k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 12/201731. 12. 2017

Když chcete skočit, skočte


Tenhle článek bych nej­spíš na­tr­valo dal k ledu, kdyby se mi twit­ter ve své ne­ko­nečné moud­rosti ne­roz­hodl před ně­ja­kou dobou poslat tenhle veselý mail: celý článek →
30. 12. 2017

Čtyři a půl hodiny katatonického zoufalství


Na pře­lomu roku ne­u­stále ve smyčce po­slou­chal Feel Hap­pi­ness od Swans. Ten moment, kdy Mi­chael Gira začal zpívat I'm truly sorry, for what I never did ho do­há­něl k ší­len­ství. Tenhle rok bude jeho po­sled­ním. celý článek →
30. 12. 2017

Pes/sen/hrob


Často se mi vrací sny, které se mi už ti­síc­krát zdály. Možná je to zna­mení, že mám ome­ze­nou fan­ta­zii, ale možná, že to prostě tak jenom je. Jedním z opa­ku­jí­cích se snů je ten o psovi — mí­šenci v barvě písku, který mohl tři ge­ne­raci na­zpá­tek být zlatým re­trí­vrem, ale od té doby… celý článek →
29. 12. 2017

Dvě Koree, jeden problém


Minule jsem se při­znal, že jsem po Star Wars viděl ko­rej­ský film Me­mo­ries of Murder, který v kinech shlédlo 5M diváků. Rekord ne­tr­val ani rok, než ho pře­ko­nal Sil­mido, což byl první snímek, který si našel pu­b­li­kum pře­sa­hu­jící 10M. Ten jsem viděl hned potom. celý článek →
28. 12. 2017

Star Wars je vizuálně poutavá mrtvola


Na­ko­nec le­tar­gie ne­vy­dr­žela, na nové Star Wars Po­sled­ního z Jediů jsem se po­dí­val & musím říct, že je to sračka. celý článek →
27. 12. 2017

Sorcerer


Na první pohled to může vy­pa­dat, že se dívám jen na sit­comy, panel shows a filmy ze 70. let. Na druhý pohled to není úplně daleko od pravdy. Teprve letos jsem viděl prv­ního Aliena (pozdě ale přece). Shlédl jsem ho hned po tom po­sled­ním & musím říct, že ori­gi­nál ze se­dm­de­sá­tek ve mě… celý článek →
26. 12. 2017

Dneska nic


Dneska je jeden z těch dnů, kdy úplně vy­ne­chám. Pů­vodně jsem něco napsal, ale velice rychle mi došlo, že to za žád­ných okol­ností nesmím pu­b­li­ko­vat. Šlo o skoro tisíc slov čirého & ne­fal­šo­va­ného ší­len­ství, které se valilo přes od­stavce vstříc ne­e­xis­tu­jí­címu cíli; pro­sa­ko­valo… celý článek →
25. 12. 2017

Láva


Kdy­byste mě chtěli dostat na svou stranu, není těžké mě upla­tit něčím velice ostrým, čím víc Sco­villů, tím lepší, třeba temito piri-piri pa­při­č­kami. Mají něco mezi 50000 a 175000 SHU, chutí při­po­mí­nají vroucí lávu a vý­čitky a jsou na­prosto de­li­kátní. celý článek →
24. 12. 2017

Nehostinný kosmos


Chtěl jsem napsat něco dal­šího o Star Wars, ale pro­spal jsem celý den & mozek mi pořád ne­fun­guje do­sta­tečně dobře na to, abych ko­he­rentně vy­já­d­řil všechno, co jsem chtěl vy­já­d­řit. Při­padá mi měkký a po­rézní jako mokrá houba, roz­hodně ne jako orgán schopný lo­gic­kého uva­žo­vání… celý článek →
23. 12. 2017

Plně automatizovaná volná láska v Hippie komunitách raného post-kapitalismu


Na druhou stranu na­stu­pu­jící plná au­to­ma­ti­zace může dodat druhý dech ideím Hip­pies. Ty ze­mřely bo­les­ti­vou smrtí, když slepý op­ti­mis­mus mládí ne­do­ká­zal po­há­nět hla­do­vě­jící těla a re­a­lita se vkrá­dala do psy­che­de­lic­kého úniku. celý článek →
22. 12. 2017

Nachlazení


Uvě­do­mil si, že má celkem rád na­chla­zení, v jeho zcela před­ví­da­tel­ném rytmu bylo něco uklid­ňu­jí­cího. Dva dny po na­ka­žení se naplno pro­je­vily pří­znaky. Každý den jeden symptom přibyl a jiný zmizel, za další tři dny zůstal jen kašel. Každá epi­zoda měla průběh shodný jako všechny… celý článek →
21. 12. 2017

Fragmenty 2


Cítím se hrozně, nechce se mi nic psát. Stroj však musí jet dál, a proto tu místo Zá­sad­ních Ži­vot­ních Pravd za­ne­chám jen ně­ko­lik frag­mentů. celý článek →
20. 12. 2017

Pavouci 6


Po­ří­dit si zvíře, aby se člověk ne­cí­til sám, je známka ka­pi­tu­lace, že se spo­le­čen­ská si­tu­ace může změnit k lep­šímu. celý článek →
19. 12. 2017

Star Wars jsou mrtvé


Hvězdné války jsou pro mě de­fi­ni­tivně mrtvé. Nemám žádnou touhu vidět Po­sled­ního z Jediů. celý článek →
18. 12. 2017

Imigrantský hmyz


Slunéčko vý­chodní (Har­mo­nia axy­ri­dis) pů­vodně po­chází z jižní Asie, ale bylo k nám za­vle­čeno & teď je tu zcela běžné. Jde tedy o imi­grant­ský hmyz. celý článek →
17. 12. 2017

Přestávka


Jsem tak una­vený, že nemůžu ani pře­mýš­let. celý článek →
16. 12. 2017

Hon na žraloky


Teď, když mi de­fi­ni­tivně chcípnul no­te­book, ne­u­sí­nám s pod­cas­tem v uchu, ale u knihy The Great Shark Hunt od Hun­tera S. Thomp­sona. celý článek →
15. 12. 2017

Třiapadesátiletá Češka konkuruje Elonu Muskovi


Na úvod se musím při­znat, že ti­tu­lek je čirý clic­kbait. Ale hned nato musím dodat, že je na něm mi­k­ro­sko­pické zrnko pravdy. celý článek →
15. 12. 2017

Jak vyjádřit abstraktní myšlenky demonstrace jedním obrazem


Dneska se konala de­mon­strace proti po­pu­lis­tické krajní pra­vici & já pořád pře­mýš­lel, jak tuhle ideu vy­já­d­řit jedním ob­ra­zem. celý článek →
14. 12. 2017

Rybaření v kanálech


Za­hlédli jste ve měs­tech kádě s kapry? Ne. To zna­mená jediné: Ryby jsou stále ne­vy­lo­vené. Kde jsou ty ryby? Ano, přesně tak: V ka­ná­lech. A právě tam se vydal Děsír na další re­ce­sis­tic­kou vý­pravu. celý článek →
13. 12. 2017

Sníh


Když není sníh, musí se pro něj dojet. Třeba na Šumavu. celý článek →
12. 12. 2017

Zkus to vypnout a zase zapnout


Co udělá au­to­bu­sák, když se mu za­sekne au­to­bus? Vypne ho a zase ho zapne. Jak jinak. celý článek →
11. 12. 2017

Čas revoluce je právě teď


„Léčím ho jenom proto, aby z něj byl další daňový po­plat­ník,“ za­sle­chl jsem jed­noho dok­tora a za­mra­zilo mě z toho. celý článek →
10. 12. 2017

371 a 173 CQB


Ne­dávno jsem byl fotit se starou dobrou 371 – air­sof­to­vým usku­pe­ním, které ope­ruje už víc jak 15 let – a chtěl jsem se po­dě­lit o ně­které ve­d­lejší fotky z pro­jektu. Bo­hu­žel ty byly sou­částí em­bar­go­va­ného bloku & ne­chtělo se mi řešit, jestli ta která může ven. Em­bargo… celý článek →
9. 12. 2017

Ultimátní gambit


Víte jak vypadá ul­ti­mátní gambit? Ne­mys­lím teď ša­chový manévr, ale manévr spo­le­čen­ský. celý článek →
8. 12. 2017

V ulicích 2


O něco poz­ději poz­ději, když jsem už-už unikal ze spárů Města, mě za­sta­vily dvě krásné mladé dívky. celý článek →
7. 12. 2017

V ulicích


Osud má zvláštní smysl pro ironii. celý článek →
6. 12. 2017

Pavouci 5


Jo a ještě sem hodím nějaké ty pa­vouky, aby se ne­řeklo. celý článek →
6. 12. 2017

Úzké hrdlo


Miluju, když se to na Hlav­ním Ná­draží začne srát. celý článek →
5. 12. 2017

Pohledy


V po­sled­ních dnech byl každý pří­spě­vek mo­hut­nou zdí textu. Když je o čem psát, tak to takhle dopadá. Ale dneska— dneska se mi nic nechce psát. Mám v hlavě pár témat, ale žádnou mo­ti­vaci je zhmot­nit do podoby elek­tro­no­vého šumu. celý článek →
4. 12. 2017

Twitter není to, co býval


Po­slední dobou mám stále menší a menší nutkání chodit na twit­ter. Kdysi dávno jsem četl všechny tweety, které se mi ob­je­vily na ti­me­line, ale v po­slední době jen pár­krát za den líně pro­jedu na­bíd­kou a pak to hned zavřu—žádná in­ter­akce, žádný zájem. celý článek →
3. 12. 2017

Smrt fotografie a smrt reality


Fo­to­gra­fie je mrtvá, ale ve světě umělé in­te­li­gence zemře ještě víc. Stejně jako re­a­lita sa­motná. celý článek →
2. 12. 2017

Po otřesech


Tohle jsem možná posral. celý článek →
1. 12. 2017

Sladká voda


Vždycky kupuju ten nej­lev­nější ener­gydrink. Exis­tují před­pisy udá­va­jící maxima kolik ener­gii-do­dá­va­jí­cích in­gre­di­encí může nápoj ob­sa­ho­vat a všechny e-drinky vždycky jedou nado­raz. Jediný rozdíl je v ceně a v chuti. Malá ple­chovka red bullu stojí skoro 40 korun a chutná jako… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz