k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 1/200931. 1. 2009

Víte, že se někdo dívá?


Vždycky je tu někdo, kdo dokáže kon­t­ro­lo­vat nebo sle­do­vat naše životy. Zvlášť in­ter­ne­tová ge­ne­race blo­gerů, fa­ce­boo­kerů, twit­te­rerů a jiné svo­loči se v tomto riziku koupe tuplem. In­ter­net je di­vo­čina, kde si nikdo nemůže být ničím jistý (ale je to tak dobře a mělo by to tak… celý článek →
24. 1. 2009

Tímhle mě teda pořádně zvedli ze židle.


Dva­náct se­ná­torů se snaží pro­tla­čit svůj zákon, který by jenom tak dokem, jakoby mi­mo­cho­dem uložil po­sky­to­va­te­lům in­ter­netu, aby za­me­zili při­po­jení na porno stránky + stránky, které na ně od­ka­zují. aTím mě zvedli ze židle. Plošně, zcela bez skur­pulí za­ká­žou tuhle naší věc.… celý článek →
21. 1. 2009

Pixelový pláč nad Kalderonem


Už dlouho chci na k47čku dát novou po­vídku. Jme­nuje se Někdo se dívá a mám jí na­psa­nou, zko­ri­go­va­nou a při­pra­ve­nou na vy­plutí, ale vždycky mi do toho vleze něco ak­tu­ál­něj­šího (Oba­movo od­ha­lení), po­li­ticky ne­ko­rekt­něj­šího (Kap­lic­kého pokusy o che­a­to­vání),… celý článek →
20. 1. 2009

Horké novinky


Víte, že Barrack Obama bude inau­gu­ro­ván? Já to ne­tu­šil, ale teď někdy se to děje. Na­padlo mě, že bych se k tomu mohl taky vy­já­d­řit a to nej­lépe stri­pem. Takže jsem sedl k po­čí­tači a kla­sic­kým troj­hma­tem google images – wi­ki­pe­dia – pho­to­shop jsem vy­ro­bil… celý článek →
19. 1. 2009

Boží mlýny zařadily vyšší rychlost


Víte, že do mrtvých se smí kopat jenom, když se ne­dí­vají. celý článek →
18. 1. 2009

Upgrade


Jak jste si možná všimli, něco se tu stalo. Něco málo. Při­byly nějaké ty nové & zcela zby­tečné funkce. celý článek →
17. 1. 2009

Nad dopisy čtenářů, lov blbců atd.


Vzpo­mí­náte na článek Bijte Poláky? Ne? Žádný div. Ale nějaký pro­pol­ský ka­to­lík (nebo co byl vlastně zač) si vzpo­mněl a do­konce mi napsal mail. Velice roz­hoř­čený mail, který by se dal shr­nout slovy: tvoje názory jsou špatné, po­mý­lené a směšné, Poláci jsou věřící a proto jsou na tom… celý článek →
11. 1. 2009

Poetická injekce #2


Po pře­čtení totoho (mi­mo­cho­dem ten pocit pr­cha­jí­cího a ne­u­cho­pi­tel­ného času a ne­u­stá­lého čekání na to až bude líp, i když jde jenom o hi­ber­naci, mám taky, skoro pořád) mě na­padlo zase pár veršů v ne­ve­se­lém duchu, které jsem ozna­čil Ter­mi­nus : patro 20099. celý článek →
10. 1. 2009

Poetická injekce


Zase jsem dostal po­třebu se vy­já­d­řit ve vol­ných ver­ších a vznikla z toho in­stantní úzkost Shell shock. Ne­řeknu k tomu víc než to, že spo­jení Shell shock je an­g­lický výraz pro ner­vový otřes z bom­bar­do­vání, který se začal po­u­ží­vat po první svě­tové válce, kdy se z vojáků, ži­jí­cích… celý článek →
10. 1. 2009

Není mezi námi rozdílu, stejně všichni pochcípáme


Nálada mi­zerně exis­ten­ci­ální. Další zby­tečný den. Ale na druhou stranu mě tohlo všechno bahno – ta ne­ko­nečná pa­ra­lýza & křeč do­nu­tila, abych vzal do ruky Ge­ne­rický Gra­fický Editor, Ge­ne­rický Gra­fický Tablet a něco udělal – ně­ja­kou tu montáž/koláž/cokoli, kde budu pálit… celý článek →
7. 1. 2009

FEL-hejt


Minule jsem na­zna­čo­val spoustu věcí. Jedna z těch ml­ha­vých ná­znaků mluvil o něčem, co by mělo suplo­vat stripy, které teď ne­vy­chá­zejí. celý článek →
4. 1. 2009

Rekapitulowacz 20008 - šestý rok samomluvy


Po­dí­vejte, já ne­u­zná­vám svátky a výročí, která nemají v pří­rodě opod­stat­nění. Sil­vestr/nový rok je jenom uměle vy­ty­čená hra­nice. která mohla být kdy­koli jindy, pro­tože nijak ne­vy­chází z pohybu země. Si­vestr v po­lo­vině čer­vence? Proč ne. Aspoň bysme ne­mu­seli mrz­nout, když… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz