k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 10/201831. 10. 2018

Přehazovačka


Mít prehis­to­rické kolo a snažit se ho mo­der­ni­zo­vat kom­po­nentu po kom­po­nentě je za­jí­mavý proces. Ne všechno do sebe zapadá, jak by mělo. Ně­které nové díly, i když stále od ja­pon­ské stá­lice Ka­bushiki-gaisha Shi­mano, oči­vidně nebyly na­vr­ženy tak, aby braly ty, co mám na své… celý článek →
30. 10. 2018

Pochopte, že se do tý soupravy všichni nevejdete


Asi takhle: Pře­devčí­rem Ev­rop­skou ulicí štrá­do­vala slav­nostní vo­jen­ská pře­hlídka k pří­le­ži­tosti sta let od vniku sa­mo­stat­ného čes­ko­slo­ven­ského státu & z po­hledu ná­hod­ného po­zo­ro­va­tele, který ne­při­šel s ob­rov­ským před­sti­hem, to nebylo nic moc. celý článek →
29. 10. 2018

Vypnutý mozek a nedostatek dopaminu


Dneska jsem nějaký vy­pnutý. Však to znáte: Spíte 12 hodin, pro­bu­díte se una­veni, kafe ne­po­máhá, v prů­běhu dne zase usnete, ote­vřete oči, vidíte celý svět uto­pený v mlze, proto radši zase za­vřete oči, po­kra­ču­jete ve stavu ne­vě­domé ka­ta­to­nie a ode­pí­šete den jako ztra­cený čas.… celý článek →
28. 10. 2018

Výstava vojenských vozidel


V těchto dnech je v Praze spousta vojáků. Člověk o ně do­slova za­ko­pává na každém rohu. Po­se­dá­vají, čekají, po­po­chá­zejí, jako kdyby někde měli být, ale ne­vě­děli přesně kde a kdy. Nebo to vědí, ale nemají do té doby co dělat. Tak nebo tak ulice se ze­le­nají uni­for­mami. celý článek →
27. 10. 2018

V listopadu se bude fotit


Na plánu je další fo­to­gra­fická invaze do srdce oslav 17. lis­to­padu. Všichni jste zváni. Tedy ne úplně všichni, ale jenom tři až pět lidí max, víc by bylo lo­gis­ticky oše­metné. Jako loni je i letos na pro­gramu rychlá kon­taktní akce v davech ply­noucí Ná­rodní třídou ve snaze za­chy­tit… celý článek →
26. 10. 2018

Toleruj mě, abych já tebe nemusel


Když čtu něco o nebo od Klause mlad­šího, dělá se mi mdlo. Jak se člověk s takhle ohyzd­nou myslí na sebe může po­dí­vat do zr­ca­dla. Klaus dvojka je kla­sický ne­ná­vistný de­ma­gog, kteří jsou teď tolik v kurzu, pro­tože na­bí­zejí jed­no­du­ché (a zcestné) od­po­vědi na slo­žité otázky a nebojí… celý článek →
25. 10. 2018

Podobnosti & doporučování


Ko­nečně jsem na as­cii­blog, který pohání i k47čku, do­dě­lal jednu funkci, po které jsem prahl už dlouho. A přitom to nebylo nic kom­pli­ko­va­ného. celý článek →
24. 10. 2018

#305


(bez kon­textu) celý článek →
23. 10. 2018

Autoportréty & pes buskervillský


Pád dnů na­zpá­tek, někdy v po­lo­vině noci jsem začal dělat au­to­por­tréty v ghetto studiu Cela – stohy knih místo sta­tivů & di­fuzéry blesků z papíru a ductapy. Nebyl v tom žádný plán, žádný cíl, jen jsem měl v krvi ██████████████████████████████ & noc se zdála příliš mladá a ne­klidná.… celý článek →
22. 10. 2018

Haleluja


HDR fo­to­gra­fie vět­ši­nou stojí za hovno, v lepším pří­padě vypadá divně, v tom horším, který je čas­tější, ko­micky. Snímek nahoře není vý­jim­kou, podle exif in­for­mací jsem ho po­ří­dil před víc jak dvěma roky, kdy jsem neměl tušení, co vlastně dělám, tedy jsem měl ještě méně tušení. celý článek →
21. 10. 2018

Jako v Kodani


Miluju jízdu na kole, to musí být všem, co čtou tuhle žumpu, jasné – už 27 článků je za­lo­ženo do ko­lonky #kolo. Za tenhle rok jsem ujel vzdá­le­nost jako z Prahy do Říma, ne vzduš­nou čarou, ale po ve­d­lej­ších cestách Alp. Někdy večer vy­ra­zím na krátký okruh, jen abych si spra­vil… celý článek →
20. 10. 2018

Kdo je Thierry Guetta?


Thi­erry Guetta alias Mr. Bra­inwash je Fran­couz, který byl po­sedlý na­tá­če­ním a do­ku­men­to­vá­ním všeho, co se kolem něj vrzlo, a přes noc se stal slav­ným street art uměl­cem. Taková je aspoň ofi­ci­ální verze his­to­rie. Exis­tuje ale mož­nost, že Mr. Bra­inwash (MBW) – jak si začal… celý článek →
19. 10. 2018

Magická atmosféra vesnice


Stal jsem se svěd­kem ma­gic­kého mo­mentu, který vy­sti­huje po­e­tické kouzlo ves­nice, za kterým utí­kají lidé z měst. celý článek →
18. 10. 2018

Orb


celý článek →
17. 10. 2018

Sám vesmír mám říká, abychom žili v míru


Tenhle ti­tu­lek je zá­měrně na­bubřelý, ale není úplně od cesty. Všiml jsem si jedné po­dob­nosti, která, i když jde o pi­to­mou drob­nost, v sobě má trochu kos­mické ironie. Když se po­dí­váte na zná­zor­nění Lagran­ge­o­vých bodů, tak vy­pa­dají přesně jako symbol CND – kam­paně za ja­derné… celý článek →
16. 10. 2018

Drahá auta & pronásledování na kole


Otázka do pra­nice: Co z člo­věka udělá drahé auto? celý článek →
15. 10. 2018

Poslední signál


Signal fes­ti­val je zvláštní akce, která na čtyři dny ve­řejné pro­story noční Prahy ozdobí celou řadou svě­tel­ných a čás­tečně i zvu­ko­vých in­sta­lací pro po­tě­chu míst­ních i ná­vštěv­níků me­t­ro­pole. celý článek →
14. 10. 2018

První signály


po­kra­čo­vání celý článek →
13. 10. 2018

Jména & stěhování


Není nic hor­šího než poznat člo­věka, který čte tenhle web. Za všechny roky na téhle pla­netě, která se valí k ne­od­vratné zkáze, jsem na­shro­máž­dil všeho všudy tři jakž-takž uchá­ze­jící his­torky & všechny jsem po­cho­pi­telně vy­ke­cal tady v zá­pla­vách slov k47čky. Takže ty nemůžu použít,… celý článek →
12. 10. 2018

Konspirace na youtube (kdo postavil antické chrámy?)


Víte co mám rád? Mám rád, že mi you­tube vy­tr­vale tlačí videa kon­spi­rač­ních teorií. celý článek →
11. 10. 2018

Bakteriofobové & clean freaks


Bak­te­ri­o­fo­bové a cho­robně čis­totní lidé mě strašně fas­ci­nují. Ne v tom dobrém slova smyslu. Však je znáte: Ne­chtějí si po­dá­vat ruce, mít žádný byť jen zpro­střed­ko­vaný kon­takt s cizí po­kož­kou a každý povrch, který nebyl před jejich očima ošet­řen savem před­sta­vuje po­ten­ci­ální… celý článek →
10. 10. 2018

Pivo & svaly


Víte jak Hunter S. Thomp­son odjel do Los An­ge­les, aby měl klid pro roz­ho­vory s Os­ca­rem Acos­tou pro článek Strange Rum­b­lings in Aztlan a z této es­ka­pády vznikla kniha Fear and Lo­athing in Las Vegas? Jo? Tak nic ta­ko­vého se mi ne­stalo. Jen jsem se shodou okol­ností se ██████████… celý článek →
9. 10. 2018

Brouk číslo dvě


A co byste říkali na další makro­sko­pic­kou da­guerro­ty­pii? Proč ne, žejo. Dneska se mi stejně nechce psát nic zá­važ­ného, chyt­rého nebo aspoň jen trochu ko­he­rent­ního. celý článek →
8. 10. 2018

Devblogy - web, který nikdy neexistoval


Dev­blogy byl jeden z těch pro­jektů, který vznikl před lety a od té doby na něj nikdo nesáhl. Až do teď, kdy jsem se roz­hodl zbavit se jed­noho ser­veru, který už skoro na nic ne­po­u­ží­vám. celý článek →
7. 10. 2018

Pavouk v okně


Pokud jste arach­no­fo­bici, tenhle pří­spě­vek není pro vás. I když teď už asi bude pozdě. Pokud čtete tyto řádky, nej­spíš jste sklo­pili úhel pohled o pár stupňů níž a viděli jste to. Pro­miňte. celý článek →
6. 10. 2018

Volba proti


Ne­u­ply­nulo ani 9 měsíců od oka­mžiku, kdy se Zeman stal capo di tutti capi téhle země a už jsou tu další volby. Ne jenom jedny, Pro­tože se na­chá­zím v po­žeh­nané tře­tině re­pub­liky, dostal jsem pří­le­ži­tost vhodit do urny dvě obálky bez nut­nosti uchy­lo­vat se k vo­leb­ním pod­vo­dům. celý článek →
5. 10. 2018

Můžete si být jistí, že váš počítač není kompromitován?


Ne­mů­žete. A není to jen zá­le­ži­tost tak­zva­ného „in­ter­netu věcí“ – malých, lev­ných a špatně za­bez­pe­če­ných za­ří­zení, které jsou při­po­jené k in­ter­netu a bůh ví co ve sku­teč­nosti dělají. Můžete si být jisti, že jejich vý­robci ne­za­čali hledat další formy mo­ne­ti­zace… celý článek →
4. 10. 2018

Pragocentrismus


Nejsem Pražák. To musí být kaž­dému, kdo čte k47čku aspoň trochu po­zorně, zcela jasné. Skrý­vám se v tem­ných lesích země nikoho. Do hlav­ního města přesto exis­tuje spo­jení, které je docela živé a svižné. Musím si kus po­po­jet na kole, ale i tak jsem v centru rych­leji, než ně­kteří Pra­žáci… celý článek →
3. 10. 2018

BRB #3


Už třetí den jsem spal přes 12 hodin v kuse. Bo­hu­žel jde o ten nej­horší možný půlden a vět­šina dnů je tak téměř kom­pletně na­pl­něna tem­no­tou. To je stěží ide­ální, ale aspoň něco, pořád lepší než zápas s in­somnií. celý článek →
2. 10. 2018

Kdo nemá děti, nemůže mít empatii


Na in­ter­netu jsem četl hodně ne­smyslů, bludů, hys­te­ric­kých reakcí od ší­lenců, pod­vod­níků, šar­la­tánů, lhářů a kospi­rá­torů. In­ter­net po­sky­tuje pro­stor všem bez vý­jimky včetně po­mý­le­ných a pod­ve­de­ných, a nek­teří z nich této svo­body vy­u­ží­vají víc než jiní. Ostatně… celý článek →
1. 10. 2018

BRB #2


Dámy a pánové, z důvodů, které ne­mů­žeme ovliv­nit, pře­ru­šu­jeme pra­vi­delné vy­sí­lání pořadu k47… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz