k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 10/201731. 10. 2017

Deník zombie


Jsem tak una­vený & mrtvý, že mi něco musí být. Když jsem sebral dost sil, abych zvedl hlavu, brouz­dal jsem wi­ki­pe­dií & četl o syp­to­mech růz­ných chorob. Došel jsem na stránku in­fekční mo­no­nuk­leózy. Čtu: také pře­zdí­vaná nemoc z líbání. Tohle můžu spo­leh­livě vy­lou­čit. Jaká je další… celý článek →
31. 10. 2017

Boty


Někdo si na la­vičce za­po­mněl boty. celý článek →
30. 10. 2017

Žádná konkurence


You­tu­beři na­dá­vají na you­tube, kle­sají jim příjmy, začala ad­po­ka­ly­psa, jejich videa jsou bez va­ro­vání „de­mo­ne­ti­zo­vána“ a ozna­čo­vána jako ne­vhodné pro za­da­va­tele re­klamy, celé kanály bez va­ro­vání mizí, tato roz­hod­nutí jsou z velké části au­to­ma­ti­zo­vána. celý článek →
29. 10. 2017

Tvoje problémy nejsou skutečné


Jestliže pra­vi­dlo in­ter­netu číslo jedna je Nikdy nečtěte ko­men­táře na you­tube, pra­vi­dlo číslo nula musí být „Nikdy nečti nic na 4chanu, tečka.“ Tohle pra­vi­dlo jsem po­ru­šil & začal se pro­dí­rat hrůzou toho webu. celý článek →
28. 10. 2017

Pochmurná krajina


Když jsem ne­vě­děl co dál, vrátil jsem se zpátky na místo činu & brouz­dal kra­ji­nou prů­mys­lo­vého roz­kladu. Žiž­kov­ské ná­kla­dové ná­draží a při­lehlé ulice jsou ne­u­vě­ři­telně po­chmurné, zvlášť, když se za­ta­žený večer pro­padá do bez­barvé noci. celý článek →
27. 10. 2017

Jako za stara


Jako kdysi dávno teď po­slou­chám Sings Reign Re­bu­il­der od Set Fires to Flames vydané v roce 2001 & zní to dost po­dobně jako God­speed you! Black Em­pe­ror. celý článek →
26. 10. 2017

Pražská Republika


Minule jsem tu nakřápl myš­lenku osa­mo­stat­nění Prahy na zbytku re­pub­liky. Od za­čátku to bylo myš­leno jako vtip. Od té doby jsem více zíral do mapy vo­leb­ních vý­sledků & teď si tím nejsem úplně jistý. Pořád je to jen vtip, v tom se nic nemění, jen je jasné, že se hlavní město od zbytku státu… celý článek →
25. 10. 2017

Když pro něco nemáme slovo, neznamená, že to neexistuje


Na 4chanu, nej­čas­těji na starém /b/, /r9k/, /d/ a dal­ších NSFW bo­ar­dech se občas objeví anon s otáz­kou „Mám rád fu­ta­nari porno. Zna­mená to, že jsem gay?“ nebo s tvr­ze­ním „Mám rád fu­ta­nari porno, ale nejsem gay.“ Ostatní anon, jako vždycky v bez­hlavé opo­zici, odpoví něco ve smyslu že… celý článek →
24. 10. 2017

Demokracie?


Volby skon­čily, s de­mo­kra­cií to vypadá na­hnutě, ne­pří­jemně velké pro­cento hlasů si urvali po­pu­listé. Na druhou stranu Piráti zís­kali 10% (tedy 550000 hlasů) a Re­pub­lika se tak stala druhou zemí na světě, kde pi­rát­ská strana zís­kala křesla v ce­lo­státní po­li­tice. První byl Island,… celý článek →
24. 10. 2017

Salát


Už pár dnů jsem sem ne­ho­dil nic vi­zu­ál­ního. Tohle je pokus o ná­pravu. celý článek →
23. 10. 2017

Otroci baterií


Prošel jsem kolem okna Cely & dole na ulici jsem uviděl malou holku. Nej­spíš se vra­cela z nějaké mi­mo­školní ak­ti­vity. Na rohu ulic u baráku z hrubé omítky sho­dila batoh a něco v něm začala hledat. Sle­do­val jsem ji dál. Vy­lo­vila kabel a při­po­jila svůj te­le­fon do power­banky. celý článek →
22. 10. 2017

Velký Anihilátor


V po­sled­ních dnech jsem zase začal po­slou­chat ně­která starší alba Swans & nemůžu je dostat z uší. Z jejich dis­ko­gra­fie mě dříve nadchly jejich po­slední na­hrávky jako byl The Seer nebo To Be Kind. Všechny před­chozí mi v hlavě sply­nuly do mraku těžko stra­vi­tel­ného no-wave zvuku. Ale… celý článek →
21. 10. 2017

Volební podvod


Stal jsem se svěd­kem vo­leb­ního pod­vodu. Celé tyto volby nejsou nic víc než fraška. celý článek →
20. 10. 2017

Signal festival 2.5 - Příliš velká tma


Včera jsem začal psát report z dru­hého dne Signal festu, ale dostal jsem se jen k pre­am­buli Děsíru, než to začalo vy­pa­dat jako příliš dlouhý mo­no­blok textu. ASCII blog začal jako ko­lekce krát­kých úseč­ných epizod & tak by to mělo zůstat i nadále, pro­tože jinak to tu ne­pře­žije. celý článek →
19. 10. 2017

Signal festival 2 - Jak ztratit tři nehty během jednoho večera


Nadpis říká pravdu & nic než pravdu—během jed­noho dne jsem přišel o tři nehty ve třech ne­zá­vis­lých in­ci­den­tech. celý článek →
18. 10. 2017

Osmičky


Míval jsem ro­man­tic­kou před­stavu, že když/až najdou mojí na kost ohlo­da­nou mrt­volu, nebude ji možné nijak iden­ti­fi­ko­vat. celý článek →
17. 10. 2017

Signal festival 1 - Jsem tady u tý hromady skla a je to marný.


Pou­liční/street fo­to­gra­fie je žánr, který se snaží za­chy­tit magii všed­ního dne. Nechci tady nic víc vy­svět­lo­vat, po­dí­vejte se na tvorbu kla­siků žánru jako Henri Car­tier-Bres­son, Robert Do­isneau, nebo Bruce „na­štvaný newy­or­čan s bleskem“ Gilden. celý článek →
16. 10. 2017

Nasráno


Dnes celé město smr­dělo jako hovna, celý den, pořád, každou chvíli jsem kon­t­ro­lo­val, jestli jsem do něčeho ne­šlápl, ale ne, po­drážky čisté, jen město za­páchalo. celý článek →
15. 10. 2017

Playr


Kdyby vás za­jí­malo, co se mnou v po­slední době bylo, tak teď pra­cuji ve startupu Playr, který vyvíjí dating chat­bota. Sna­žíme se vy­ře­šit jeden pro­blém: Lidé v dnešní době nemají čas nebo náladu si shánět part­nerku nebo rych­lovku na jednu noc. Všechno to do­pi­so­vání, volání, flir­to­vání… celý článek →
14. 10. 2017

Únava


Pa­ne­bože, po­sled­ních pár dnů jsem una­vený na chcípnutí. Pro pro­bu­zení una­vený, přes den umírám, večer se mi za­tmívá před očima. Nechce se mi spát, je to jen jako kdyby mozek neměl do­sta­tek ener­gie & ne­do­ká­zal pro­tla­čit sig­nály po neu­ro­no­vých dál­ni­cích ven. Mohlo by pro to být… celý článek →
13. 10. 2017

Sex s roboty


Otázka, která se v po­slední době ob­je­vuje stále čas­těji: Mělo by být do­vo­leno mít sex s roboty, kteří budou do­sta­tečně reální, možná i ne­ro­ze­zna­telní od sku­teč­ných lidí? celý článek →
12. 10. 2017

Ranní rituál


Mám takový ranní rituál, který mě při­vede k životu v těch brz­kých ran­ních ho­di­nách, kdy by nikdo neměl být vzhůru. Však to znáte, když je tak brzo, že ne­mů­žete najít vlastní lokty a nejste si jistí, zdali se vám jenom nezdá, že jste se právě pro­bu­dili. celý článek →
11. 10. 2017

Hladký beton


Od té doby, co zre­kon­stru­o­vali Hvař jsem tam (&spoň myslím) nikdy ne­vy­stou­pil—tedy až do­ne­dávna, kdy jsem se tam vy­skytl z důvodů pro­ve­dení trans­akce, ve které fi­gu­ro­vala žena, ne­za­ne­dba­telná in­ves­tice & po­ten­ciál do­sa­žení spo­ko­je­nosti někdy ve vzdá­lené… celý článek →
10. 10. 2017

Milosrdní Samaritáni


Podle zákona je každý člověk po­vi­nen po­skyt­nout první pomoc, pokud tím ne­o­hrozí svoje zdraví. Ne­do­dr­žení této čin­nosti je trestný čin. Ale zákon ne­zá­kon jde hlavně o mo­rální po­vin­nost, kterou všichni máme a která z nás dělá ci­vi­li­zo­vané lidi. celý článek →
9. 10. 2017

Nechtěné vzpomínky


Tla­čítko pro na­hrá­vání videí na mém ghetto foťáku, který nosím v batohu skoro každý den, se dá velice snadno omylem stisk­nout. Na­chází se na kraji těla & občas se spustí samo, když před­měty v batohu do­sáh­nou pří­zrač­ného ekvi­lib­ria, aby za­pnuly stroj a za­tla­čily na knof­lík… celý článek →
8. 10. 2017

Telegraficky


Ne­pa­ma­tuju si nic z to­ho­hle roku. Když jsem ███████████████, vzpo­mněl jsem si na jeden oka­mžik léta. Pak mi došlo, že to nebylo tohle léto, ale to minulé, možná do­konce před­mi­nulé. Od té doby si ne­vzpo­mí­nám na nic. celý článek →
7. 10. 2017

Simulace boha


Znáte si­mu­lační hy­po­tézu? V po­sled­ních letech je ob­zvláště po­pu­lární na nej­vyš­ších příč­kách hi-tech prů­myslu. celý článek →
6. 10. 2017

Konspirace 2


Dez­in­for­mační válka je v plném proudu, kon­spi­rační teorie letí, fa­lešné zprávy se šíří jako le­gi­timní zpra­vo­daj­ství. Trump vy­jed­nává s ne­přá­tel­skou zemí, která vlastní ja­derné zbraně, přes twit­ter. Je rok 2017 a re­a­lita vypadá jako špatný vtip. celý článek →
5. 10. 2017

Zeitgeist


Věděli jste, že jeden muž vy­vraž­dil po­lo­vinu žra­loků v celé Ame­rice a druhou svě­to­vou válku ukon­čila žena? celý článek →
4. 10. 2017

Zrnka pylu


V cele mám jen je­di­nou kvě­tinu—ibišek, který tvr­do­hlavě ig­no­ro­val všechna období sucha, kdy jsem ho za­po­mněl za­lé­vat & odmítl uschnout. Jestli chcete důkaz exis­tence boha, je to právě tahle kytka vy­vo­lená vyšší mocí, aby pře­žila všechny rány osudu a občas roz­kvetla. Je to… celý článek →
3. 10. 2017

Globální komunismus


V blízké bu­douc­nosti, kdy bude veš­kerá práce au­to­ma­ti­zo­vaná, jedině ko­mu­nis­mus, kdy vlast­nic­tví vý­rob­ních pro­středků bude spo­lečné, dává smysl jako uspo­řá­dání světa. Ja­ká­koli jiná or­ga­ni­zace je ne­smy­slná, pro­tože proč by to mělo být jinak? Když všechny lidské po­třeby… celý článek →
2. 10. 2017

Deep space monitors


Na vr­cholu ██████████ jsem si při po­hledu na obří pa­ra­bo­lic­kou anténu na­mí­ře­nou na slunce vzpo­mněl na slova majora Bri­g­gse z pů­vod­ního Twin Peaks: celý článek →
1. 10. 2017

RTFM


Read the fuc­king manual. Tohle ob­vykle zazní, když se někdo zeptá na něco stu­pid­ního nebo je poznat, že si ta­za­tel nedal práci najít od­po­věď sám. RTFM je také jedna z věcí, kterou každý hacker se špet­kou se­be­úcty dělá až jako po­slední věc, když metoda pokus-omyl de­fi­ni­tivně se­lhala.… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz