k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 12/201531. 12. 2015

Poslední Terminalita (tohoto roku)


Ter­mi­na­lita měla mít ur­či­tou ka­denci, sli­bo­val jsem hor­livě na za­čátku celé ope­race. Avšak v po­sled­ních mě­sí­cích plamen od­hod­lání nějak pohasl, mohlo by se zdát. Čás­tečně za to mohlo lis­to­pa­dové Na­NoWriMo a jeho pro­sin­cové do­zvuky, které se pro­je­vo­valy jako pocit… celý článek →
13. 12. 2015

Třicet jeden den o samotě na mělčinách


Když tu tak sedím sám před mo­ni­to­rem a všední pocit blí­žící se ne­od­vratné zkázy pomalu pře­chází do pra­vi­delné noční paniky, napadá mě, že bych měl udělat tečku za le­toš­ním li­te­rár­ním ší­len­stvím Na­NoWriMa. celý článek →
1. 12. 2015

Zablokuj mě, já zablokuji tebe


Ví­těz­ství Fa­ce­booku je prohra nás všech. Je to hlavně prohra ide­o­lo­gie, která stála za zrodem in­ter­netu – dis­tri­bu­o­vané sítě bez cen­t­rál­ního bodu – a po­há­něla ná­vr­háře zá­ro­deč­ných pro­to­kolů. V té době byla síť sítí pod kon­t­ro­lou armády a v péči aka­de­mické… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz