k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 1/201831. 1. 2018

Potřebuji pomoc


V po­sled­ních mě­sí­cích jsem úplně pře­stal pít. Znáte to: Nejsem zá­vislý, pro­tože můžu kdy­koli pře­stat. Tohle platí jenom, když to můžu sku­tečně udělat. Kdo nikdy ne­zku­sil pře­stat, jen omlouvá svojí zá­vis­lost. celý článek →
30. 1. 2018

Zápisky ze snů


Snový ex­pe­ri­ment má první vý­sledky. Když jsem byl uvnitř, po­da­řilo se mi roz­po­znat po­kři­ve­nou logiku snů. Pro­chá­zel jsem s ně­ko­lika lidmi po ná­městí a na­jed­nou jsem si uvě­do­mil, že jsem celý nahý. Ale na­místo hanby se do­sta­vila jiná reakce – došlo mi, že tohle by se… celý článek →
29. 1. 2018

Nikotin


Však to znáte: Sko­číte na wi­ki­pe­dii, abyste něco rychle zjis­tili, pak klik­nete na jeden odkaz a o tři hodiny poz­ději si čtete o po­sta­vení žen v na­cis­tic­kém Ně­mecku. Nemá to vůbec nic spo­leč­ného s tím, co vás za­jí­malo na za­čátku, ale přesto ne­mů­žete od­trh­nout oči. Wi­ki­pe­die… celý článek →
28. 1. 2018

První den, pět let


Jsou to zvláštní dny. Re­pub­lika je ná­zo­rově téměř do­ko­nale roz­sek­nuta vedví a jedna strana vy­hrává o pouhé pro­cento. Co to zna­mená dál pro bu­douc­nost naší ne­sta­bilní de­mo­kra­cie? Pomalý roz­klad k po­pu­lismu & na­ci­o­na­lis­tické panice? Nebo jen kon­flikt na ostří nožů, 50/50 +… celý článek →
27. 1. 2018

Uvidíme se v roce 2023, pokud vůbec


V devět hodin jsem byl na samé hraně fy­zic­kého a men­tál­ního ko­lapsu. A to jsem v té doby ani neznal vý­sle­dek voleb. Ty byly stále zatím jen po­ten­ci­álně hro­zi­vou vy­hlíd­kou. celý článek →
26. 1. 2018

Zbytky


Tady jsou nějaké zbytky z prů­zkumu Gu­g­ge­mu­sik an­sám­blů, které mi zů­staly na disku. celý článek →
25. 1. 2018

Legenda o Indiánovi


Zase tam byl, ten pří­zračný Indián, černé vlasy svá­zané pur­pu­ro­vým šátkem, nos jako zobák dravce, ki­no­fil­mová Mi­nolta, ma­nu­ální ob­jek­tiv a jako vždy přímo u zdroje. celý článek →
24. 1. 2018

Co psát?


Už brzo to bude jeden celý rok, co jsem začal psát/blo­go­vat každý den. Sa­motná k47čka je o něco málo starší, bude to už něco mezi 14 a 15 lety, co mi v hlavě za­jis­křila myš­lenka vlast­ního webu, nicméně kaž­do­denní ak­ti­vita tu začala teprve před ne­ce­lým rokem. celý článek →
23. 1. 2018

Absolutní ztráta času


Celý ten den byla do­ko­nalá ztráta času. Kdy­bych se ráno ne­pro­bu­dil, jen pra­málo by se změ­nilo. celý článek →
22. 1. 2018

Pokud jsem dobrý člověk, nemůže se mi stát nic zlého, žejo


Všichni víme, jak to skončí. Tedy aspoň já vím, jak to skončí. celý článek →
21. 1. 2018

Snový experiment


Zatím se mi ne­po­da­řilo ovliv­nit vlastní sny. celý článek →
20. 1. 2018

Nepřizpůsobiví


Mám pro vás šo­ku­jící pravdu, kterou se po­li­ticky ko­rektní slu­níč­káři snaží za­ta­jit: Máme u nás celé mi­li­ony ne­při­způ­so­bi­vých. Ti nejen, že se vy­hý­bají práci a tedy ne­při­spí­vají nic do eko­no­miky a jsou jen pří­těží pro naše zdroje, ale navíc si uží­vají celou řadu výhod. Mají… celý článek →
19. 1. 2018

Vyměním všechna svá tajemství za pár lajků


„Žádné fotky,“ křikl jsem a rukou jsem ob­jek­tiv te­le­fonu vte­řinu před tím, než po­ří­dil selfie s naší sku­pi­nou. celý článek →
18. 1. 2018

Proto-proto-fašisti


Víte, co zkazí večer? Jed­no­du­chá věta „vět­šina ustu­puje men­šině, jak je dneska ve spo­leč­nosti nor­mální“. Na­jed­nou je jasné, že jsem uvízl s jedním z těhle lidí—xe­no­fobů, kteří se necítí dost silní v kram­fle­cích na plný com­ming out la­tentní ne­ná­visti & proto po­u­ží­vají… celý článek →
17. 1. 2018

Sny na přání


Zaráží mě, že mě to na­padlo až teď. celý článek →
16. 1. 2018

Zlatý den zlaté Prahy (2016/3)


Tak tady to máte. Po­slední blok fotek ze Zla­tého Dnu Zlaté Prahy. Jsou z doby, kdy se setmělo a začaly hořet ohně. celý článek →
15. 1. 2018

Život bez javascriptu


Potom, co se ob­je­vily zra­ni­tel­nosti Mel­t­down a Spectre, jsem ve všech pro­hlí­že­čích vypnul ja­vascript a musím říct, bez něj in­ter­net není žádná zábava. celý článek →
14. 1. 2018

Noční můry o 50.1% procentech


Volby mě úplně roz­ho­dily. Nevím, co se se mnou děje. Zásoby adre­na­linu na nule, za­mlžená mysl, ne­u­stálé ex­trémní ne­vol­nosti & zvra­cení krve. Kdy­bych měl na zá­kladě sou­čas­ného stavu hádat, ti­po­val bych, že mi zbý­vají ma­xi­málně dva týdny života, na­místo čtyř, které tipuji běžně. celý článek →
13. 1. 2018

Po katastrofě v přímém přenosu


Pů­vodně jsem dneska chtěl psát zase o vol­bách, ale po dni, který jsem strá­vil pře­vážně sle­do­vá­ním jed­noho grafu, který byl ka­ta­to­nicky a skoro až kri­mi­nálně ne­hybný, ale přesto jsem je celé hodiny po­zo­ro­val s ma­nic­kým zá­pa­lem a čekal, kdy ko­nečně začnou sčítat Prahu a v hlavě… celý článek →
12. 1. 2018

Rád bych volil, ale ukázalo se, že nejsem občan


Vzpo­mí­nám si, jak jsem v roce 2013 seděl v baru TAB a říkal bar­ma­novi, že když slyším jméno Zeman, vybaví se mi rok 2018. Od té doby ale uply­nula spousta času, bar TAB už dávno ne­e­xis­tuje a si­tu­ace v Re­pub­lice začala hořknout, na scéně se ob­je­vily ka­ri­ka­tury, ob­chod­níci se… celý článek →
11. 1. 2018

Zlatý den zlaté Prahy (2016/2)


Musel jsem vy­pa­dat jako pe­do­fil na lovu, když na scénu na­klusaly děti a začaly s ma­nic­kým tancem plným ener­gie. Pouš­těl jsem na ně krátké dávky, 5 fotek za vte­řinu, zá­věrka divoce kla­pala jako srdce plné adre­na­linu. Žena přede mnou se oto­čila po zdroji zvuků. Její pohled nebyl nutně… celý článek →
10. 1. 2018

Zlatý den zlaté Prahy (2016/1)


Asi takhle: 30. září v pi­za­rettě Ná­rod­ního Di­va­dla na ná­městí Vác­lava Havla pro­běhla věc, která se jme­nuje Zlatý den zlaté Prahy. Jde o exhi­bici tance, hudby & ak­ro­ba­cie. Za­jí­mavé na celé věci byl pře­de­vším fakt, že jsem tam nebyl. Očumo­val jsem tam však před rokem & udělal z toho… celý článek →
9. 1. 2018

Prospat bouři


Sil­vestra jsem pro­spal & od té doby nemůžu z hlavy dostat track Sle­e­ping Through A Storm od Blu­e­necku. celý článek →
8. 1. 2018

Pavouci 7


Pa­vouci jsou modely na hovno, vět­ši­nou ter­mi­nálně le­tar­gičtí a ne­pří­liš pro­slulí svojí snahou ko­o­pe­ro­vat. Někdy je po­třeba je prstem trochu po­po­str­čit, aby za­brali o něco lepší pozici. celý článek →
7. 1. 2018

Na prahu kyberpunku


Před­stavte si svět, kde se jed­noho rána pro­bu­díte a zjis­títe, že neje­nom nemáte žádné peníze, ale vaše man­želka je pro­vdaná za rus­kého oli­gar­chu jiného a vy se jme­nu­jete Alexei Desya. Tuhle možnou bu­douc­nost razí všichni ako­ly­tové kryp­to­měn, smart-kon­traktů a kódu jako zákona. celý článek →
6. 1. 2018

Algoritmická timeline jako nástroj kontroly


Tohle na­va­zuje na text Twit­ter není to, co býval. V něm jsem se snažil popsat, proč mi twit­ter při­padá stále méně a méně atrak­tivní. Nej­větší změnou byly dlouhé tweety a před ní pak al­go­rit­micky tří­děná ti­me­line. celý článek →
5. 1. 2018

Twin Peaks - finální verdikt


Uběhly 4 měsíce od finále třetí série Twin Peaks & možná právě teď je na čase se ptát, jestli to stálo za 25 let čekání. Jaký je tedy fi­nální ver­dikt? celý článek →
4. 1. 2018

Všechno vypněte, hned


Mám rád ka­ta­strofy, mám rád, když se věci začnou srát, mám rád, když vy­hlídky jsou ne­ra­dostné, dodává to životu barvu & vždycky mě to naplní ener­gií, pro­tože se ko­nečně něco děje! A teď se toho děje víc, než bych chtěl. celý článek →
3. 1. 2018

Poslední světová válka


Číst o první svě­tové válce je po­chmurné. Byl to hro­zivý kon­flikt, ale co kdyby nikdy ne­pře­stal? celý článek →
2. 1. 2018

371+173


Máte rádi zbraně a čer­no­bílé fotky? Jestli ano, jsem váš muž/žena/batole. Ne­dávno jsem na k47čku/ASCII blog hodil sérii fotek z CQB tré­ningu 371 a 173. Byly to jedny z prv­ních, které jsem po­ří­dil s bleskem & vý­sle­dek mi uča­ro­val. Agre­si­vita nahého záblesku dokáže za­chy­tit rych­lost… celý článek →
1. 1. 2018

20017 - tohle bude nejspíš konec


Kdysi jsem na k47čce psával re­ka­pi­tu­lace právě uply­nu­lých roků. V těch dáv­ných dobách, které se teď ne­zdají vůbec sku­tečné, ještě bylo co re­ka­pi­tu­lo­vat. Teď je to jinak… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz