­padu. Má to v sobě ur­či­tou de­ka­dentní při­taž­li­vost, co říkáte? celý článek →
23. 1.

Typografie (jaké uvozovky jsou nejhezčí)


Na­jed­nou mi to došlo: Strá­vil jsem půl hodiny hle­dá­ním, jaký jazyk po­u­žívá vi­zu­álně nej­pří­jem­nější styl uvo­zo­vek. Měl bych chodit víc mezi lidi. celý článek →
22. 1.

Za komunistů...


Za ko­mu­nistů jsme neměli nic lep­šího než jed­no­du­ché di­gi­tální hry v nichž po­tá­pěč vy­krá­dal truh­lici a vy­hý­bal se při své kri­mi­nální čin­nosti cha­padlům bdící cho­bot­nice. celý článek →
21. 1.

Hobit?


Fil­mová verze Hobita je—jak to říct slušně?—hro­mada ne­na­pl­ně­ných oče­ká­vání. Je to dlouhé, nudné, na­bobt­nalé a plné vy­cpá­vek. Když jsem se na tri­lo­gii díval poprvé (a až do­ne­dávna na­po­sled), chtěl jsem jenom, aby to už skon­čilo, abych mohl za­po­me­nout. Ale bitva pěti… celý článek →
20. 1.

Šroubek


Dneska do­sta­nete jen fotku nejmen­šího šroubku na světě, na který se mi po­da­řilo stoup­nout a vrazit ho do bosé nohy. (Dě­ku­jeme moc.) celý článek →
19. 1.

Zapalte si své vlastní knihkupectví lomeno kavárnu


Po dlouhé době přišel čas na novou po­vídku Ke­ro­sin. Tedy ne zast tak novou, napsal jsem ji v lis­to­padu 2017. celý článek →
18. 1.

Co byste udělali vy?


Na Vác­la­váku se ve tři hodiny za­pá­lil muž, již osm­náctý za dvacet let, polil se ben­zí­nem a vzpla­nul. Uhasila ho rychle jed­na­jící žena za pomoci ně­ko­lika ko­lemjdou­cích beze jména. O čtyři hodiny poz­ději jsem pro­chá­zel tím místem. Z činu zůstal jen tmavý flek po ben­zínu, po­li­cejní… celý článek →
17. 1.

20018 - co, jak, proč a proč ne?


Zpětně je třeba říct, že minulý rok nebyl zas tak špatný. Svět vy­pa­dal jako nějaká bi­zarní ka­ri­ka­tura spo­leč­nosti, ale in­terně to zas tak hrozné nebylo. V 20017 jsem cítil téměř ter­mi­nální bez­na­děj a bylo mi z toho zle. Letos taky ne­cí­tím moc naděje, ale moc mě to netíží. Byl bych… celý článek →
16. 1.

Mrtvý baron


V ná­vaz­nosti na vče­rejší pří­spě­vek: Četl jsem o vze­stupu a pádu prv­ního vůdce dro­go­vého kar­telu Pablo Esco­bara. Jeho po­slední fotka ho za­chy­cuje krátce potom, co byl na­le­zen a zabit členy pá­t­rací čety, kteří nad ním klečí a pózují. Tento snímek se mi zjevil ve snu, jen místo… celý článek →
15. 1.

Hromadný telefonát Zuckovi


Máte pocit, že vás fa­ce­book od­po­slou­chává? Prav­dě­po­dobně nic ta­ko­vého ne­pro­vádí (i když si ne­mů­žete být jisti), ale to co sku­tečně dělá, je mnohem horší a vlezlejší než zvu­ková ště­nice. celý článek →
14. 1.

Všechno je biodegradabilní, když si počkáte (pár milionů let)


Asi takhle: Po­tře­bo­val jsem nový od­maš­ťo­vač řetězů, klí­čo­vou po­můcku pro údržbu trakce nej­e­fek­tiv­něj­šího do­prav­ního pro­středku, které lid­stvo kdy po­znalo. V Pze na cestě Ven jsem zašel do nejme­no­va­ného cyk­loshopu, kde, po vy­já­d­ření tužeb, mi pro­da­vačka na­bídla lahev… celý článek →
13. 1.

Nulová trakce


Neděle, 15:00, 4 stupně nad nulou, po­prchává, ně­ko­lik cen­ti­me­trů sněhu, které na­pa­daly v po­sled­ních dnech taje, čas vyjet na kolo. Proč ne? celý článek →
12. 1.

SOAD


Dneska jen te­le­gra­ficky: Zas jsem se za­po­slou­chal do System of a Down a só­lo­vých pro­jektů Serje Tan­ki­ana, po kolika? osmi letech? deseti? & stále mi to při­padá skvělé. Víte jak jsem se ptal, jestli jsem hu­debně & jinak ne­za­mrzl v jedné době s tím, že všechno potom bude z ně­ja­kého… celý článek →
11. 1.

NEVERYOUNG: Do lidí nevidíš


Ahoj, zas váš starý dobrý přítel NE­VE­RY­OUNG. Jedno po­dobně staré a dobré pří­sloví říká něco o tom, že do lidí ne­vi­díš. Ne­pa­ma­tuju si o jaké pří­sloví jde a co přesně říká, jen vím že exis­tuje. A někdy je lepší do lidí ne­vi­dět, pro­tože ne­vě­do­most je vždycky blahá. celý článek →
10. 1.

Snowflakes


Termín spe­cial snow­flake je po­směšné ozna­čení pro určité lidi, kteří jsou v očích kon­zer­va­tivců a trollů po­vý­šení, zcela bez schop­nosti se­be­re­flexe, ale přesto de­li­kátní a příliš cit­liví, a vždy musí být po jejich, pro­tože jejich pocity jsou dů­le­ži­tější než tvrdá fakta re­a­lity. celý článek →
9. 1.

Bolí mě mozek


Dneska jsem se snažil napsat jeden parser, ale vůbec jsem s tím ne­po­hnul. Jednak tam šlo o nějaké divné in­kan­tace a druhak nevím nic o par­se­rech. Spo­lé­hat se na mlhavé a zpola za­po­me­nuté zna­losti je gambit s frustrací. Po ně­ko­lika ho­di­nách, kdy se opa­ko­val ten stejný scénář –… celý článek →
8. 1.

Správný nástroj pro daný úkon


Pra­staré čtečky Use­netu můžou osvět­lit, co je špatně se sou­čas­nými soc-nety. celý článek →
7. 1.

Bahno a lubrikant


Měl bych to dělat čas­těji—vy­rá­žet na kole do ledu a bahna. Čím je počasí horší a si­tu­ace ne­pří­z­ni­vější jízdě nebo jen posté exis­tenci, tím víc mě to baví. Pravda, tempo je občas dů­chod­cov­ské, když s pod­huš­tě­nými gumami brus­lím na ledu, plazím se do kopců po křu­pa­jící krustě… celý článek →
6. 1.

Špatná strana nuly


Di­gi­tální čísla s po­hyb­li­vou řá­do­vou část­kou mají podle stan­dardu IEEE 754 dvě nuly—po­zi­tivní a ne­ga­tivní. Stejně tak má dvě nuly i Cel­si­ova stup­nice. Za té po­zi­tivní všechno pomalu taje a za té ne­ga­tivní je země stále po­kryta ledem. celý článek →
5. 1.

NEVERYOUNG: Nabručení idioti


Ahoj, tady NE­VE­RY­OUNG, váš starý dobrý přítel. K. si stě­žo­val, že ho to moc nebere, je starý a vy­čpělý (to není pravda, poz. red.), bolí ho kolena a má pro­blémy s in­kon­ti­nencí (to je pravda jen čás­tečně, poz. red.) a tak jsem při­spě­chal na pomoc. I když, jak je všem jasné, beru to jen… celý článek →
4. 1.

Proti cyberpunku


Cyber­punk může být vy­čpělá me­ta­fora, která pře­žila dobu svojí in­spi­ra­tivní uži­teč­nosti a teď už jen škodí nám i naší bu­douc­nosti. O tomto tématu byl krátká před­náška We need to do better that cyber­punk (pře­skočte na 27:40) na hac­ker­ské kon­fe­renci CCC. celý článek →
3. 1.

Stvořil jsem monstrum


Rok 2-19 začnu pe­si­mis­ticky. Proč vlastně píšu tenhle web? Každý den už skoro dva roky. Nějak mi v po­sled­ních dnech do­chází šťáva. V za­čát­cích ope­race as­cii­blog jsem vždy měl do­psáno do půl­noci a ve frontě sedělo ně­ko­lik dal­ších textů při­pra­ve­ných k od­pá­lení. Pak fronta zmi­zela… celý článek →
2. 1.

Na délce záleží


Na délce záleží. Čím kratší, tím lepší, pro­tože ne­do­jde k útlumu sig­nálu. Řeč je po­cho­pi­telně o HDMI ka­be­lech. celý článek →
1. 1.

Jak na nový rok...


Jestli pří­sloví „jak na nový rok, tak po celý rok“ sku­tečně platí, pak mám pro­blém. Ne, ne­skon­čil jsem se straš­li­vou ko­co­vi­nou (což by zna­me­nalo 365 dní al­ko­ho­lismu), ne­při­šel jsem o prst (což by vedlo k tomu chláp­kovi z filmu Freaks), ne­pře­jel mě opilec za vo­lan­tem, jen… těžko… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz