k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 4/200829. 4. 2008

Co bych vám povídal, byli v přesile...


Teď něco pro­gra­muji v javě a pro­vedl jsem jeden ma­ličký ac­ces­si­bi­lity test (takové ne­slušné slovo) a ptám se: je láska k vý­vo­jo­vému pro­středí brána jako de­vi­ace? Ne­po­chy­buji, že je. celý článek →
27. 4. 2008

Pozzor poezzie


Začnu hned vel­kými věcmi: Na­stala veliká změna, která se dá srov­nat snad jenom s pří­cho­dem doby ledové a to jenom velice ztuha. Jde po­cho­pi­telně o dnešní strip, který je zcela jiný než všechny před­chozí. Číslo 669.149 opus­tilo kon­cepci tří okýnek a mi­k­ro­pří­běh (ab­sence humoru se… celý článek →
24. 4. 2008

Pozor, jdou sem fíčury!


Nějak jsem chtěl udělat ně­ja­kou hod­not­nější ak­tu­a­li­zaci, ale něco se stalo, něco, co změní prav­dě­po­dobně změní životy nás všech. Máte pravdu jsem lhář, ne­stalo se nic, jenom jsem se na to vy­bod­nul. celý článek →
18. 4. 2008

Smrtelná arytmie


Včera jsem byl ozna­čen jako ne­ná­vistný blo­gger, vážně mi ne­do­chází proč zrovna já, takový mírný a pře­jící člověk, který vedl in­for­mační kampaň Al­ko­hol, drogy a blo­go­vání za to ne­stojí, děti jsem byl takto han­livě ozna­čen… celý článek →
14. 4. 2008

Tak na tohle vám seru..


Vrátil jsem se ze srazu jedné zá­jmové sku­piny a musím uznat, že mezi ně do­o­pravdy ne­pa­t­řím. Tech­nik mezi hu­ma­nisty, prostě děs. Po­cho­pi­telně tech­nik v ta­ko­vém pří­padě po­mlátí hu­ma­nisty ha­sá­kem nebo fran­couz­ským klíčem. Tech­nika ještě nikdy ne­vy­hrála tak mar­kantně… Ale… celý článek →
9. 4. 2008

-> tímto směrem opusťte letadlo


Je tu horká no­vinka, přá­telé! Vím, že ko­mu­ni­kace a sdě­lo­vání názorů na každé šust­nutí ve světě (a ab­so­lutní cen­zura těchto snah) jsou dů­le­žité pilíře online světa a proto jsem opět zpro­voznil mož­nost ko­men­to­vání všech pří­spěvků tady na k47čce. Tato funkce už před ně­ja­kou dobou… celý článek →
7. 4. 2008

Absolut geek


Mám nové brýle! To je rána, co? celý článek →
4. 4. 2008

The cake is a lie!


Tak už to vypadá, že nám de­fi­ni­tivně začalo jaro a míní tady ně­ko­lik měsíců pobejt a ne­ne­chat se vyhnat ně­ja­kou náhlou zimou. Proto ne­smíme hledět na ná­sledky a musíme před­běh­nout čas a zve­řej­nit strip s číslem 669.172, který je o tomto tématu a určité men­šině lidské po­pu­lace,… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz