k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 9/201830. 9. 2018

Nemůžu, čistím řetěz


Každý máme uni­ver­zální vý­mluvu, ke které se ob­ra­címe, když něco ne­chceme dělat nebo někam jít. Moje bude nemůžu, čistím řetěz. celý článek →
29. 9. 2018

15 let a pořád nic


Dneska je k47čce pat­náct let. Tedy bylo jí pat­náct let před třemi měsíci a šesti dny. celý článek →
28. 9. 2018

Dvanáct opic, dvanáct filmů


Dnes jen te­le­gra­ficky: celý článek →
27. 9. 2018

Polyfázový spánek


Po­ly­fá­zový spánek je hip, sle­e­phac­king je cool. Však to znáte, in­ter­ne­tem kolují zvěsti, jak různí vý­znační lidé his­to­rie spali v různě ob­skur­ních in­ter­va­lech. Buckmin­ster Fuller spal 30 minut kaž­dých šest hodin, Nikola Tesla tvrdil, že ne­za­vřel oči víc jak dvě hodiny každou… celý článek →
26. 9. 2018

Duchové na Václaváku & nacisté na Senovážném náměstí


Když jsem byl ne­dávno v Praze, což se po­slední dobou ne­stává příliš často, pro­tože jsem za­ne­vřel na ci­vi­li­zaci, spo­leč­nost, so­ci­ální život a naději, dal jsem tomu pár dekád a nic z toho se dosud ne­stalo, tak bych to asi měl za­ba­lit. Ale zato ná­klady na ces­to­vání se značně… celý článek →
25. 9. 2018

Do vesmíru si vezměte teplý svetr


Vakuum kosmu není zas tak ne­bez­pečné. Pobyt v něm bez ochrany vás zabije, o tom žádná, ale po­ma­leji, než by člověk od­ko­jený sci-fi čekal. Kdy­byste se v něm na­jed­nou ocitli nazí, oka­mžitě ne­zmrznete a ani ne­ex­plo­du­jete. Budete žít. Chvíli. O pat­náct vteřin poz­ději, kdy krev bez… celý článek →
24. 9. 2018

BRB


Ko­nečně jsem začal do­pi­so­vat po­kra­čo­vání pro­kla­tého článku o životě před rokem 1850, ale ne­stí­hám to. Už je pozdě a nemám sílu pro­ta­ho­vat tenhle den ještě víc přes hranu noci do rána. celý článek →
23. 9. 2018

Lithium


Li­thium je jeden z nej­kla­sič­těj­ších psy­chi­at­ric­kých léků. V psy­chi­at­rické praxi se po­u­žívá pro léčení bi­po­lární po­ru­chy a de­prese, poprvé byl tak použit v roce 1948. Není úplně jasné, jak Li­thium ve sku­teč­nosti fun­guje, ale fun­guje efek­tivně. Po­u­žívá se když ne­za­bírá nic… celý článek →
22. 9. 2018

Brouk


Při­padá mi, že jsem se letos snad ani jednou ne­vy­dal hledat od­porný pa­vouky a jiný hmyz pro makro-fotky. Brouci se vždy vydali ke mně. celý článek →
21. 9. 2018

Poezie pod vodou


Pod vodou by nemělo být takové vedro, žejo? Měl by tam být pří­jemný chlá­dek hlubin, ide­ální pro­středí se po­sa­dit a po­slou­chat poezii, po­vídky, pís­ničky a pít u toho ob­skurní piva vy­ro­bená exhi­bi­ci­o­nis­tic­kými mnichy se­verní Itálie. celý článek →
20. 9. 2018

Dokud nepadneme vyčerpáním


Když uvi­díte někoho, kdo zko­la­bo­val a nejeví známky života, co udě­láte? Po­skyt­nete mu pomoc, jak jinak. Tedy nejdřív za­vo­láte rych­lou a pak se mu za­čnete vě­no­vat. Ten te­le­fo­nát je dů­le­žitý, pro­tože pokud si dobře vzpo­mí­nám, na kurzu první pomoci můj ob­lí­bený doktor… celý článek →
19. 9. 2018

Contagion


Con­tagion (česky Nákaza) je film. To za prvé. Je o ne­zná­mém viru, který začne před­sta­vo­vat exis­tenční hrozbu pro lid­stvo. To za druhé. A je velice dobrý. To za třetí. celý článek →
18. 9. 2018

Geekové a nerdi se můžou chytit za ruce a ve dvojstupu táhnout do prdele


Musím se při­znat k jedné věci: Nejsem velký fanda ter­mínů „geek“ a „nerd“. Dalo by se dalo říct, že je ne­sná­ším. Do­konce by bylo možné s ur­či­tou dávkou spe­ku­lací dojít k závěru, že o lidech, kteří se tak sami ozna­čují, nemám příliš po­zi­tivní vý­chozí mínění. celý článek →
17. 9. 2018

Hordy šotoušů


Mám pa­ra­no­indí strach z jedné věci: Být na jednom místě se stov­kami šo­toušů. „Šo­toušů?“ ptáte se. Však víte, takový ten typ lidí, je­jichž láska k vlakům pře­sa­huje hra­nice se­xu­ální de­vi­ace. Šotouš v hlavě nosí kom­pletní řazení všech vlaků, které kdy pro­ťaly hra­nice sou­čas­ného Česka… celý článek →
16. 9. 2018

Xenomorphia


Pů­vodně jsem chtěl psát něco o vla­cích, šo­tou­ších, bak­te­ri­o­fo­bii a so­ci­e­tál­ních nor­mách, ale nějak mi to časově ne­vy­šlo. A když říkám „ne­vy­šlo“ myslím tím, že jsem se vrátil z kola, snažil se od­stra­nit otravné skří­pání, usnul, pro­bu­dil se po půl­noci a pak se díval na šestou… celý článek →
15. 9. 2018

Co budete celou tu dobu dělat?


Když čtu nebo slyším, že někdo kon­ver­to­val k ná­bo­žen­ství, v hlavě mi zní pře­klad: „Bojím se smrti a proto se po­tře­buju účast­nit or­ga­ni­zo­va­ného pře­ludu, díky kte­rému, když se obě­tuji naplno a mod­lit­bami pře­hlu­ším ra­ci­o­nální uva­žo­vání, budu žít navždy a hrát golf s bohem… celý článek →
14. 9. 2018

O něco málo lepší než Slovensko


Kdysi jsem četl o rvačce al­go­ritmů na ama­zonu. Zú­čast­nili se jí dva pro­dejci, kteří al­go­rit­micky na­sta­vo­vali ceny na zá­kladě cen kon­ku­rence. Jeden se snažil vy­rov­nat nej­lepší ceny ostat­ních, druhý se vy­dá­val za více nóbl pro­dá­va­jí­cího a na­sta­vil cenu pár centů nad… celý článek →
13. 9. 2018

Jak nakonfigurovat asciiblog


Asi takhle: Napsal jsem další kus návodu jak po­u­ží­vat as­cii­blog – tedy soft­ware, který ge­ne­ruje tenhle web + pár dal­ších1 . V do­ku­men­taci teď můžete stu­do­vat popis všech kon­fi­gu­rač­ních di­rek­tiv pro při­způ­so­bení vlast­ního blogu. celý článek →
12. 9. 2018

Oběti "sharing economy"


„Sha­ring eco­nomy“ má zvláštní pra­vi­dla. Nejen, že zá­kaz­níci hod­notí pro­dá­va­jící, ale jsou jimi také sami hod­no­ceni. Kdo není po­slušný kon­zu­ment, může být trvale vy­lou­čen z pro­gramu, bez udání důvodů & jen s ome­ze­nou mož­ností obrany. Plat­forma jako taková je přitom z hod­no­cení… celý článek →
11. 9. 2018

Svoboda některých slov


Klaus dvojka a Oka­mu­rovi kluci z SPD chtějí svo­bodu slova na in­ter­netu a so­ci­ál­ních sítích. Hmm. Tady něco smrdí. Tady něco ne­hraje. Parta, která všude vidí ne­o­mar­xisty, i když je nikdo nemůže najít1 , chce svo­bodu slova online. Včetně Jakla, který se jako správný re­ak­ci­o­nář příliš… celý článek →
10. 9. 2018

Psychopat


Ně­mecké duo Por­no­pho­nique v pís­ničce I want to be a ma­chine zpívá celý článek →
9. 9. 2018

Nový hliník (36 gramů)


Stvo­řil jsem mon­strum. Rychlé, ele­gantní a po­ten­ci­álně smr­tící mon­strum. Myslím tím sa­mo­zřejmě mé zno­vuzro­zené kolo. Stále jde o prehis­to­rický model, jen je teď váhově asi tak z 35% nový. Vy­mě­nil jsem na něm všechny kom­po­nenty, které se mě ak­tivně sna­žily zabít + další, je­jichž… celý článek →
8. 9. 2018

Poznámky přeživších večírku


Stále ještě nejsem ve stavu na vy­ko­ná­vání ja­ké­koli men­tální ak­ti­vity – přesto lepší než včera ve čtyři ráno, kdy jsem měl vý­padky vidění, nu­lo­vou ko­or­di­naci a psaní bylo zcela ne­možné. celý článek →
7. 9. 2018

#304


No Words No Thou­ghts (nejsem ve stavu, abych byl schopný cokoli psát, de­taily budou ná­sle­do­vat, pokud pře­žiju, bůh ne­e­xis­tuje, jen Čtyři Krá­lové, dva ve­čírky, zpověď Roz­pa­ro­vače, střelba & po­tomci, pí­sečné duny na okraji světa, vý­buchy tr­ha­vin, žádný G\T, jen JD) celý článek →
6. 9. 2018

Nenadávejte svým budoucím přátelům


Znáte ten pocit, když vám někdo řekne, že něco ne­mů­žete nebo ne­do­ká­žete udělat a proto se do toho hned pus­títe? Jo? Tak přesně tohle se v od­bor­ném slangu ozna­čuje jako re­ak­tance. Jde o od­po­věď na ome­zení svo­body a au­to­no­mie – když nemůžu pro­vo­zo­vat ně­které čin­nosti,… celý článek →
5. 9. 2018

Starý hliník (a další kovy) musí pryč


Potom, co začalo být jasné, že se mě vlastní kolo snaží zabít, se už nedalo couvat. Bylo na čase pro­vést up­grade a vy­mě­nit staré sešlé kom­po­nenty za nové, které mají o něco menší touhu po lidské krvi. celý článek →
4. 9. 2018

Tři akty technologie


Wil­liam Gibson zpo­pu­la­ri­zo­val termín ky­ber­pro­stor a vy­tvo­řil tak mocnou me­ta­foru nového světa, který exis­tuje jen ve formě ko­mu­ni­kace a re­pre­zen­tace, na­ta­žený na po­čí­ta­čo­vou síť jako kůže na buben. celý článek →
3. 9. 2018

Žít ve vlastní špíně (asciiblog návod)


Však to znáte: Žijete si své dny v klid­ném kodr­ca­vém rytmu, po­cho­du­jete vstříc náručí ne­vy­hnu­telné smrti a nic vás nemůže vyvést z míry. Ale to jen do chvíle, kdy se na scéně objeví Další Osoba. Pak na­jed­nou musíte všechny za­běhlé rytmy zhod­no­tit ve světle jejích očí, z nového úhlu, ne… celý článek →
2. 9. 2018

Futurama/2018


Fu­tu­rama je skvělá. S tím, doufám, všichni můžeme sou­hla­sit. To jen na úvod, abychom se všichni na­la­dili na stej­nou frek­venci. celý článek →
1. 9. 2018

#303


Na­pros­tou vět­šinu dneška jsem pro­spal. Nevím proč, ale v po­sled­ních dnech pře­vládá únava a nar­ko­lep­tické epi­zody, nic ne­po­máhá, žádné kafe, žádná hudba, ani 10+ hodin pře­ru­šo­va­ného spánku. Nej­spíš na­de­šel čas na něco sil­něj­šího. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz