k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 7/200929. 7. 2009

Jednoduché problémy mívají většinou složité řešení


Děj­ství druhé: K. bude dlouze trou­sit moudra o pro­gra­mo­vání, op­ti­ma­li­zaci da­ta­bází, po­ma­losti dibi a další zcela zá­sadní ži­votní pravdy, pak za­po­mene, co chtěl říct dál, ale vysolí dva stripy na dřevo, aby se ne­řeklo a půjde spát. celý článek →
26. 7. 2009

Napětí


Yay! Přá­telé, asi takhle. Jedna de­vi­antka na ze sa­mot­ného hnízda de­vi­antů de­vi­an­tArtu se kladně vy­já­d­řila o mých kre­a­tiv­ních pra­cích na poli za­ml­čo­vání re­a­lity (tzn. fo­to­mon­táže). Do­slova řekla „very in­te­res­ting com­posi­ti­ons on your war-field shots“ a do­konce se… celý článek →
17. 7. 2009

Nejlepší filmy všech dob (část první)


Když se ze­ptáte pozéra na nej­lepší film všech dob, bez za­vá­hání řekně Občan Kane, aniž by film ve sku­teč­nosti viděl. Když se ze­ptáte oprav­do­vého znalce, vyloví z paměti ně­ko­lik filmů o kte­rých vět­šina lidí v životě nesly­šela a když se ze­ptáte mě, řeknu vám ná­sle­du­jící: celý článek →
12. 7. 2009

Miluju Half life 2


Já prostě miluju všechny hry pa­t­řící do nad kte­rými se klene dějový oblouk Half life. Stejně tak mám rád různé an­g­lické pří­zvuky. Jak spolu tahle po­divná kom­bi­nace sou­visí, hned vy­svět­lím. celý článek →
9. 7. 2009

Typografické udělátko


Všechny vtipy, které teď na strán­kách vtipy.k47.cz vy­dá­vám za své jsem ukradl. Po­cho­pi­telně. Přece bych sám ne­do­ká­zal vy­pro­du­ko­vat 26 tisíc vtipů. To není v silách jed­not­livce. Krádež byla vcelku rych­lou a po­ho­dl­nou cestou, jak vy­bu­do­vat nej­větší da­ta­bázi vtipů na čes­kých… celý článek →
3. 7. 2009

Post-rock začátku roku 2009


(ně­ko­lik slov o ně­ko­lika hu­deb­ních albech) celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz