k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 7/201831. 7. 2018

Proti základnímu nepodmíněnému příjmu


Jedno je jisté: Marx by nebyl pří­z­nivce zá­klad­ního ne­pod­mí­ně­ného příjmu (UBI). Přímo říkal: celý článek →
30. 7. 2018

Příliš horko, pořád neúřadujeme


Asi takhle: Dneska to bude zas další vy­cpávka. Pořád je příliš horko na to, abych psal něco zá­važ­něj­šího, a noci, kdy se ko­nečně dá žít, jsou příliš krátké. Chci po dlou­hých mě­sí­cích a letech zas zve­řej­nit novou po­vídku, po­strá­dám však sílu & schop­nost kon­cen­t­race na po­slední… celý článek →
28. 7. 2018

Příliš horko, neúřadujeme


Jaký mi­zerný den… Je tak úmorné horko, že nemůžu zůstat plně vzhůru, ale ani usnout, svaly na nohou mě bolí z vče­rejší jízdy a místo chůze jen ko­micky belhám, větrák v Cele jede na ma­xi­mální otáčky, okna ote­vřená do­ko­řán, aby za­chy­tila průvan, na ho­ri­zontu prší, k zemi se sná­šejí temně… celý článek →
27. 7. 2018

Kapesní ježíš


Dneska se nebudu ro­ze­pi­so­vat, pro­tože nemám sílu. Čás­tečně du­ševní, ale hlavně fy­zic­kou. celý článek →
26. 7. 2018

Jeden milimetr


Po­slední dny trávím v sedle kola a po nocích za­bí­jím komáry. Když se vrátím z cesty, v Cele otevřu všechna okna do­ko­řán, aby se dovnitř mohl dostat chladný noční vzduch. Ale s poryvy chladu do Cely vletí i hejna brouků a hmyzu—my­ri­ády růz­ných druhů, rodů a čeledí—mrav­kolvi,… celý článek →
25. 7. 2018

Experimentální lingvistika


Zdálo se mi tohle: Cha­risma­tický vůdce vy­tvoří kult plný žen, něco se stane, skon­čím s nimi na opuš­tě­ném os­t­rově, vůdce je mrtvý, pře­žije jen ně­ko­lik z žen. Pak na os­t­rově ob­je­víme ne­známé písmo a zbytek snu se věnuje už jen ex­pe­ri­men­tální lin­gvis­tice. Sna­žíme se roz­luš­tit… celý článek →
24. 7. 2018

2400 lidí nechce vraždící roboty, co ten zbytek?


Vědec vy­tvoří stroj soud­ného dne, hr­di­nové však pře­kazí jeho plány a svět je za­chrá­něn. Takhle často vypadá zá­pletka sci-fi pří­běhu, kte­rému není proti srsti nějaké to klišé a který se snaží zvýšit napětí, tím že jde o osud celého lid­stva. Takové ro­zuz­lení mi nikdy ne­při­šlo… celý článek →
23. 7. 2018

Neo-folklór(ismus)


Před pár dny jsem v Praze na­ra­zil na Folklorní dny. Šlo o pře­hlídku folk­lór­ních tanců & písní z celého světa. Na jedné straně unylá & po­ně­kud stu­pidní ko­lečka sukní ze starého kon­ti­nentu, na druhé dis­tingo­vané cho­re­o­gra­fie ori­entu1 , na třetí všechno ostatní. Pro­chá­zel jsem kolem… celý článek →
22. 7. 2018

Pájení


Pájení je radost, pájení je hra. Do­stala se mi do rukou pá­ječka & bylo na čase vy­rov­nat účty s roz­bi­tou elek­tro­ni­kou. Předně jsem opra­vil █████████████████████████ pro ███████████████, to bylo zcela nutné. Pak jsem se pustil do dvou roz­bi­tých slu­chá­tek Koss Porta Pro. Vím, že když je… celý článek →
20. 7. 2018

Nervózní dědek ve vlaku mi vpálil jednu ránu


Ces­to­vání vlakem je super, nikdy nevíte, kdo vám začne na­dá­vat a pak vás bude mlátit od ksichtu. Přesně tohle se mi před ně­ja­kou dobou stalo. celý článek →
19. 7. 2018

Co tu sakra děláte?


Víte, co ne­sná­ším? Když jsou lidé na nějaké akci ne­váž­ného až re­kre­ač­ního cha­rak­teru a už v prů­běhu ne­u­stále pře­mýš­lejí, jak se do­sta­nou domů, jak stih­nou všechno, co mají v plánu poz­ději a tak po­dobně. Není to jen, že pustí myš­lenky z vo­dítka a stanou se duchem ne­pří­tom­nými,… celý článek →
18. 7. 2018

Národ alkoholiků


Prů­měrný Čech starší pat­nácti let ročně vypije 12 litrů čis­tého al­ko­holu. Tím se naše re­pub­lika umís­ťuje na druhou příčku kon­zu­mace lihu v Evropě. To na první pohled ne­vy­padá strašně, ale s kal­ku­lač­kou při ruce začne být jasné, že jde o po­měrně bledou sta­tis­tiku – od­po­vídá… celý článek →
17. 7. 2018

Encyklopedie světů, které nikdy neexistovaly


Když se někdo zeptá na nej­ob­lí­be­něj­šího autora, bez mrk­nutí od­po­vím: Jorge Luis Borges. Na­ra­zil jsem na něj přes House of Leaves, který jsem ob­je­vil čirou ná­ho­dou, když jsem (na­vzdory lep­šímu úsudku) bez­cílně brouz­dal 9GAGem. Sta­čilo abych viděl ně­ko­lik strá­nek tex­to­vého… celý článek →
16. 7. 2018

Textury & symetrie


Tohle je po­kra­čo­vání vče­rejší me­di­tace nad tex­tu­rami. celý článek →
15. 7. 2018

Textury


Na twit­teru exis­tuje vý­tečný účet Berlin Tex­ture, který podle po­pisku sle­duje rytmy, re­pe­tice, barvy a formy de­fi­nu­jící Berlín. Každý den pu­b­li­kuje jednu fotku tex­tury Ber­lína. Jde o velice pří­jemné snímky, or­to­fo­to­gra­fické, bez per­spek­tivy, všude ramena pra­vých úhlů,… celý článek →
14. 7. 2018

Kolem & kolem


Dneska te­le­gra­ficky: celý článek →
13. 7. 2018

Co rakovina vlastně chce?


Před chvílí jsem do­kou­kal film An­ni­hi­lation a jaký to byl film! No­mi­nálně jde o sci-fi kom­bi­no­vané s body-ho­ro­rem, ale prak­ticky se snaží od­po­vě­dět na otázku „Co ra­ko­vina vlastně chce?“ Nechce nic, jen exis­tuje a dělá svojí věc. To se po­stupně tým pěti vědkyň do­zvídá, za­tímco… celý článek →
12. 7. 2018

Olovo


Jak je možné, že se kolem olova ještě ne­vy­tvo­řila chutná kon­spi­rační teorie? Je to těžký kov, který hlavně u dětí po­ško­zuje mozek, sni­žuje IQ a vede k ná­sil­nému cho­vání, a co víc – ne­e­xis­tuje bez­pečná dávka, škodí v ja­kém­koli množ­ství. Zatím jsem nečetl je­di­nou kon­spi­raci… celý článek →
11. 7. 2018

Figury a mráz


Není ta­jem­ství, že chovám ur­či­tou zví­da­vou ná­klon­nost k po­div­ným cha­rak­te­rům, na které člověk narazí ve Městě, ně­kteří z nich jsou feťáci, bez­do­movci, pro­fe­si­o­nální po­di­víni, du­ševně ne­mocní, je­ží­šovci, na­há­něčky, čety prů­zkumů ve­řej­ného mínění, ně­kteří na mě… celý článek →
10. 7. 2018

Co je tohle za jazyk?


Nic jako čistá češ­tina ne­e­xis­tuje. Řada slov byla pře­vzata z cizích jazyků. Kdysi náš jazyk čerpal z řečtiny a latiny, kvůli his­to­ric­kým okol­nos­tem pro­bí­hala osmóza ně­mec­kých ter­mínů a v po­slední době je ra­bo­vána an­g­lič­tina. Slova, která zní tak česky, až vlas­ten­cům vlhne… celý článek →
9. 7. 2018

Stalo se ze mě to, co nesnáším


Jednou v noci hlu­boko po pře­lomu do ná­sle­du­jí­cího dne nebylo co dělat – svět vy­chladl a ztichl, nad ho­ri­zon­tem stromů, čer­ných proti čer­nému nebi, hučel ne­ko­nečný klid, hvězdy žhnuly mrtvým svět­lem z dob dáv­ného vesmíru. Mohla být jedna hodina, možná dvě, ne­pa­ma­tuji se… celý článek →
8. 7. 2018

Každá tragédie je příležitost (pro levnou reklamu)


Když se v roce 2010 chil­ští hor­níci poprvé vy­no­řili z hlubin dolů, kde byli 69 dnů uvěz­něni, každý z nich měl slu­neční brýle, aby chrá­nil oči před slun­cem, na které si během ne­dob­ro­vol­ného pobytu v tem­notě dolů odvykl. Da­ro­vala je firma Oakley a její pro­dukt se na­je­dou ocitl na… celý článek →
7. 7. 2018

Kult anonymních alkoholiků


NE­VE­RY­OUNG tu před ně­ja­kou dobou psal, že se roz­hodl pře­stat pít a dštil přitom síru na Ano­nymní Al­ko­ho­liky (AA) jako na or­ga­ni­zaci, která je vy­sta­vené na po­chyb­ných zá­kla­dech. Začal jsem o nich něco málo číst a taky se nemůžu zbavit dojmu, že AA mají jistý nádech kultu… celý článek →
6. 7. 2018

Booze


Lah­vička po­chází z eu­ro­kar­ne­valu/Gu­g­ge­mu­sik fes­ti­valu, roz­dá­vali ji velice milé sta­řenky. Slad­kosti pro děti, spe­ci­ální kon­tra­band pro od­rostlé. celý článek →
5. 7. 2018

Kvantum


Po nocích, kdy je stále horko a ani déšť ne­za­hnal výheň dne, líně sle­duji před­nášky Royal In­sti­tu­tion vy­sí­lané z his­to­ric­kého sálu, kde Mi­chael Fa­ra­day poprvé de­mon­stro­val účinky elek­tro­mag­ne­tismu. Někdy při tom sedím na stále teplém as­faltu na bal­kóně Cely, zářící laptop na… celý článek →
4. 7. 2018

Nezaměstnaní programátoři


Že jde do tuhého, po­známe, až pro­gra­má­toři začnou za­klá­dat odbory. To bude jasné zna­mení, že au­to­ma­ti­zace do­sáhla značně po­kro­čilé fáze. celý článek →
3. 7. 2018

Sny, sny, sny, snn, syn, sss, snsssss...


Takže asi tahle, před ně­ja­kou dobou jsem spus­til ex­pe­ri­ment, během kte­rého jsem se snažil zjis­tit, jestli můžu ovliv­nit vlastní sny a určit podobu tomu, co se mi zdá, na­star­to­vat lu­cidní snění a vy­ty­čit v jakých re­a­li­tách se budu po­hy­bo­vat, jaké světy a re­a­lity na­vští­vím.… celý článek →
2. 7. 2018

Jak málo stačí k přežití


(Tohle je tak trochu relikt, který mi ležel na disku už ně­ja­kou dobu.) celý článek →
1. 7. 2018

Jak fotit s bleskem - expozice


Na­padlo mě, že bych mohl napsat drobný návod o focení s bleskem. Nejde o nic slo­ži­tého, po­u­ží­vání blesku má dvě zá­kladní prin­cipy: celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz