k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 9/200729. 9. 2007

Mluvící hlavy bšude kam se podíváš! (uááá!!!)


Další no­vinky při­chá­zejí ve stínu po­zi­tiv­ních zpráv. Nevím, čím je to způ­so­beno, ale počet ná­vštěv vzrostl oproti mi­nu­lému měsíci o 15% (a to září ještě ne­skon­čilo) a ve srov­nání s únorem do­konce o 67%! Tomu bychom snad mohli říkat boom. celý článek →
24. 9. 2007

#298


Mám la­tentní zpož­dění. Ak­tu­a­li­zace plá­no­vaná na středu se od­kládá na srpen nebo za­čá­tek září, po­vídky se zpož­dě­ním dva roky, na emaily od­po­ví­dám až za tři dny, na IM za týden (za­hoďte už ty svoje ICQ a za­čněte po­u­ží­vat něco ro­zum­ného, tedy Jabber). Stripy si dělám do zásoby… celý článek →
17. 9. 2007

Temné vody fanartu 3


Na za­čá­tek si dáme strip (proč ne?): 669.118. Víte u stripů je jeden velký pro­blém: je­li­kož mám ten­denci o každé zdejší no­vince napsat ně­ko­lik slov, píšu to i ke kaž­dému novému stripu a pro­tože jsem jich uvedl skoro sto dvacet, dělá mi trochu pro­blémy vy­mýš­let stále nové a ori­gi­nální… celý článek →
10. 9. 2007

I'm free!


Ko­nečně jsem volný!! Hu­hůůůůů!! Dneska kolem 4:45 ráno (hrůza!) jsem do­dě­lal a ode­slal se­mest­rální práci z před­mětu Y36PJV. Teď ještě vyhrát duel s pro­fe­so­rem, hodit na kostce aspoň pětku a hurá další se­mestr. Ale nebyla to lehká cesta, která na­ko­nec vedla k ja­vo­vému pro­gramu GAME… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz