k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 5/201731. 5. 2017

Halwa/Tengri/Terraformer


Když se kon­certu ne­o­pí­rám o přední re­pro­duk­tory, tak to není ono. Dneska1 na vy­stou­pení Halwy, Tengri a Terra­for­meru jsem se opíral. celý článek →
31. 5. 2017

Zápisky z koncertů


Na k47čku jsem hodil jeden starý článek o troj-kon­certu Halwa/Tengri/Terra­for­mer. Pů­vodně jsem to napsal v noci po před­sta­vení v srpnu mi­nu­lého roku, od té doby mi článek ležel na disku skoro hotový, ale já nikdy ne­na­šel sílu nebo chuť ho do­ře­zat a dát online. Od té doby uteklo devět… celý článek →
30. 5. 2017

NEI


V po­víd­kách, které se točí kolem tro­jice Adam K. + Peo + Ruby, občas zmi­ňuji fik­tivní sku­pinu No­nexis­tent ideals nebo zkrá­ceně jen NEI. Jde o post-rockové usku­pení, které hraje přesně to, co by člověk v tomhle žánru čekal, to nej­lepší v duchu Mona, masivní dy­na­mické skladby, zcela beze… celý článek →
29. 5. 2017

Argument za co?


V turné prů­vodů & ope­rací v uli­cích měst jsem se (před ně­ja­kou dobou) otočil kolem Mil­lion Ma­ri­hu­ana March. Do­předu musím říct, že si nejsem úplně jistý co bylo cílem prů­vodu. Le­ga­li­zace? Víc le­ga­li­zace? Jejich zpráva byla, že tráva je dobrá & bylo to znát. Jeden pohled do davu,… celý článek →
28. 5. 2017

Drogy 3


(na­va­zuje na post Drogy 2) celý článek →
27. 5. 2017

Drogy 2


(na­va­zuje na post Drogy) celý článek →
26. 5. 2017

Poezie


Po­slou­chat poezii naživo je vždycky trochu na hovno. Nevím, čím to přesně je, ale skoro nikdy nejsem úplně spo­ko­jený. Možná za to může, že poe je velice krátká & když se autor do­stane k pointě, teprve chápu za­čá­tek. Tohle zpoz­dění je vždycky pří­tomné a má za ná­sle­dek, že nemůžu ocenit… celý článek →
25. 5. 2017

Netančím


Myslím, že jsem nikdy ne­po­hy­bo­val tělem do rytmu v pří­tom­nosti jiné osoby, roz­hodně ne k její/jeho potěše. Je to jako kdy­bych neměl vlastní tělo pod kon­t­ro­lou, tenhle boj je pro­hraný & už jsem se pře­stal snažit. celý článek →
24. 5. 2017

Zavraždit Kajínka


Jestli někdo touží po in­stantní slávě, exis­tuje k ní jed­no­du­chá cesta: Za­vraž­dit Ka­jínka. Už je venku a ne­chrání ho zdi vězení. Co vám v tom brání? Oka­mžitá sláva je za­ru­čená, me­di­ální smršť ne­vy­hnu­telná. Pár vstřelů a vrah vraha se zapíše do his­to­rie. Při­nejmen­ším do­stane… celý článek →
23. 5. 2017

Jazyk


Ul­ti­mát­ním mar­ke­tingo­vým krokem je zmoc­nit se jazyka sa­mot­ného. celý článek →
22. 5. 2017

Texty písní


Soun­d­trac­kem mých dnů je kom­bi­nace post-rocku, post-metalu a dal­ších při­leh­lých žánrů. Ty mají spo­lečné to, že jsou z 99% čistě in­stru­men­tální. Z toho důvodu mi texty vět­ši­nou ne­za­sa­hují do života. Mám dojem, že jsem prožil ně­ko­lik let bez toho, abych slyšel jediné slovo v hudbě.… celý článek →
21. 5. 2017

Naše lži


Jsou lži, které sami sobě říkáme, abychom našim ži­vo­tům dali nějaký rámec. Já jsem X. Já nejsem Y. Ta­ko­vé­hle věci. X a Y může být v pod­statě cokoli: Cha­rak­te­rové rysy, mo­rální zásady, as­pi­race, cíle, cokoli. Nemusí jít nutně o ne­pravdy nebo oči­vidné se­beklamy, stačí jen fráze… celý článek →
20. 5. 2017

Mediální událost


One Man Show – údajně po­pu­lární český pořad – jsem neznal. Ne­za­zna­me­nal jsem nic ani o skan­dální epi­zodě pro­gramu Pro­střeno, kterou zos­no­vali právě lidé z OMS, & o které prý mluvil úplně každý. Od české kul­tury & „kul­tury“, zdá se, jsem velice dobře izo­lo­vaný. celý článek →
19. 5. 2017

The Dirtbike


Když As­t­ro­nau­ta­lis vydal single The Dirt­bike, jednou jsem si to po­sle­chl, nebylo to zlé, ale nic moc, od­lo­žil jsem to k ledu & po­su­nul se na jiné věci. Ale teď, o měsíc poz­ději, jsem se k singlu vrátil, do­o­pravdy se za­po­slou­chal do textu, & nemůžu pře­stat po­slou­chat. Pořád mi ta… celý článek →
18. 5. 2017

Sen 2


Někdy pro­chá­zím Pa­říž­skou ulicí a před­sta­vuju si, jak ex­ploze trhají domy na kusy, jak se bloky zá­stavby se­sou­vají k zemi v ob­la­cích prachu, jak zdálky slyším hřmění dal­ších vý­buchů a Praha mizí z mapy, ulice za ulicí, blok za blokem, ka­no­nády po­kra­čují a svět mizí v pla­me­nech.… celý článek →
17. 5. 2017

Krásní lidé


Nevím jak ostat­ním, ale mě při­padá, že v po­rov­nání s mi­nu­lými lety se na uli­cích po­hy­buje mnohem více krás­ných & při­taž­li­vých lidí. celý článek →
16. 5. 2017

Glorifikace deprese


Když někdo pro­hlásí, že se nechce zbavit své de­prese, pro­tože je jeho sou­částí, vždycky zne­chu­ceně za­krou­tím očima. celý článek →
15. 5. 2017

Otevřené domy


Neděle, nic lep­šího na práci, nic co by jen vzdá­leně při­po­mí­nalo ████████████████████, jako každé ráno zkon­t­ro­lo­vat, co se ten děje, Open House Praha, proč ne? celý článek →
14. 5. 2017

Drogy


Z po­cho­pi­tel­ných důvodů se tady nechci zmi­ňo­vat o svojí dro­gové his­to­rii ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ celý článek →
13. 5. 2017

Konspirace


Fas­ci­nují mě kon­spi­rační teorie. Ne že bych jim věřil, jde z větší části o kupu sraček, ale je za­jí­mavé nechat se unášet ší­le­ným blouz­ně­ním magorů. celý článek →
12. 5. 2017

Moje realita, tvoje realita


Před ně­ja­kou dobou jsem z fa­leš­ného twit­ter účtu ne­pří­liš sluš­ným ja­zy­kem od­po­vě­děl na jeden post & moje od­po­věď nebyla nikde vidět. Viděl ji autor – onen fa­lešný účet – ale pro všechny ostatní byla skryta. Můj hlavní účet, nějaké ve­d­lejší, jiné fejky, pro všechny… celý článek →
11. 5. 2017

Pokrok


Když někdo nabízí jed­no­du­chá řešení slo­ži­tých pro­blémů, vět­ši­nou jde o de­ma­goga. celý článek →
10. 5. 2017

Policejní operace


Dneska jsem se taky mimo jiné otřel kolem de­mon­strace proti Velké Dvojce Ba­bi­šovi a Ze­ma­novi. Mělo to začít v šest na Vác­la­váku, ale ještě než se ro­ze­zněl star­to­vací vý­střel, horní po­lo­vina ná­městí byla za­pl­něná a při­chá­zeli stále další a další lidé. Rozsah celé ope­race byl… celý článek →
9. 5. 2017

Memento


(Na­va­zuje na minulý post Deník) celý článek →
8. 5. 2017

Deník


Dneska jsem si pře­četl celý deník, který jsem psal v letech 2006 až 2009. Začalo to celkem naivně. Chtěl jsem tady napsat něco v tom smyslu, že to vypadá, že jsem vždycky byl mi­zer­nej par­chant – tehdy i teď, že jsem si života nikdy ne­u­ží­val, ani před de­ká­dou ani teď, dodat, že se… celý článek →
7. 5. 2017

Primitivní technologie


Jeden ano­nymní (a zatím němý) Aus­tra­lan má you­tube kanál Pri­mi­tive Tech­no­logy, kde uka­zuje, jak se věci dělají s pomocí pri­mi­tivní tech­no­lo­gie – žádné mo­derní vy­mo­že­nosti, má jen jedny kraťasy a všechno, co najde v lese – vyrob ná­stroje, ob­sta­rej jídlo, roz­dě­lej… celý článek →
6. 5. 2017

Logika snů


Když jsem se díval na nějaký sitcom, začal jsem pře­mýš­let, jak by asi vy­pa­dala te­le­vizní série, která by fun­go­vala podle logiky snů. Mohl bych se něco ta­ko­vého po­ku­sit napsat, ale myslím, že by to fun­go­valo jen ve vi­zu­ál­ním médiu. Sny jsou v jádru vi­zu­ální, není možné je popsat… celý článek →
5. 5. 2017

Rallye na Václaváku


Miluju, když se něco děje v uli­cích města. Líbí se mi ten chaos a zmatek, když se tu­risté, místní a ná­vštěv­níci akce spolu mísí & nikdo si není úplně jistý, co se vlastně děje. celý článek →
4. 5. 2017

Mulholland Drive


Od po­sled­ního Lyn­chova filmu Inland Empire uběhlo 11 let. Asi tak. Jeho před­po­slední film Mul­holland Drive se ob­je­vil před 16 lety. Čas letí. celý článek →
3. 5. 2017

Svině


Je těžké se pro něco v po­slední době na­dchnout. Svět stále více při­po­míná místo se kterým nechci mít nic spo­leč­ného. V po­sled­ních mě­sí­cích mi ve snech fi­gu­rují hlavně dvě věci: bom­bové útoky & █████, často zkom­bi­no­vané do­hro­mady. Jediná cesta ven, zdá se, vede v pla­me­nech.… celý článek →
2. 5. 2017

Virtuální realita


Myš­lenka, že budeme žít ve vir­tu­ální re­a­litě není nijak nová. Ale při­padá mi, že úvahy o VR svě­tech tak nějak im­pli­citně po­čí­taly s tím, že půjde o ne­zá­vislé médium, které nikdo nebude kon­t­ro­lo­vat, něco jako je in­ter­net (resp. byl před oli­go­poly fa­ce­booku & googlu). celý článek →
1. 5. 2017

Pod dohledem


Jeden Ma­já­les jsem pro­pásl, ale na­štěstí se o dva dny poz­ději konal další, na který jsem už do­ká­zal vstát, sice ztěží, ale do­ká­zal. Táhl mě hlavně po­čá­teční průvod & chaos v uli­cích. Věci byly takové, jaké by je člověk čekal. Z mé strany jsem si málem rozbil hubu o lampu, když jsem fotil… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz