k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 4/200929. 4. 2009

Bratři moji #2


Přá­telé, zase jsem se pustil na šikmou plochu ka­za­tel­ství. Minule jsem kri­ti­zo­val jeden z pra­po­div­ných zákonů, který by mohl od zá­kladů změnit in­ter­net. Na­štěstí ne­pro­šel, ale jsou tu jiné po­dobně de­struk­tivní nápady, kte­rými se musíme za­bý­vat (a pak taky tady a tady). celý článek →
27. 4. 2009

669.268


Jenom tenhle strip… to je všechno, co nám zbylo… celý článek →
26. 4. 2009

Bratři moji #1


Jsem pirát. Pirát ve smyslu ino­vá­tor, který chce vy­u­ží­vat nové tech­no­lo­gie, ale starý svět se mu v tom snaží za­brá­nit. Tech­no­lo­gie jako bit­Torrent a P2P sítě – nej­moc­nější ná­stroj dis­tri­buce in­for­mací co v sou­čas­nosti máme. Zá­ro­veň ctím au­tor­ská práva, ale chtěl bych… celý článek →
22. 4. 2009

Parazit


Dopsal jsem Pa­ra­zita. celý článek →
16. 4. 2009

Co se stalo + trochu hudby + trochu stripů


Asi jste si všimli, že se na pár dnů nahoře na strán­kách ocitl takový modrý pruh. Byla to věc, která by z k47čky dělala sou­část Google friend con­nect – ja­ké­hosi vir­tu­ál­ního soc-netu. Lidi se tam mohli při­hlá­sit a ozna­čit se jako „člen“ k47čky a pří­padně in­ter­a­go­vat se svými… celý článek →
12. 4. 2009

špatná povídka + o nic lepší strip


Je to tak, zase jsem obo­ha­til zdejší li­te­rární mi­zé­rii o novou (a ne­u­vě­ři­telně špat­nou) po­víd­ko­vou roz­cvič­kou pro kterou jsem nemohl vy­mys­let žádný kloudný název a tak jsem jí začal říkat Jaro 20009. Jde o sou­část post-deníků, ale časově ná­sle­duje až po po­ně­kud temné (a zatím… celý článek →
7. 4. 2009

Rekapitulace pětiletky wyhledawacze


Po­slední dobou jsem se trochu vrtal ve wy­hle­da­wa­czi, opra­vil jsem pár chyb, něco přidal, něco upra­vil a při tom pořád plá­nuji světlé zítřky. celý článek →
7. 4. 2009

Změna RSS


Pozor, dů­le­žité hlá­šení. celý článek →
6. 4. 2009

Přechod na betu Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope


Před pár dny jsem pře­zbro­jil na novou (beta)verzi Ubuntu 9.04 Jaunty Jacka­lope. Měl jsem cukání přejít už od verze Alpha 5, ale to je přece jenom alfa, což může zna­me­nat ještě víc pro­blémů než jsem měl s touto betou. celý článek →
2. 4. 2009

Sčítání škod + segfault strip


Tak už máme ten apríl za sebou, paní Müle­rová a je třeba začít sčítat škody, které na­páchal. Za­smáli jste se? Já jenom zpětně u tohoto nového vy­ná­lezu Opery a to proto, že tak ne­u­vě­ři­telně pitomý nápad jsem ještě ne­vi­děl. celý článek →
2. 4. 2009

We are not droogies anymore


Něco se stalo, pár ma­lič­kostí, které do­ká­zaly všechno změnit od zá­kladů. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz