k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 5/201831. 5. 2018

Prej oprav si to kolo sám, je to jednoduchý


Asi takhle: Začal jsem s funkč­ním kolem a po nějaké době oprav a údržby jsem skon­čil s kolem ne­funkč­ním. Z am­bi­ci­ózní re­no­vace se po­stupně stá­vala jen snaha za­chrá­nit, co se dá a ne­na­páchat víc škod, než se mi do té doby po­vedlo. celý článek →
30. 5. 2018

Bleskování 2 + House of Leaves


Za po­slední měsíc jsem skoro nesáhl na foťák. Nebyla nálada, nebylo nic. Stejně jako čas nebo chuť něco psát. Hodím sem něco starého jako výplň, abych splnil denní kvótu a nechám to být. (jako třeba tady nebo tady). celý článek →
29. 5. 2018

Moment, kdy se přímky proťaly


Znáte ten moment, kdy se zvuky okolí přesně sladí s jinými ději? V po­slední době se mi to stává nějak často. Všiml jsem si toho jednou, když jsem se po­škrá­bal na tváři a od­ně­kud zvenku se začaly ozývat kovové zvuky, jako když někdo čisté re­za­vou trubku že­lez­ným kar­tá­čem. Pře­stal jsem se… celý článek →
28. 5. 2018

Disrupce všech disrupcí


Někdy si dělám vý­pisky z článků, které zrovna čtu.1 Před ně­ja­kou dobou jsem si pod­tr­hal pár pasáží v How to get rich quick in Si­li­con Valley, které do­ká­zaly vy­já­d­řit inhe­rentní po­div­nost di­srupcí si­li­con valley a světa který chtějí pro své in­ves­tory po­sta­vit. celý článek →
27. 5. 2018

NEVERYOUNG: Chci přestat chlastat


Nazdar, po dlouhé době jsem tu zas, váš drahý vy­pra­věč NE­VE­RY­OUNG. Roz­hodl jsem se, že pře­stanu pít a povím vám jednu věc: není to vůbec žádná sranda. celý článek →
26. 5. 2018

Deníky/další ztracený den


Uběhl další den, nic se ne­stalo a na konci se cítím hůř než na za­čátku, další běžná sobota v Cele, kde samota hučí nad ne­ko­neč­nými lesy. Nevím co psát… Po­slední dobou mi nápad den­ního blogu při­padá jako svě­rací ka­zajka, do ničeho se mi nechce, nevím jakým té­ma­tům se vě­no­vat, nic mě… celý článek →
25. 5. 2018

Němci nás všechny mají na háku (aspoň co se historie počítačů týká)


Málo se o tom ví, ale Němci před­běhli zbytek světa a v dobách druhé svě­tové války zís­kali pár pr­ven­ství ve vývoji po­čí­ta­čové tech­niky. Všechno má na svě­domí jeden muž – Konrad Zuse – za­po­me­nutý prů­kop­ník, jehož jméno skoro nikdo nezná. celý článek →
23. 5. 2018

Strach ze smrti nás všechny žene vpřed


Nejsme nic než smítka prachu v ob­rov­ské ne­tečné bouři a všichni se bojíme ne­od­vrat­ného konce. celý článek →
22. 5. 2018

Ztratit se v sedle


Na kole vždy jezdím bez map a bez te­le­fonu, jen po paměti a podle citu. Je to tak za­jí­ma­vější. Místní kon­činy znám docela dobře, všechny cesty jsem pro­šla­pal už ti­síc­krát. Když pro­jíž­dím ně­ja­kou novou trasu, není pro­blém ji při­po­jit a na­pa­so­vat na již exis­tu­jící men­tální mapu… celý článek →
21. 5. 2018

Je na čase založit náboženství o simulační hypotéze


Neměl bych to dělat. Neměl bych se místo kon­certu pg.lost cítit mi­zerně (nej­spíš kvůli masové cyk­lis­tice), zů­stá­vat v Cele a číst Rati­o­nal Wiki o Scien­to­lo­gii, ší­len­ství L. Rona Hubbarda a jeho masiv­ním pod­vodu ná­bo­žen­ství. V jedné věci měl pravdu, za­lo­žit or­ga­ni­zaci, která… celý článek →
20. 5. 2018

Svět ze sedla vypadá o něco málo snesitelněji


V kon­či­nách, kde pře­bý­vám, není snadné v neděli od­po­ledne sehnat sadu na lepení duší. Ně­ja­kou malou šanci bych možná měl, kdy­bych měl kolo a s ním spo­je­nou mo­bi­litu, abych se mohl vy­plést z těch ne­ko­neč­ných lesů, ale kolo se mi včera po­da­řilo pích­nout a proto mi chy­běly… celý článek →
19. 5. 2018

Zprávy ze samotného útesu nevědomí


Tak vám nevím. Byl jsem se projet na kole, plá­no­val jsem první po­řádně dlou­hou túru, ale cestou jsem pích­nul přední duši a - ne­vy­ba­ven žádným vý­do­byt­kem mo­der­ního pře­py­chu (čti te­le­fon) – jsem musel kolo pár ki­lo­me­trů odvést zpátky do Cely. Tam jsem hned svlékl duši… celý článek →
18. 5. 2018

Bible je divná


Ani nevím jak přesně se to stalo, ale v jeden oka­mžik jsem se pro­bral s no­te­boo­kem v klíně a měl jsem ote­vře­ných asi sto dvacet zá­lo­žek Rati­o­nal wiki pře­vážně o bibli a křes­ťan­ství. Jak říkám, jsem v tom ne­vinně, nemám ponětí, jak jsem se dostal do té kom­pro­mi­tu­jící si­tu­ace,… celý článek →
17. 5. 2018

Proč ztrácet čas těmihle incely?


Včera jsem pů­vodně chtěl oko­men­to­vat další článek o vy­ši­nu­tých in­ce­lech, ale pak jsem zažil moment pro­zře­tel­nosti: Proč bych to měl dělat? Místo toho se na­rychlo stalo tohle. Proč s nimi ztrá­cet čas? Jsou jen ne­pa­tr­ným hnutí po­ma­tenců a ještě menší hroz­bou. Je pravda, že… celý článek →
15. 5. 2018

Šílenství incelů přetéká přes Hory do Republiky


Řeknu vám, že je zvláštní, číst na čes­kých no­vi­no­vých ser­ve­rech to, co se na mě před lety valilo z /r9k/. Nej­spíš to zna­mená, že to Anon do­ká­zal – stál u zrodu alt-right a neo-neo-na­cistů a teď z té díry in­ter­ne­tové ne­ná­visti po­vstali in­ce­lové – muži bez pří­tel­kyň,… celý článek →
14. 5. 2018

Stojí to za hovno


Asi takhle: Po­sled­ních pár dnů stálo za hovno1 . Do­konce bych se nebál říct, že se █████ začal de­fi­ni­tivně hrou­tit svět. Ale to byla dobrá věc. Každá ka­ta­strofa po­skytne útěchu & ukáže, že to nemůže být horší než sou­časné mi­ni­mum. Je třeba se začít hýbat. Je zcela ne­zbytné pře­ko­nat… celý článek →
13. 5. 2018

Dostaneš přes držku


Baví mě, když mi někdo začne vy­hro­žo­vat ná­si­lím. Jednak za to může mor­bidní pocit klidu v mo­men­tech, kdy se všechno začne srát, ale druhak fakt, že když pro­tiv­ník začne vy­hro­žo­vat útokem, síla zákona je kom­pletně na mojí straně. V takové si­tu­aci mu můžete říct, aby pře­stal mít hubu… celý článek →
12. 5. 2018

Stroje mluví, lidé mlčí


Ne­dávno google na nějaké své me­ga­kon­fe­renci ukázal další pokrok v umělé in­te­li­genci svého osob­ního asi­s­tenta. De­mon­stro­val jak robot za vás někam zavolá a na­pří­klad vás ob­jedná do ka­deř­nic­tví. Ro­bo­tický hlas zní k ne­ro­ze­znání od lid­ského, robot re­a­guje na pro­tistranu… celý článek →
11. 5. 2018

Žít před rokem 1850 by nechtěl nikdo


Tohle může být pro­blém. Ne­dávno jsem tady psal, jak začal být po­sedlý myš­len­kou, co by do­ká­zal mo­derní člověk v roce 1000 vy­ba­vený jen zna­lostí kom­pletní an­g­lické wi­ki­pe­die, a tato po­sed­lost s časem ne­u­stu­puje. Právě naopak, sílí a zcela ovládá každou volnou chvíli kterou mám. celý článek →
10. 5. 2018

Majáles #2 (zbytek reportu o šílenství v ulicích)


Tohle se trochu zkom­pli­ko­valo, lo­gis­ticky & chro­no­lo­gicky. Druhý ma­já­les se usku­teč­nil prv­ního máje a teprve teď – o deset dnů poz­ději – sem házím po­kra­čo­vání vi­zu­ál­ního zá­znamu toho dne. Každou velkou akci jsem rozřízl na po­lo­viny a zve­řej­nil ji na­dva­krát, ale… celý článek →
9. 5. 2018

Rok tisíc našeho letopočtu + wikipedie


Po­slední dobou jsem po­sedlý jednou ideou: Před­stavte si, že se na­jed­nou ocit­nete v roce 1000 našeho le­to­počtu s tím, že máte pří­stup ke kom­pletní an­g­lické wi­ki­pe­dii. Nevím jak přesně, může jít o ma­gický laptop, kte­rému nikdy ne­do­jde ba­te­rie, nebo možná o tiš­tě­nou verzi, na tom… celý článek →
8. 5. 2018

Pochod za legalizaci marihuany a důkazy nemorálního chování v ulicích města


Tady to máte: zbytek fotek z Mil­lion Ma­ri­hu­ana March, všechny s bleskem, 24mm ob­jek­tiv, který stojí za hovno, clona někde v roz­mezí f/16 – f/22, když se difrakce začíná pro­je­vo­vat naplno & snímky měknou jako roz­teklý sýr. celý článek →
7. 5. 2018

Přerůstá mi to přes hlavu


Hmm, mám takový dojem, že za­čí­nám chápat, jak si asi musejí při­pa­dat kom­pul­zivní ho­ar­deři, když se ne­mů­žou po­hnout z místa pro všechny ty krámy, které si na­ta­hali do bytů. celý článek →
6. 5. 2018

Pochod za marihuanu, oslepování pirátů a jiné kratochvíle v ulicích města


Asi takhle: Tohle byla nej­lepší fo­to­gra­fická invaze/raid tohoto roku. Lepší než Eu­ro­kar­ne­val, lepší než oba Ma­já­lesy, lepší než ten zbytek. Mil­lion Ma­ri­hu­ana March a jeho čiré ší­len­ství za­pla­vilo Prahu a já—tedy my jsme byli v epi­cen­tru, na místě, v uli­cích,… celý článek →
5. 5. 2018

Náročný den


Dneska to bylo po­ně­kud ná­ročné, začalo to raidem na Mil­lion Ma­ri­hu­ana March (ten­to­krát ve třech), kde jsem zase bles­ko­val jako maniak, spálil jsem se do ruda a pak ná­sle­do­vala ████████████████████ party & teď jsem napůl mrtvý, v ka­ta­to­nic­kém stavu, se sní­že­nými znám­kami vědomí… celý článek →
4. 5. 2018

Tyhlety počítače v sobě mají tolik chyb, že bychom je radši ani neměli zapínat


Tenhle rok není nic moc. Tedy aspoň co se týká zcela zá­sad­ních bez­peč­nost­ních chyb po­čí­tačů, pro­tože – pro­boha – ty na nás vy­ska­kují jedna za druhou. Ale přesto všechno ně­ja­kým způ­so­bem fun­guje dál. Jak? celý článek →
3. 5. 2018

Majáles #2 (Láska, pivo a wifi zdarma)


Méně je někdy více. To roz­hodně pla­tilo o Stu­dent­ském ma­já­lesu v po­rov­nání s tím ne­stu­dent­ským. Byl menší a klid­nější, ale přesto lepší. Pů­so­bil dojmem sku­tečné recese, ne jako pouhý před­voj kor­po­rát­ního fes­ti­valu. Bylo v něm víc ener­gie a chaosu. celý článek →
2. 5. 2018

Internet prostředníků


Vi­zi­o­náři raného in­ter­netu sli­bo­vali, že se zba­víme pro­střed­níků a budeme spolu ko­mu­ni­ko­vat přímo, stejně jako spolu budeme přímo pro­vá­dět i ob­chodní trans­akce – pro­dá­va­jící se spojí přímo se zá­kaz­ní­kem, umělec s po­slu­cha­čem nebo čte­ná­řem, stojí mezi nimi jen síť,… celý článek →
1. 5. 2018

Majáles #1 (tohle už nikdy neskončí a vy to víte)


Asi takhle: Tyhle dny budou trochu divné. Před pár dny byl první ma­já­le­sový průvod & dneska se konal další. První před­sta­vo­val jen před­voj před mo­hut­nou akcí za velké peníze, druhý patřil recesi. Na obou jsem byl s PPR, vy­ba­vený jen fo­to­a­pa­rá­tem, ob­jek­ti­vem a mi­ni­mál­ním… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz