k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 3/201831. 3. 2018

Útěk ze simulace


„Kód je zákon“ – Přesně o tomhle sní své stu­pidní sny tech­no­lo­gičtí uto­pisté a krypto-ka­pi­ta­listé1 . celý článek →
30. 3. 2018

Kamarádi do konce světa


Ne­dávno1 jsem dočetl knihu Com­mand and Con­t­rol o his­to­rii ja­der­ných zbraní ve spo­je­ných stá­tech. Schlos­ser v ní bar­vitě po­pi­suje mnoho in­ci­dentů a nehod, kdy schá­zelo jen velice málo k nuk­le­ární ka­ta­strofě nebo rovnou ja­derné válce. Jde o nervy drá­sa­jící čtení, pro­tože… celý článek →
29. 3. 2018

Velezrada pro Zemana


Po­slední dobou se Re­pub­li­kou začíná ozývat ne­zvyklé bu­rá­cení. Náš drahý pre­zi­dent může být ve­le­zrádce, který víc slouží Rusku než re­pub­lice mezi horami. Kdyby se něco ta­ko­vého stalo, šlo by o velice dra­ma­tic­kou změnu tempa. celý článek →
28. 3. 2018

Sezóna raidů, projekt NKP a trosky let dávno minulých


Pro­boha, tenhle web je troska. Na duhou stranu: bylo to tak od samého po­čátku. Nic se ne­změ­nilo, stále do­dr­žuji pra­staré po­řádky. celý článek →
27. 3. 2018

Pavouk, který žije na druhé straně monitoru


Před pár dny jsem na okraji mo­ni­toru uviděl ma­lič­kého pa­vouka, tak pr­ťa­vého, že se mohl celý scho­vat za hla­vičku zá­palky. Nechal jsem ho žít a teď bydlí na druhé straně mo­ni­toru. Dalo by se říct, že, v ne­ko­nečné samotě Cely, má nej­blíž k do­má­címu zví­řeti nebo spo­leč­nosti jako… celý článek →
26. 3. 2018

Jak se opít a udržet štíhlou linii


Před­stavte si, že jste al­ko­ho­lik, chcete do sebe dostat co nejvíc chlastu, ale zá­ro­veň ne­ztloust­nout. Jak na to? celý článek →
25. 3. 2018

Dealerky parfémů


V jednom su­per­mar­ketu, kam jsem zašel jen, abych po­ří­dil co nej­lev­nější po­tra­vinu na za­kous­nutí, mě za­sta­vila tro­jice žen, která síd­lila kolem ma­lič­kého stolku. Jedna z nich mi podala ruku a řekla, že se chce jen zeptat, který z jejich parfémů se mi líbí nejvíc. celý článek →
24. 3. 2018

Kýbl kamení (školní střelci, politická impotence, lhostejnost a absurdita)


Dneska ráno na mě z twit­teru vy­sko­čila zpráva o Pen­syl­ván­ských ško­lách, které jako obranu proti po­ten­ci­ál­ním střel­cům mají kýbl kamení. celý článek →
23. 3. 2018

Anna von Hausswolff útočí na sluchové nervy s intenzitou hurikánu


Vyšlo nové album Anny von Hausswolff Dead magic & musím říct, že za mě dobrý. Jde o po­chmurný ex­pe­ri­men­tální rock, temný jako noční kra­jina bi­čo­vaná úpěním větru, ze které místy vy­chá­zejí záblesky něčeho krás­ného. celý článek →
22. 3. 2018

Je na čase začít raidovat


Dneska chci říct jen jednu věc: začala sezóna photo raidů. celý článek →
21. 3. 2018

Místo setkání (obchodníci se zbraněmi, konec světa, bizarní scéna v místní škole)


Nebyl to nijak zvláštní den v městě tr­pí­cím chro­nic­kou nar­ko­lep­sií, když jsme začali plnit místní školu až po stře­chu zbra­němi. Nemůžu za­bí­hat do po­drob­ností proč nebo z jakého důvodu, re­spek­tive nechci, aby ruka zákona ne­do­lehla i na mě. Už tak mi při­padá, že jsem po­kou­šel… celý článek →
20. 3. 2018

Střízlivý origami objektiv


Na­ko­nec se mi to po­da­řilo. Ob­jek­tiv jsem ne­o­pra­vil, ale aspoň jsem ho úspěšně ro­ze­bral na dílčí kom­po­nenty, zjis­til v čem je nej­spíš pro­blém, složil ho zpátky a mar­ty­rium přežil, abych o něm mohl vy­prá­vět. celý článek →
19. 3. 2018

Pár filmů (některé od Terryho Gilliama)


Terry Gil­liam pro­létl twit­te­rem, řekl něco špatně a lidé ho proto začali en masse za­po­ví­dat a kom­pletně se distan­co­vat do jeho ce­lo­ži­votní tvorby. celý článek →
18. 3. 2018

Opilý origami objektiv


Znáte ten pocit, kdy pijete celou noc a pak se do­sta­nete do toho pre­ciz­ního oka­mžiku, kdy se na­jed­nou za­čnete cítit skvěle? Nejen du­ševně, ale i tě­lesně? Opi­lost zmizí jakoby máv­nu­tím kou­zel­ného proutku, tělo je ve fan­tas­tické agonii, elas­tické, při­pra­vené k akci. Dal­ších pár… celý článek →
17. 3. 2018

Na lovu nového laptopu


Už jsem tady psal, jak se mi po­da­řilo zkra­to­vat a zničit no­te­book za pomoci ple­chovky lev­ného energy drinku. Ně­ja­kou dobu jsem žil bez laptopu a místo toho na cestách četl. To bylo fajn, přesto jsem po­ci­ťo­val nut­nost ně­ja­kého mo­bil­ního stroje. Vět­ši­nou tento blog píšu právě ve… celý článek →
16. 3. 2018

Česko-slovenské jaro


Jaký čas být naživu! Ne­u­stále se něco děje. Můžeme pro­chá­zet špat­nými časy, ale možná žijeme ty nej­lepší možné. celý článek →
15. 3. 2018

Revenge porn


Na re­venge porn mě fas­ci­nuje jedna věc: Proč by to někdo dělal? Ne­mys­lím, proč by to někdo zve­řej­ňo­val – důvod je v názvu: re­venge – ale proč by někdo dob­ro­volně & kon­sen­su­álně po­ři­zo­val nebo nechal po­ři­zo­vat au­di­o­vi­zu­ální záznam sebe sam[aé]. Nejen záznam… celý článek →
14. 3. 2018

Protestní sezóna


Dneska je to jeden pro­test za druhým — ne­dávno dvacet tisíc na Vác­la­váku proti Mlá­tičce, pak pa­de­sát tisíc v Bra­ti­slavě ve spo­ji­tosti se za­vraž­dě­ným no­vi­ná­řem Jánem Ku­ci­a­kem a dneska se pod Koněm sešlo dal­ších pár tisíc lidí. De­mon­straci za za­cho­vání svo­body slova… celý článek →
13. 3. 2018

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?


Jestli exis­tuje nějaký bůh, tak je teď jisté, že mě nadobro opus­til. Cítím se, že mi uniká život z těla. Po­slední dva týdny je mi strašně – bo­lesti hlavy, cel­ková sla­bost, nulová ener­gie, špatný spánek, pro­blémy s vi­dě­ním, kom­pletní kolaps or­ga­nismu. Pro­le­žím celý den… celý článek →
12. 3. 2018

Vytvořit jazyk (exkurze do světa Lispu, šílenství závorek a vítězství strojů)


Nikdo nemůže sku­tečně po­cho­pit jazyk, který sám ne­vy­tvo­řil. celý článek →
11. 3. 2018

Na suchu


Je to tady. Nemám o čem psát. Konec se blíží. celý článek →
10. 3. 2018

V pět ráno nikdo neslyší tvůj křik


Jedny z nej­hor­ších pocitů za po­sled­ních pár let pro­ží­vám, když se pro­bu­dím ve čtyři nebo pět ráno a uvě­do­mím si, že tohle jsem já, že tohle je re­a­lita. Nejde o nijak nové myš­lenky, všem je jasné, kde končí jejich tělo a začíná okolní pro­středí, a uvě­do­mují si exis­tenci obou. Ale… celý článek →
9. 3. 2018

Všechno zamkněte (digitální paranoia, útok kompromitovaných tiskáren, rok 2018 už stihl ukousnout kus mé duše)


Včera jsem byl nad­šený z nového při­po­jení k in­ter­netu, dneska po­chy­buju o bez­peč­nosti celé ope­race. celý článek →
8. 3. 2018

Internetové komando


Ne­tu­šil jsem, že nejdě­si­vější moment za po­sled­ních pár let bude in­sta­lace in­ter­ne­to­vého při­po­jení. Trnul jsem pa­ra­ly­tic­kou hrůzou a se stu­de­ným potem na zádech sle­do­val duo in­sta­la­térů/ho­ro­lezců, kteří mon­to­vali novou anténu. celý článek →
7. 3. 2018

Blesk (jak pořizovat krásné fotky s nejhorší možnozu výbavou)


Zís­ká­vání zna­lostí je, jak se zdá, hr­bo­latá ne­li­ne­ární cesta. Dlou­hou dobu mi něco nejde, a myslím, že po­tře­buju lepší vy­ba­vení nebo nějaký spe­ci­ální trik, zkou­ším to pořád dokola a pořád dokola jsou vý­sledky ne­do­sta­tečné, špatné, slabé, po­chybné nebo ostudné. celý článek →
6. 3. 2018

Kytky, sníh a sny


Ne­dávno jsem se tu svěřil, že mi svět už dává jen mar­gi­nální smysl a i tato kůrka soud­nosti pomalu mizí, potápí se v teplém mléku re­a­lity. Někdy se pro­bu­dím v po­lo­vině noci, křičím na nebe a zbytky ne­lo­gic­kých snů stále sjíždí to­bo­gány neu­ro­no­vých smyček, křičím proto, že bdělá… celý článek →
5. 3. 2018

Proti komunistům dneska protestuje každej


Pro­tes­to­vat proti ko­mu­nis­tům je po­pu­lární, jak za to, aby ti his­to­ričtí zů­stali na strán­kách učeb­nic his­to­rie, tak proti pro­hreškům těch sou­čas­ných. Fun­guje to, pro­tože ko­mu­nisty lidé buď nemají v lásce, nebo jsou jejich voliči, ne­ut­rální tábor zeje prázd­no­tou (IMHO). Pokud… celý článek →
4. 3. 2018

Výhled


Stejný den, jiný výhled. celý článek →
3. 3. 2018

Někdo musí být poslední


Srdcem proto-po­vídky Náš konec z cyklu do­om­sday party je věta: „Všichni jsme sle­do­vali, jak nám před očima staví stroj konce světa a ne­mohli jsme se toho na­ba­žit.“ Ta je klíčem k našemu konci. celý článek →
2. 3. 2018

Teroristické útoky v Čechách a kolumbijský kokain na Slovensku


Už ničemu ne­ro­zu­mím. Mám dojem, že jakmile jsem dosáhl kri­tic­kého věku, svět pře­stal dávat smysl. celý článek →
1. 3. 2018

Radši nevědět


Hrabal jsem se ve sta­tis­ti­kách jed­noho webu ve snaze pro­vést něco, co by aspoň vzdá­leně při­po­mí­nalo ana­lýzu čte­nář­ské zá­klady. Dat bylo hodně, byla však jen velice ru­di­men­tální a navíc plná spamu a ak­ti­vit rus­kých botů. Pokud si chcete udělat před­stavu, tak to bylo na úrovni logu… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz