k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 6/201730. 6. 2017

Eliminace


Myš­lenka, která se mi zje­vila ve snu: Je snad­nější pro­vést vraždu, než si získat ka­ma­ráda. celý článek →
29. 6. 2017

Nájezd


Není ko­men­to­vaná ex­kurze jako ko­men­to­vaná ex­kurze. Ne­dávná Graf­fiti, pohyb městem na tom or­ga­ni­zací byla hůř. Je pravda, že jsem se dostal na místa, která jsem před­tím neznal, viděl je z nových úhlů & hlavně byla za­darmo, ale přesto – ope­race byla při­fa­řená k Muzeu hl.m. Phy. celý článek →
28. 6. 2017

Dvojitá duha


Ob­rá­zek říká všechno, co je třeba říct. Jenom ta sekun­dární duha, která je způ­so­bená dvo­ji­tým od­ra­zem světla v kap­kách deště, není příliš vidět. Při po­ři­zo­vání fotky jsem si ji ne­všiml, vy­koukla, až když jsem upra­vo­val sa­tu­raci & kon­trast, aby oblouk barev lépe vynikl. Když jsem… celý článek →
27. 6. 2017

Gin


A co třeba si takhle dát levný gin? Ne ty ob­vyklé značky ze­předu regálů/ná­po­jo­vých lístků, ale ostudná ta­jem­ství na které padá prach na nej­zaz­ším konci. Přece to nemůže být tak zlé? celý článek →
26. 6. 2017

Twin Peaks 3-8


Trvalo to osm epizod, než se nové Twin Peaks zlo­milo. K lep­šímu. Ke mnohem lep­šímu. Zlom je tak silný, že po­my­slný graf kva­lity se stočil o de­va­de­sát stupňů a za­mí­řil přímo k obloze. celý článek →
25. 6. 2017

Twin Peaks 3-7


Po shléd­nutí po­slední dávky dílů nového Twin Peaks mě na­padlo, že jednou z tezí nového Twin Peaks může být to, že nos­tal­gie, a pře­de­vším nos­tal­gie pro sa­motné Twin Peaks, je stu­pidní. Celá ta věc, kdy Cooper jede na au­to­pi­lota, duchem je jen napůl pří­tomný, mě na­hlo­dala. Cooper… celý článek →
24. 6. 2017

Konec internetu


Když jsem četl knížku Tubes, fas­ci­no­valy mě sou­kromé sítě. Velké spo­leč­nosti jako google, fa­ce­book, amazon si koupí a pro­vo­zují vlastní op­tické kabely na dně oceánů a napříč kon­ti­nenty a pak se při­pojí až na konci trasy do sítí míst­ních po­sky­to­va­telů in­ter­netu nebo do… celý článek →
23. 6. 2017

Metamorfóza k47čky


Čtr­náct let je dlouhá doba, ale stejně mi při­padá, jako kdyby to nebylo tak dlouho. Týden, možná dna, roz­hodně ne víc. celý článek →
23. 6. 2017

Čtrnáct let (a pořád nic)


Dneska to je přesně 14 let, co tenhle web se slovy Ti po­zorní z vás si už jistě všimli, že 'sem to dal na net spat­řil světlo světa. celý článek →
22. 6. 2017

Zavraždit Zuckerberga


A co třeba tohle: Vražda Marka El­li­ota Zuc­ker­berga. celý článek →
21. 6. 2017

Hvězdné mapy


V noci jsem se po­dí­val z okna a ne­vi­děl jsem žádné světlo, nesly­šel jsem žádný zvuk. celý článek →
20. 6. 2017

Lynchův horor


Zrovna jsem se začal dívat na nové Twin Peaks, 43 minut první epi­zody & zase musím při­znat, že David Lynch ví, jak dělat horor. Jeho filmy nejsou horory jako takové, on do nich jen dokáže vlepit scénu, která je čistou desti­lací teroru. A pro­tože je to Lynch, tak ply­nule přejde z krys­ta­lické… celý článek →
19. 6. 2017

Deliverance


De­li­ve­rance je docela síla, film ze se­dm­de­sá­tých let o partě lidí, které pohltí ru­tální hrůzy za­pa­dá­kova. Viděl jsem ho před pár dny & pořád mi leží v hlavě. celý článek →
18. 6. 2017

Pozoruhodně bezcenný den


James Micken ve vý­bor­ném The Night Watch popsal, co je to Texaský styl: celý článek →
17. 6. 2017

Mrtví lidé & ošklivé mosty


Na co jsou vlastně zá­brany proti sko­ka­nům-se­be­vra­hům? Když někdo chce skočit, tak si svoje místo najde. Když už je člověk na­to­lik od­hod­laný, že dojel na most in­te­li­gence, aby ho spo­ly­kala ledová řeka, může dojet kam­koli jinam. V ta­ko­vém stádiu je za hra­nicí ná­h­lého im­pulzu &… celý článek →
16. 6. 2017

Drinky


Na světě není nic lep­šího než ██████████, gin\tonic nebo všechno, co je za­lo­žené na ginu a po­chází z dob někdy před rokem 1900, ide­álně s ně­ja­kou spo­je­nicí na brit­ské ko­lo­ni­ální ná­moř­nic­tvo. Ta­nque­ray gin/East Im­pe­rial tonic/okurka je zka­pal­něná ni­r­vána. Nic z toho jsem ale… celý článek →
15. 6. 2017

Vaše otázky zodpovězené


wi­ki­How mě ne­pře­stává fas­ci­no­vat. Ve své pod­statě jde web, kde je fůra návodů, jak dělat to či ono, pre­zen­to­váno bod za bodem s ob­rázky. To by samo o sobě nebylo nic zvlášt­ního. celý článek →
14. 6. 2017

Klíč k určování Anonů


Před ně­ja­kou dobou jsem zakopl o článek, který je zcela zá­sadní k po­cho­pení anonu. celý článek →
13. 6. 2017

bokeh


Někdy v zimě, kdy se všechno zdálo ztra­cené, jsem se pra­vi­delně po­tá­cel uli­cemi Města, hledal smysl nebo aspoň ně­ja­kou jiskru a přitom jsem denní světlo ne­spat­řil někdy celé dny. Tam někde mě na­padlo, co kdy­bych dělal roz­pité fotky noč­ních světel me­t­ro­pole a začal tomu říkat… celý článek →
12. 6. 2017

Dispatches


Teď čtu knížku Dispatches od Mi­cha­ela Herra o válce ve Viet­namu & musím říct, že to je pou­tané čtení. celý článek →
11. 6. 2017

Horolezec


Před pár dny na mě twit­ter vy­pla­vil zprávu o Alexu Hon­nol­dovi, který sám bez ja­ké­ho­koli jiš­tění po­ko­řil El Ca­pi­tan – téměř ki­lo­metr vysoký kus ver­ti­kální hladké skály. Všichni před ním k tomu po­tře­bo­vali pro­vazy a jiš­tění, pro­tože čtyř­ho­di­nový výstup je dlouhý,… celý článek →
10. 6. 2017

Ráno


Je to divný pocit pro­bu­dit se po ope­raci vět­ších roz­měrů & nemít žádné vý­čitky. Vět­ši­nou si pa­ma­tuji něco, co bych nej­radši za­po­me­nul. Ale ne teď. Ráno mi bylo na chcípnutí, asi nejhůř za po­sled­ních pár let, a chrap­těl jsem, něco se tedy roz­hodně muselo dít, jen to nebylo nic,… celý článek →
9. 6. 2017

Neil Breen & Double Down


Neil Breen je ší­le­nec. Je to taky filmař, ale pře­de­vším ší­le­nec mi­lo­vaný mi­lov­níky béč­ko­vých filmů. Nemá žádný talent nebo skill, ale to ho nikdy ne­do­ká­zalo od­ra­dit. Když chce na­to­čit film a hrát v něm ve všech ohle­dech nad­řa­ze­nou bytost, tak to sakra udělá, pro­tože to je… celý článek →
8. 6. 2017

Bombardování začne za pět minut


In­ter­net je nikdy ne­kon­čící stud­nice vě­do­mostí, po­div­ností a fak­to­idů, která člo­věku řekne úplně všechno, včetně věcí, které ne­žá­dal a které nemají žádný dopad na jeho bu­doucí život. Často jsou to právě jen tyhle zby­teč­nosti. celý článek →
7. 6. 2017

Buď sám sebou


Někdy ne­dávno jsem na­ra­zil jsem na in­for­gra­fiku o uži­va­te­lích twit­teru. Uka­zo­vala kdo, co & proč twee­tuje, & co dělat, aby okruh followerů rostl. Mezi radami byly tyhle dvě: celý článek →
6. 6. 2017

Všichni přijdou až na tvůj pohřeb


S blogem funk­ci­o­nálně.cz jsem začal někdy koncem roku 2012. Ne­dávno jsem si při­znal, že jsem pro něj za po­slední víc jak půlrok ne­na­psal ani čárku & ani jsem neměl touhu v tom po­kra­čo­vat. S mo­ti­vací na bodu mrazu jsem letmo na­zna­čil, že blogem s nej­větší prav­dě­po­dob­ností seknu.… celý článek →
5. 6. 2017

Růžová


Sobota, co se kde děje, rychlý pohled na in­ter­net, The Color Run, to vypadá za­jí­mavě, kdy to začíná, právě teď, kdy vyráží první běžci, za dvě hodiny, je čas vy­ra­zit. celý článek →
4. 6. 2017

Moment


ten moment, kdy všechno začne pů­so­bit divně. Celý život nosím pe­ně­ženku v jedné kapse, jednou si ji dám do druhé & na­jed­nou mi obě kapsy při­pa­dají, že to do nich ne­patří. Jím po­lévku, začnu pře­mýš­let o pozici v jaké držím lžíci & na­jed­nou mi ne­při­padá správná, jako kdy­bych to dělal… celý článek →
3. 6. 2017

Všechno je součástí plánu


Do­om­sday party blog začal jako pře­hlídka ne­zod­po­věd­ného cho­vání lidí, kteří ztra­tili naději. Zpo­čátku jsem neměl žádný plán, šlo jen o zá­pisky dnů, tak jak při­chá­zely – beze smyslu, bez struk­tury. To se ale změ­nilo od po­lední ka­pi­toly tisíc metrů čtve­reč­ních hlad­kého… celý článek →
2. 6. 2017

Sousedka


Venkov má tu zvláštní vlast­nost, že se v něm téměř vý­hradně sou­středí ší­lenci. Těžko říct, čím to je. Možná, že jde o ná­sledky sta­letí re­la­tivní izo­lace a pří­bu­zen­ského kří­žení, které hra­ni­čilo s in­ces­tem. Možná, mi to jenom při­padá & ne­pří­četní – ale jinak celkem ne­škodní… celý článek →
1. 6. 2017

Proměna k47čky


Na k47čku už příliš často nepíšu. Včera jsem tam hodil nějaký pra­dávný relikt, ale to byla vý­jimka z pra­vi­dla. Všechna akce se už ode­hrává tady na ASCII blogu. Nevím přesně, co s k47čkou bude dál. Před ně­ja­kou dobou jsem s ní po­čí­tal jako od­kla­diš­těm pro fo­to­ga­le­rie, ale me­zi­tím… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz