k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 3/201731. 3. 2017

Content


Když už jsem začal s tím, co ne­sná­ším, tak proč v tom ne­po­kra­čo­vat? Proč ne? Na ničem přece ne­zá­leží. celý článek →
30. 3. 2017

Nikdy se nevrátit


Na ničem už ne­zá­leží. Všichni jsme svo­bodní. celý článek →
29. 3. 2017

Rezignace


V po­sled­ních dnech jsem na do­om­sday party blog hodil dva veliké mo­no­bloky textu: kr­vá­cel a marně se snažil křičet skrz roubík a Ná­sle­do­val by mě, kdy­bych odešel?. Do­hro­mady mají něco kolem 3000 slov, což je docela dost, mnohem víc, než jsem plá­no­val v za­čát­cích DPB. Mělo jít… celý článek →
28. 3. 2017

Tučné písmo


Jedna z věcí, kterou ne­sná­ším, jsou blogy. Ne všechny, po­cho­pi­telně, sám jich pár vedu a můj vztah k nim není přímo ne­ga­tivní, spíš je jen am­bi­va­lentní. celý článek →
27. 3. 2017

Nula milimetrů


Ko­nečně mám vousy delší než vlasy. Ale ne­vy­pa­dám jako Karl Marx, šel jsem na to z druhé strany. celý článek →
26. 3. 2017

Jedna fotka od provazu


Ne dobrá, ale jen taková, ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████. Když se vrátím s jednou ta­ko­vou, je to dobrý den, pro­tože vím, že ██████████████████████████████. celý článek →
25. 3. 2017

KAMSSKSR


Už jsem tady psal, že jsem začal s do­om­sday party blogem, kam celkem pra­vi­delně píšu střípky z života ně­ko­lika lidí, kteří ztra­tili naději. celý článek →
25. 3. 2017

Husí kůže


Nej­no­vější album Versus od pg.lost je asi to nej­lepší, co jsem v po­slední době slyšel. Track Mo­no­lith nemůžu dostat z hlavy & při po­sle­chu mi vždycky začne na­ska­ko­vat husí kůže. Někdy ne­mu­sím ani po­slou­chat, husí kůže se do­staví jen, když začnu myslet na ty vzletné op­ti­mis­tické… celý článek →
24. 3. 2017

Simutrans


Koncem mi­nu­lého roku jsem po asi deseti letech zase ro­ze­hrál Si­mu­trans. Jde o trans­portní si­mu­lá­tor po­dobný TTD, kde stavím tratě, sil­nice, ná­draží, le­tiště, pří­stavy a vy­pra­vuji vlaky, lodě, auta a le­ta­dla, abych pře­pra­vo­val pa­sa­žéry & zboží. Cíl je jasný: vy­dě­lat co… celý článek →
23. 3. 2017

Přetvářka


(Na­va­zuje na vče­rejší post o pa­si­vitě & úklidu) celý článek →
22. 3. 2017

Pasivita


V po­slední době mě láká psát prózu o životě v ex­trémní samotě. celý článek →
21. 3. 2017

Bez internetu


Život bez in­ter­netu není zase tak špatný. Aspoň na chvíli. celý článek →
20. 3. 2017

Sen


Moje sny jsou čím dál tím ná­sil­nější. Třeba ten o tom, jak vy­ho­díme do vzdu­chu Pa­říž­skou ulici. Se sku­pi­nou anar­chistů během noci na­pl­níme sklepy všech lu­xus­ních ob­chodů tr­ha­vi­nami a nad ránem tu jizvu na tváři města ne­cháme ex­plo­do­vat jako mo­derní Guy Fa­w­ke­sové, kteří… celý článek →
19. 3. 2017

Hypomanie


Na twit­teru sle­duju jednu osobu, o které ani v nejmen­ším ne­po­chy­buji, že má hy­po­ma­nii. Její život je jedna ne­kon­čící horská dráha, která, jak se zdá, má ten­denci jen stou­pat výš a výš. Je to pa­nop­ti­kum udá­lostí, z nichž všechny jsou skvělé & nic, ani ne­pří­jemné zra­nění nebo… celý článek →
18. 3. 2017

Úklid


Někdo na twit­ter ne­dávno poslal tenhle ob­rá­zek: „Když je mini-zhrou­cení u konce a je na čase smazat příliš dra­ma­tické posty.“ To mě na­štvalo jako jen málo věcí na světě. Kdy­bych mohl přes in­ter­net praš­tit člo­věka, který to vy­tvo­řil/poslal, udělal bych to. celý článek →
17. 3. 2017

Druide!


Včera jsem šel na kon­cert. Nebylo to v plánu, byla to jen náhlá nálada. Po­dí­val jsem se, co se kde děje: Kru­ci­pusk v Lu­cerna Music Baru. To by šlo. Proč ne? celý článek →
16. 3. 2017

Auto


Včera večer jsem před zá­pa­dem slunce šel udělat pár klišé fotek (po­ten­ci­álně) pro­bou­ze­jící se pří­rody. Vý­sle­dek je tak nudný, až se z toho chci praš­tit. celý článek →
15. 3. 2017

Pomsta 2


Další příběh pomsty, který v hlavě nosím už ~8 let. celý článek →
14. 3. 2017

10000 slov


Tenhle blog pře­kro­čil 10000 slov, trvalo to 38 dnů. celý článek →
13. 3. 2017

Pomsta


Po­slední dobou pře­mýš­lím o pří­bě­zích pomsty. celý článek →
12. 3. 2017

Prachy


Jednou, když jsem lá­do­val mince do au­to­matu na lístky na Hlav­ním, jeden bez­do­mo­vec zeptal, jestli nemám pár drob­ných. Od­po­vě­děl jsem, že ano, po­kra­čo­val v krmení au­to­matu a ig­no­ro­val ho. Od­po­vě­děl jsem po­pravdě na to, co se mě ptal. Když upřes­nil svůj po­ža­da­vek, jestli… celý článek →
11. 3. 2017

Malé myšlenky


65da­y­sofsta­tic v roce 2006 vydali album The De­struction Of Small Ideas. Ne­pa­ma­tuji si z něj žádné kon­krétní mo­menty snad jen s vý­jim­kou The Distant and Me­cha­ni­sed Glow of Eas­tern Eu­ro­pean Dance Par­ties. V paměti mi utkvěl hlavně ten název: de­strukce malých myš­le­nek. celý článek →
10. 3. 2017

██


Dneska nic. ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ celý článek →
9. 3. 2017

Vlaky


Nejsem šotouš, ale přesto mám k vla­kové do­pravě kladný vztah (to skoro zní jako „nejsem ra­sista, ale…“ & ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████). celý článek →
8. 3. 2017

že potřebuju něco zažít


Spa­lu­jící touha něco zažít je hnacím mo­to­rem jedné dějové linky Lhářů (na kte­rých po­slední dobou moc ne­dě­lám i když bych měl & chtěl). celý článek →
7. 3. 2017

Titulky


Občas se mi stane, že na­ra­zím na někoho, kdo se dívá na The big bang theory s českým da­bin­gem. TBBT ne­sná­ším a na te­le­vizi jsem se pře­stal dívat před eony & eony. Sa­motná myš­lenka te­le­vize mi při­padá cizí & po­divná, místo te­le­vize marním čas na you­tube, což je nej­spíš horší. S tím… celý článek →
6. 3. 2017

Zkratky


Mám rád Prahu a hlavně cen­t­rum města. Není to nutně proto, že by pů­so­bilo příliš pří­vě­tivě pro místní. Na mapě se dá na­kres­lit čára, kdy všechno na západ od této linie není nic víc než glo­ri­fi­ko­vaný luna­park pro ci­zince. Jeden z důvodů obliby je, že město je pro­vr­táno prů­chody… celý článek →
5. 3. 2017

Podle skutečných událostí


Když píšu ně­ja­kou fikci za­lo­že­nou na sku­teč­ných udá­los­tech, úroveň fik­tiv­nosti a re­a­lity může být různá, po­cho­pi­telně. Někdy jde o re­la­tivně přesný popis udá­lostí, tak jak se staly, jindy jde o velice volnou in­ter­pre­taci – sku­teč­nost je le­še­ním na které na­vě­sím nové… celý článek →
4. 3. 2017

Reputace


Při čtení Ron­so­nony So You've Been Pu­b­licly Shamed jsem na­ra­zil na jednu věc: Exis­tují firmy, které se za­bý­vají sprá­vou online re­pu­tace. V pod­statě se snaží po­to­pit ne­li­cho­tivé vý­sledky na go­o­golu a za­tla­čit je na druhou stránku vý­sledků, kam se nikdo nedívá, tím, že… celý článek →
3. 3. 2017

Živák


Už je to měsíc, co běží tenhle blog & zatím jsem s ním spo­ko­jený. Systém je radost po­u­ží­vat: jeden pla­in­text soubor & jeden skript, udělám ja­ké­koli změny & jeden příkaz všechno na­hraje na net, ne­mu­sím se přitom srát s re­dakč­ním sys­té­mem. To se hodí při hro­mad­ných úpra­vách, třeba… celý článek →
2. 3. 2017

Zpátky


Když jsem v noci seděl u po­čí­tače, po­slou­chal Attila Ambus ve smyčce a edi­to­val fotky z kon­certu As­t­ro­nau­ta­lise, mě to na­jed­nou pře­padlo: pocit ztráty. Cítil jsem jako kdyby mě dusil ob­rov­ský blok měkké gumy, vjem, který ne­do­kážu přesně popsat. Chtěl jsem se vrátit zpátky, zase do… celý článek →
1. 3. 2017

Krásná mrtvola


Evelyn McHale skon­čila ve věku tři­a­dva­ceti let jako krásná mrt­vola s vý­ra­zem ne­bes­kého klidu ve tváři. Vy­pa­dala, jako kdyby spala, kdyby tedy nebyla za­bo­řená do kapoty auta poté, co sko­čila z Empire State Bu­il­ding. Za­ne­chala po sobě dopis na roz­lou­če­nou, který mi trhá srdce: celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz