k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 7/200822. 7. 2008

Read only


Dneska nastal ten den. Dneska je mi 21. A shodou náhod taky pro­vá­dím nějaké změny na k47čce, které jdou až na dřeň a žádají si krev, čas a sádlo, takže práááá­vjé­é­ééé… –teď– na­stalo zmra­zení pří­spěvků. Všechno se po­cho­pi­telně roz­jede poté, co budou změny do­ko­nány. celý článek →
18. 7. 2008

Tohle píše život


Včera jsem sli­bo­val po­vídku a je­li­kož někdy svoje sliby do­konce i plním, tak dneska tu máme Abs – nejabsurd­nější příběh všech dob na­psaný podle sku­teč­ných udá­lostí. Dů­le­žitá, je ta část podle sku­teč­ných udá­lostí, pro­tože text se točí kolem lidí z 371 (foto) tedy hlavně mě (na… celý článek →
17. 7. 2008

Je potřeba vykydat chlív #2


Nebudu chodit kolem horký kaše a hned to na vás vy­klo­pím: konec světa se blíží a tak je po­třeba opět ve velkým stylu vy­ky­dat chlív a vynést na světlo světa nánosy stri­po­vého bahna, které se tu hro­ma­dilo celé roky. celý článek →
14. 7. 2008

žijte, jako kdyby to mělo být naposledy


A teď to myslím zcela vážně. V srpnu v Ženevě zapnou LHC, sráž­kami částic vznikne černá díra nebo stran­ge­lety a v ten oka­mžik za­nikne celá slu­neční sou­stava a při­lehlé okolí. Prav­dě­po­dob­nost je sice malá, ale nějaká tady je a pro sichr žijte jako kdyby tohle byl váš po­slední měsíc… celý článek →
10. 7. 2008

Smrtelná dávka statistiky


Trochu jsem se hrabal ve sta­tis­ti­kách K47čky a přišel jsem na pár věcí. Tak třeba jsem zjis­til, že při hle­dání klí­čo­vého slova „po­vídky“ je k47čka na 51. místě a když ne­po­čí­táme ero­tické stránky, pak je na 16. příčce. A to docela jde. I když opa­no­vat vy­hle­dá­vání na tohle na­prosto… celý článek →
9. 7. 2008

útok osmibitových pornofoniků


Před­mi­nule jsem se tady roz­plý­val nad albem 8-bit lager­feuer od ně­mec­kých Por­no­pho­nique, které je volně do­stupné na Ja­mendu a vy­pouš­těl jsem ně­ja­kou mlhu (tím myslím, že jsem mlžil, což zna­mená „ne­jasně na­zna­čo­val“) na téma na­psání člá­nečku, kde bych se albu do­po­drobna… celý článek →
4. 7. 2008

Simutrans verze sto tečka nula.


I když jsem se ví­ce­méně zařekl, že se Si­mu­trans už vě­no­vat nebudu (už to dlouho ne­hraju a dění kolem toho do­prav­ního si­mu­lá­toru mě už ne­há­kuje), tak přesto svoje pře­svěd­čení po­ru­ším, pro­tože vyšla nová verze Si­mu­trans, která nese cejch sto tečka nula, což by mohlo… celý článek →
3. 7. 2008

Svobodu hudbě!


Víte, co se stalo ve Švéd­sku, kde shodou náhod sídlí kapela Ma­chi­nae Supre­macy nebo Pi­ra­te­Bay, jehož čle­nové se čtyři a půl roku vy­smí­vali in­te­lek­tu­ál­nímu vlast­nic­tví a za žád­ných okol­ností se ne­ne­chali za­stra­šit? Ve Švéd­sku začal platit zákon, který do­vo­luje za­chy­tá­vat… celý článek →
1. 7. 2008

Něco se muselo stát


Sliby, sliby, sliby… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz