k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 11/201730. 11. 2017

Kdo vyvraždí zbytek lidstva?


Google se snaží pře­táh­nout od­bor­níky na umělou in­te­li­genci od NVidie. Kaž­dému nabízí 10 mi­li­onů dolarů. Co to zna­mená? celý článek →
29. 11. 2017

Může způsobit vyrážku, bolesti hlavy nebo smrt


Nad kouz­lem pří­ba­lo­vých letáků jsem se tu už někdy roz­plý­val. Myslím, že to bylo někde tady, tady a tady celý článek →
28. 11. 2017

Bleskování


Kdysi na Sig­ná­lech jsem při­čichl k bles­ko­vání & líbilo se mi to. O pár dnů poz­ději, když jsem se cítil na dně, jsem vy­ra­zil do města s ghetto stro­jem v jedné ruce a blesk v druhé ve snaze něco ulovit me­to­dou ab­so­lut­ního kon­taktu. celý článek →
27. 11. 2017

Město vonělo čerstvým asfaltem


Mám rád vůni čer­stvého as­faltu. celý článek →
26. 11. 2017

Pavouci 4


Z důvodů mimo mojí kon­t­rolu to dneska bude jen pavouk, který mi lezl po ruce. celý článek →
25. 11. 2017

Chlap s tetováním pavouka na holé hlavě


„Udělal jsem se, až když mě začala kouřit,“ usly­šel jsem ze se­dačky za mými zády. celý článek →
24. 11. 2017

Slečna


Jestli něco ne­sná­ším, pak je to slovo „slečna“. Ne­do­kážu přesně vy­svět­lit ty ira­ci­o­nální ani­ma­lis­tické důvody, proč mi tohle slovo tolik zvedá žluč. Ale je to tak—vždy, když ho někde čtu nebo nedej bože slyším, začnu vidět rudě. celý článek →
23. 11. 2017

Krev


Krev je zblízka pěkně ne­chutná. Chuchvalce tuh­nou­cích čer­ve­ných kr­vi­nek ve světlé plazmě. Bub­linky v tmavé za­sy­cha­jící krvi. Pěkně ne­chutné. celý článek →
22. 11. 2017

Sjednocení


Vzpo­mí­náte na pád Ber­lín­ské zdi & ná­sled­nou eu­fo­rii sjed­no­cení frag­men­to­va­ného Ně­mecka? Abyste si osobně pa­ma­to­vali, musí vám být přes třicet. Aby vás to aspoň nějak za­jí­malo v době, kdy se do be­to­nové ba­ri­éry pus­tily davy Němců s kla­divy, musíte být hlu­boko přes třicet. celý článek →
21. 11. 2017

Kapitalisté z Haré Kršna


Není nic hor­šího, než prázdné město. celý článek →
20. 11. 2017

Statistika


V jedné epi­zodě nové série Taskmas­tera sou­tě­žící do­stali za úkol zjis­tit, kteří z pěti se­řa­ze­ných lidí jsou finové. Nish 'cho­co­late venom' Kumar od boku vy­stře­lil otázku „Proč jsou všichni bílí?“ celý článek →
19. 11. 2017

Svoboda, demokracie, katastrofa


Vče­rejší raid na pou­liční oslavy se­dm­nác­tého lis­to­padu nebyl jen jed­no­značný úspěch, měl taky své stinné stránky. celý článek →
18. 11. 2017

Svoboda, demokracie, fotografie


Včera to v Praze žilo. Se­dm­náctý lis­to­pad, Den boje za svo­bodu a de­mo­kra­cii, Al­ber­tov, Vác­la­vax a Ná­rodní třída, fůra lidí, akce, hudba, prů­vody, ší­len­ství na každém rohu, po­zi­tivní at­mo­sféra a pocit jed­nota. celý článek →
17. 11. 2017

Nuclear Delight


Přes Whomp jsem na­ra­zil na nový komix. Jme­nuje se Nuclear De­li­ght & jde o trochu-au­ti­bi­o­gra­fic­kou slice of life zá­le­ži­tost v duchu Two guy and a guy, jen se více drží při zemi. celý článek →
16. 11. 2017

Postmodernisté neberou antipsychotika


Po­kra­čo­val jsem v čtení o po­ru­chách myš­lení, schi­zofre­nii a an­tipsy­cho­ti­cích—lécích, které mají po­tla­čit po­ru­chy myš­lení. celý článek →
15. 11. 2017

Taskmaster


Mám rád brit­ské game show/panel show, to je jed­niná ne­měnná kon­stanta v tomto světě, který se řítí vstříc fi­nál­nímu ar­maged­donu. Stejně tak mám rád brit­ský stan­dup, další jis­tota. Na­proti tomu na české po­hyb­livé ob­rázky se ne­dí­vám skoro vůbec & český stan­dup jsem nikdy ne­za­žil. celý článek →
14. 11. 2017

Teroristé z Děsíru položili bombu v pražském metru


Re­ce­sis­tické ko­mando Děsír opět za­ú­to­čilo na praž­ské metro. Ne­bralo ru­kojmí, ten­to­krát došlo rovnou na střelbu a po­klá­dání vý­buš­nin na stra­te­gická místa. celý článek →
13. 11. 2017

Proč ne třeba takhle?


Dva nápady na pří­běhy, které nikdy ne­na­píšu: celý článek →
12. 11. 2017

Rorschachův test


Dočetl jsem se, že Ror­scha­chův test—relikt Freu­dov­ské psy­cho­a­na­lýzy—pře­kva­pivě není úplně k ničemu. Je stále kon­tro­verzní, ale vy­ka­zuje ur­či­tou va­li­ditu & může slou­žit k de­tekci poruch myš­lení při schi­zofre­nii a dal­ších psy­cho­tic­kých po­ru­chách, a také… celý článek →
11. 11. 2017

Nula


Za­lo­žil jsem meetup Prague Photo Raid. Pro­běhla první akce—pri­mor­dial raid—a byl to jed­no­značný úspěch. celý článek →
10. 11. 2017

Kolik kol můžu ukrást za jeden den


Na ná­draží v ██████████ jsem měl pár minut času & tak jsem zjiš­ťo­val, kolik za­par­ko­va­ných kol by šlo ukrást a jak snadno. Přes den je tam asi 25 kol při­vá­za­ných řetězy ke sto­ja­nům a zá­brad­lím. To schva­luji, kolo+vlax je velice efek­tivní kom­bi­nace pro ra­pidní pře­pravu v Pze… celý článek →
9. 11. 2017

Protékat davem


Čtyři měsíce zpátky jsem se v Pze při­mí­chal do jakési jaz­zové ex­tra­va­ganzy. Lidé po­se­dá­vali na tep­lých dla­žeb­ních kost­kách před pódiem vzty­če­ným na Sta­ro­maxu. Šikmé slunce jim padalo do vlasů za­tímco jaz­zoví mágové svými ná­stroji ča­ro­valy hudbu, která by lo­gicky neměla… celý článek →
8. 11. 2017

Čistka


Vět­šinu dne jsem četl o sta­li­nis­tic­kých čist­kách. celý článek →
7. 11. 2017

Sitcomy 2


Po tom, co jsem během pár dnů projel všech 180 epizod Se­in­felda, mám dojem, že jsem si užil dost sit­comů do konce života. Ale ne­po­u­čil jsem se a ně­ko­lik měsíců potom jsem udělal ještě o něco více idi­o­tický ma­ra­ton pod­castu The Bugle. celý článek →
5. 11. 2017

Nanowrimo 2017


Začalo Na­NoWriMo & s ním kaž­do­roční ší­len­ství gra­fo­manů. Úkol je stejný jako každý rok: Napsat pa­de­sát tisíc slov za jeden měsíc. Není za to žádná odměna, pi­sa­tele nečeká žádná sláva. Vý­sled­kem jsou jen slova a roz­pá­lená klá­ves­nice. celý článek →
4. 11. 2017

Katarze


Každý z nás někdy zajde příliš daleko & udělá něco stu­pid­ního. celý článek →
3. 11. 2017

Devět měsíců


Už je to devět měsíců, co píšu tenhle blog, 273 dnů, 275 zápisů. celý článek →
2. 11. 2017

Tohle kotě nepřežije zimu


V po­slední době mě fas­ci­nuje rozpad mo­rál­ních hodnot. Ten moment, kdy člověk pře­stává věřit ve spo­leč­nost a její hod­noty, kdy dělat dobro nic ne­zna­mená, pro­tože pojem jako spo­leč­nost, dobro nebo etika ztra­tilo vše­chen význam. Když nic nemá smysl a nic se nemůže ob­rá­tit k lep­šímu,… celý článek →
1. 11. 2017

The Bugle


Když něco začnu, do­táhnu to do konce. Často celý proces pro­bíhá zdra­vému rozumu na­vzdory. Takhle jsem na po­se­zení pře­četl všech deset let his­to­rie web­ko­mixu To­o­th­paste for dinner. Že to je stu­pidní nápad mi došlo někdy u komixů z roku 2009, ale po­tla­čil jsem lepší úsudek &… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz