k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 9/200528. 9. 2005

#130


Nebudu se zby­tečně vy­kru­co­vat a řeknu to hned na za­čátku: Pla­y­back zatím není. Jsou v něm trh­liny a ne­do­statky, na ur­či­tých mís­tech mi něco chybí, něco jako spáry a švy pří­běhu a tohle všechno bych rád nějak za­ce­lil. celý článek →
21. 9. 2005

#129


Při minulé ak­tu­a­li­zaci jsem za­uz­lo­val odkazy a vel­ko­hubé chvástání novým ko­mik­sem od­ka­zo­valo na ten starý. Byla to chyba, při­zná­vám, ale teď je všechno ok. Odkaz na 5. díl ko­miksu už fun­guje jak má. celý článek →
20. 9. 2005

#128


Nějaký špi­o­nážní pa­ra­zit, který má ne­o­me­zené mož­nosti ske­no­vání mých myš­le­nek ne­dávno na knihu vy­pus­til zprávu, že bude nový air­sof­tový komiks. A ne­ke­cal. Je tu! Tak a teď po­řádně: Páté číslo air­sof­to­vého ko­miksu. A o čem to je, v pod­statě o ničem. Stejně jako před rokem,… celý článek →
17. 9. 2005

#127


Je tu sobota! Krásný to den! Trochu to ze­struč­ním. Kdysi dávno mi přišel mail od jis­tého J.B. a ten si všiml, že v žeb­říčku mých PC-her­ních ob­lí­benců se vy­sky­tuje jakási X-COM:Apo­ca­ly­pse a po­žá­dal mě jestli bych ne­se­psal jakýsi souhrn tipů a rad pro hru. A je­li­kož mám tyhle staré… celý článek →
15. 9. 2005

#126


Na­padlo vás někdy kolik po­ví­dek tu molo být, kdy­bych úplně každou dopsal? Taky jsem si touto otáz­kou po­lo­žil a začal se pro­hra­bá­vat do spod­ních vrstev hro­mady ru­ko­pisů. Našel jsem ně­ko­lik za­po­me­nu­tých po­kladů, které jsem oprášil a iden­ti­fi­ko­val. Ne­do­kon­če­ných po­ví­dek… celý článek →
12. 9. 2005

#125


Moje ne­schop­nost napsat nový úvod­ník do­sáhla vr­cholu. Pět měsíců jsem nutil ná­vštěv­níky koukat na jeden úvod­ník. Ale s tím je teď konec, napsal jsem nový a ne­ob­vykle dlouhý kousek v němž se vracím ke ko­ře­nům a smyslu K47čky. Ší­len­ství je opravdu na prodej. Tolik k novému úvod­níku. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz