k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 9/201730. 9. 2017

Biologické stroje


Nad tím, že všechno zblízka vypadá za­jí­ma­věji, jsem tu už žasl. Pod drob­no­hle­dem se před člo­vě­kem otevře svět ne­če­ka­ných de­tailů. Vážka pod makro-ob­jek­ti­vem není jen hmyz, ale studie de­li­kát­ních de­tailů ana­to­mie, které jsou vý­sled­kem mi­li­onů let evo­luce. celý článek →
29. 9. 2017

Máslo a hry


Nej­vět­ším bi­zá­rem po­sled­ních dnů je panika kolem ros­toucí ceny másla a ná­jezdy na ob­chody, kde máslo zlev­nilo o pár korun. To člo­věka pře­kvapí, čekal by všechno jenom ne zrovna tohle. celý článek →
28. 9. 2017

Křečci roztáčející kola facebooku


Ob­chod­ním mo­de­lem so­ci­ál­ních sítí je re­klama. Čím agre­siv­nější a vlezlejší, tím lépe. Ne pro uži­va­tele, ale pro vládce & vlast­níky oněch sítí. Čím přes­nější cílení, tím větší mají soc-nety cenu. Rov­nice je jed­no­du­chá: agre­si­vita sle­do­vání x počet uži­va­telů, kteří v jejich… celý článek →
27. 9. 2017

Tipula


Byl to jeden z těch oka­mžiků: Horká letní noc, okna cely ote­vřená do­ko­řán, dovnitř doléhá jen daleké hučení vlaku, kromě toho není nikde slyšet žádný zvuk, do míst­nosti vle­těla tiplice (tipula v en­to­mo­lo­gic­kém slangu), tře­po­tala se kolem stěn ve snaze unik­nout, velká křídla… celý článek →
26. 9. 2017

Probuzený


Pojem horror synth jsem až do­ne­dávna neznal. Když jsem však usly­šel pár prv­ních pár tracků z no­vinky I, Awake od brit­ských Up­c­downc, řekl jsem si: Jo, tohle dává per­fektní smysl. celý článek →
25. 9. 2017

All work and no booze makes ██████ a dull boy


Asi takhle: V RSS čtečce se mi ob­je­vila další foto-výzva. Ten­to­krát šlo o B&W with Soft Light, tedy čer­no­bílá fotka s měkkým svět­lem. Řekl jsem si proč ne, byla noc, byla tma, neměl jsem co dělat, neměl jsem žádný che­mický oheň při ruce, neměl jsem nic, tak proč ne­zku­sit právě tohle? celý článek →
24. 9. 2017

Žij rychle, umři mladý


O svém hy­po­ma­nic­kém pří­teli jsem se zmínil v tem­ných dobách, kdy se zdálo, že všechno je ztra­ceno a kdy konec musí přijít každou chvíli. Me­zi­tím se mnoho změ­nilo, jen ne můj hy­po­ma­nický přítel, ten stále po­kra­čuje v ma­jestát­ním letu hor­ními vrst­vami at­mo­sféry, kde je vzduch… celý článek →
23. 9. 2017

Realita jen pro zvané


Pá­níčku, uber zase válí. In­terně vy­vi­nul systém na­zý­vaný Grey­ball, který po­u­ží­val k účelům o je­jichž správ­nosti se dá úspěšně po­chy­bo­vat. Snaží se ode­přít jízdu lidem, kteří by dělali pro­blémy. Lidem jako jsou třeba kon­t­ro­loři do­hlí­že­jící, zdali do­dr­žují pra­vi­dla, podle… celý článek →
22. 9. 2017

Sochy


Na Vác­la­váku vy­rostly nové sochy. Když jsem zónou Vx. ne­dávno pro­lé­tá­val na █████████████████████████████████████████████, zpo­zo­ro­val jsem, že na horní po­lo­vině je něco nového & ne­če­ka­ného. celý článek →
21. 9. 2017

Rakovina


Nejsem velký pří­z­nivce body hororu. Ale přesto, když jsem četl o pa­ra­zi­tic­kých ra­ko­vi­nách, nemohl jsem od­trh­nout oči. celý článek →
20. 9. 2017

Zblízka


Zblízka všechno vypadá za­jí­ma­věji. Hodně z blízka. Téměř mi­k­ro­sko­picky. Při­blí­žení otevře ne­známý svět po­zo­ru­hod­ných a ne­če­ka­ných de­tailů. celý článek →
19. 9. 2017

Noční smyčka


Někdy, když chci ne­ru­šeně pře­mýš­let nebo v klidu psát, na­sednu do vlaku a nechám se jím bez cíle unášet. celý článek →
18. 9. 2017

Trump & konec světa


O Trum­povi jsem tu chtěl něco napsat v dobách, kdy začalo být jasné, že ne­zmoudří, ne­začne se chovat více pre­zi­dent­sky a bude ve svém řádění po­kra­čo­vat. Chtěl jsem tu za­ne­chat pár po­bou­ře­ných slov pod­bar­ve­ných po­ba­ve­ným cy­nis­mem o tom, že je to ne­kom­pe­tentní narcis,… celý článek →
17. 9. 2017

Detaily průmyslového rozkladu


Si­tu­ace je prostá: Já & S. na žiž­kov­ském ná­klad­ním ná­draží, re­spek­tive toho, co z něj ještě zbývá. Po­ří­dil jsem tam pár fotek in­dustri­ál­ního roz­kladu – špíny, rzi, pu­ka­jí­cího nátěru a pří­rody, která pomalu pře­bírá vládu nad tím, co ji dříve pa­t­řilo. celý článek →
16. 9. 2017

Kůlna mrtvého muže


Starý muž zemřel. Po­má­hal jsem vy­kli­dit ně­které věci z jeho kůlny a vstou­pil jsem do vzpo­mínky na jeho svět zmra­žené v čase: Nářadí a nože, parohy zvířat, staré balíky nábojů do ku­lov­nic, ná­stroje pro plnění ná­boj­nic, starý trezor pro lo­vecké pušky, teď prázdný a s olou­pa­nou barvou,… celý článek →
15. 9. 2017

Děsír & improv


O re­ce­sis­tic­kém usku­pení Děsír jsem se tu už jednou zmínil – fun­gují od dob ko­mu­nis­tic­kého dáv­no­věku a prů­běžně umí­rají, jen aby je někdo na čas vzkří­sil. Po­slední in­kar­nace se chopil Vítek Ježek & oživil ducha dětí síd­lištní recese. celý článek →
14. 9. 2017

Zdroj všeho zla


V Twin Peaks byla zdro­jem všeho zla Judy, zro­zená z in­ferna první ja­derné ex­ploze. V re­ál­ném světě, jak se zdá, zlo číši z kousku lesa na kraji polí. celý článek →
13. 9. 2017

Co vidíš, nemusí být skutečné


Tohle mě po­ba­vilo – služba pro do­dá­vání davů na za­kázku. Jestli ne­chcete, aby váš podnik vy­pa­dal prázdně, stačí si ob­jed­nat dav just-in-time. Služba se po­stará o ká­dro­vání kan­di­dátů, kon­t­rolu, že tam sku­tečně do­ra­zili, jak dlouho tam strá­vili, jak nad­šeně se u toho… celý článek →
12. 9. 2017

Dva výstřely, dva mrtví


Další člověk, kte­rého zná někdo, koho znám, se zabil. Udělal to, stejně jako ten minulý, vlastní le­gálně dr­že­nou zbraní. Oba dva se na­vzá­jem znali. celý článek →
11. 9. 2017

Záhadné knihy


Voy­ni­chův ru­ko­pis – stře­do­věký kodex psaný ne­zná­mým písmem, do­pl­něný bi­zar­ními ilu­stra­cemi – byl prý roz­luš­těn. Tedy ne úplně roz­luš­těn, nikdo zatím ne­po­skytl pře­klad mystic­kého jazyka, pouze jeden člověk na­zna­čil, jaký by mohl být jeho smysl. Podle Gibbse jde… celý článek →
10. 9. 2017

Daleko za prostým vyčerpáním


Když spím osm hodin, jsem krásně od­po­čatý. Když spím šest, jsem ve stavu, který bez pro­blémů ro­ze­žene silné kafe & ██████████. Když spím čtyři, mám druhý den náladu hni­jící zombie. Když spím jen dně hodiny, pro­beru se ve stavu čiré paniky – nevím, kde jsem, kdo jsem, kdy jsem –… celý článek →
9. 9. 2017

Tři tisíce mrtvých Číňanů na Václaváku


Však to znáte: Pro­bu­dil jsem se, na in­ter­netu jsem našel, že se v Pze koná další stře­lený průvod or­chestru & hned jsem vy­ra­zil. Čekal jsem něco leh­kého a zá­bav­ného, ale místo toho jsem vkro­čím do světa ne­fal­šo­va­ného hororu, po­li­tic­kých vražd a ná­sil­ného odběru orgánů. Myslel… celý článek →
8. 9. 2017

Pivo


Před ně­ja­kou dobou, když jsem v nejme­no­va­ném su­per­mar­ketu pro­chá­zel údolím piva, kde jedna ulička byla z obou stran ob­lo­žena ple­chov­kami, lah­vemi a dal­šími kon­tej­nery kva­še­ných al­ko­ho­lic­kých nápojů, na mě ci­zi­nec an­g­licky vybafl otázku: „Jaké je tu dobré pivo?“ celý článek →
7. 9. 2017

RAID


(Pokud vám při vy­slo­vení slova RAID v mysli vy­vstane před­stava hmyzu umí­ra­jí­cího při útoku che­mic­kých zbraní, můžete tenhle článek nej­spíš pře­sko­čit. Budu tu psát o věcech, které jsou pro běž­ného smr­tel­níka lákavé asi jako dis­kuze, která se jednou pro vždy snaží roz­hod­nout, zdali… celý článek →
6. 9. 2017

What year is this?


Není možné se vrátit zpátky. Možná právě tohle se David Lynch snažil říct ve třetí sérií Twin Peaks. celý článek →
5. 9. 2017

Hmyz


Při psaní tohoto blogu vždy ope­ruji s ex­trém­ním zpož­dě­ním. Ve frontě ro­ze­psa­ných textů teď mám finále nového Twin Peaks, průvod Falun Gong v Pze, Pride" (stále ještě), nějaké další makro-fotky a nové črty o sta­rých sit­co­mech. Ty ale k do­ta­žení do konce po­tře­bují úsilí, což je velice… celý článek →
4. 9. 2017

Imigranti


Dis­kuze o imi­graci se nám začíná vy­my­kat z rukou. Zcela se totiž (prav­dě­po­dobně pod bičem po­li­tické ko­rekt­nosti) vyhýbá nej­větší sku­pině ne­bez­peč­ných imi­grantů – těm, kteří do naší krásné země vtrhli v mi­nu­losti. Abychom byli zcela v bez­pečí před hroz­bou zá­plavy ci­zinců,… celý článek →
3. 9. 2017

Rosetta a Our Ceasing Voice


Když se na blogu post-en­gi­nee­ring ob­je­vila zmínka o novém albu nos­tal­giků prů­mys­lové síly Our Ce­a­sing Voice, začal jsem jásat. Ko­nečně něco čer­stvého od staré gardy. Den nato tam při­stála zpráva o no­vince od Ro­setty – albu Uto­pi­oid – a to mě teprve pro­bralo, jako… celý článek →
2. 9. 2017

60000


Otázka, kterou nikdo ne­vy­slo­vil & nikdo ne­touží po od­po­vědi: Jak píšeš tenhle blog, den za dnem, měsíc za mě­sí­cem, tisíc slov za ti­sí­cem slov? celý článek →
1. 9. 2017

Podzim


Podzim pro mě začne v oka­mžiku, kdy celý den prší, je zima a pak večer stojím před Hla­vá­kem, na město už padla noc, i když cítím, že by ještě mělo být vidět, a pro­stor kolem mi při­padá po­divně ne­při­ro­zený – mokro, chlad, tma a si­lu­ety lidí ob­te­sané os­t­rými světly hlavní budovy. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz