k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 6/200827. 6. 2008

Jenom, aby bylo mezi námi jasno!


Konec světa se blíží. S werim, jsem se vsadil, že to bude už letos. On je pře­svěd­čen o roce 2012. Však ještě uvi­díme, ho­lom­kové! celý článek →
24. 6. 2008

Důležitý je pořád něco dělat


Zkoušku z DMA možná pro­jedu (vý­sledky pí­semné části se do­zvíme až za 2 dny, na STM je nás holt jako sraček), ale dů­le­žitý je pořád něco dělat… celý článek →
22. 6. 2008

Klidně mi ucpěte hubu cementem, ale já se nedám


Pořád vy­dá­vám sig­nály, že píšu novou po­vídku a že už bude každou chvíli hotová. Mám ně­ja­kou část, ale došla šťáva a tak Ano­ma­lo­ca­ris de­t­ri­men­tum (název jako stehno, co?) se po­souvá. Na­štěstí jsem ob­da­řen mul­ti­taskin­gem a bu­f­fe­rem s ve­li­kou ka­pa­ci­tou a tak mám v záloze… celý článek →
21. 6. 2008

Buffer overflow


Tak vás tu vítám na pra­vi­del­ném te­ra­pe­u­tic­kém sezení ano­nym­ních al­ko­ho­liků, se­xu­ál­ních de­vi­antů, ne­ú­spěš­ných se­be­vrahů, pro­gra­má­torů a po­dobné se­branky… celý článek →
19. 6. 2008

StripBuffer.flush();


Je třeba opět vy­ky­dat hnůj. Víte, stala se hrozná věc: ně­ja­kým způ­so­bem (a ne­ptejte se, jak se to stalo) jsem si udělal do zásoby do­o­pravdy hodně stripů. Je jich tolik, že nor­mál­ním tempem jeden-za-ak­tu­a­li­zaci by po­slední strip z této ne­změrné várky vyšel krátce před pře­mě­nou… celý článek →
15. 6. 2008

Syntax error


Tak jsem pře­devčí­rem zase napsal nějaký ten kód (už se ze mě stává skoro pro­gra­má­tor), když tu náhle se všechno po­sralo. Začalo to, když se mi z ničeho nic smazal skript, který jsem psal celý den (takže ce­lo­denní práce v hajzlu, ale vět­šinu toho času jsem se učil nové věci, takže… celý článek →
12. 6. 2008

Nechceš jít na nějakou operu, kámo?


Píšou o tom skoro všichni, tak o tom napíšu taky, pro­tože se mě to jako dlou­ho­do­bého ope­rá­tora taky týká: vyšla nová verze Opery. A teď ještě jednou, po­ma­leji a s po­u­ži­tím ně­ko­lika tagů: vyšla nová verze pro­hlí­žeče Opera. Ano, ano, asi po mi­li­onu let přišla nová major verze Ópery,… celý článek →
10. 6. 2008

Bleskovka


Pře­četl jsem si tohle od Davida Grudla a vy­pro­du­ko­val jsem tohle (669.ykcd). celý článek →
9. 6. 2008

Soc-nety


Takže jak se na to tak koukám, tak se můj lob­bing za Twit­ter na­prosto minul účin­kem a to může zna­me­nat dvě věci: 1) moje čte­náře ne­za­jí­mají so­ci­ální sítě, 2) nikdo mě nečte nebo 3) kom­bi­nace obo­jího. Každá va­ri­anta je ve své pod­statě strašná. celý článek →
8. 6. 2008

Hrajte, dokud vám neseberou počítače


A zase ty hry. Minule jsem tady do nebe vy­chva­lo­val Knytt sto­ries a teď budu tu stej­nou čin­nost pro­vá­dět u hry Au­di­o­surf, která je zase tak trochu po­divná, ale jinak skoro až ge­ni­ální zá­vodní hra říz­nutá s tet­ri­sem. Jak jsem napsal minule: kon­venční věci mě zas tak moc… celý článek →
4. 6. 2008

Kdo si hraje zlobí v míře menší než velké


Podle sta­tis­tik docela táhnou články o po­čí­ta­čo­vých hrách. Ne­di­vím se. Sám si taky něco sem tam za­hraju a pokud to není Half Life tak už beru snad jedině fre­e­ware hry, ex­pe­ri­menty a jiné po­div­nosti. A právě do ka­te­go­rie her zcela zdarma spadá i Knytt sto­ries, který jsem hrál před… celý článek →
3. 6. 2008

Nebojte říct, co se vám líbí


Tak jsem po dlouhé době rozjel novou anketu, která je o trochu méně ab­surdní než ta minulá a týká se vašich před­po­vědí ohledně toho, jak dlouho tady ještě bude série stripů 669 (in­di­cií vám může být nové číslo 669.157). celý článek →
2. 6. 2008

Když musíte, křičte


A řeknu vám, že se ni někdy chce křičet. Třeba, když jsem ne­dávno radil jed­nomu člo­vě­kovi s pro­gra­mo­vá­ním a ten člověk je… Jak to říct? Na­prosto vy­maš­tě­nej. Ne­chodí na před­nášky, vůbec nic neumí, ne­snaží se a ještě nadává, jaká je Java sračka. Po­ví­dám: Udělej kon­struk­tor… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz