k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 10/200328. 10. 2003

#44


Při­ná­ším vám zas něco nového. Za­mys­lel jsem se nad sebou a musel jsem trpce za­pla­kat. Abych uklid­nil svůj chorý mozek, napsal jsem po­vídku Domů!. Je po­dobná po­vídce Konec?, je po­sta­vená na po­dob­ných zá­kla­dech. Jde v ní pod­statě o to, že se něco děje. Může to být konec světa. Možná.… celý článek →
22. 10. 2003

#43


Přišla změna! Je to tak, ale po dlouhé době jsem změnil úplně první stránku, index, na který vle­zete hned na za­čátku. Teď je laděná do stylu jako by oho­řelé staré noviny, nebo stránky z deníku. Fakt to stojí za to! Dále jsem napsal po­vídku Po­stin­dustrial. Mohla by mít klidně podti­tul: „Pohled… celý článek →
19. 10. 2003

#42


Před vte­ři­nou jsem dopsal další sbírku po­di­vu­hod­ných mi­ni­pří­běhů s názvem his­torky z pod­světí 3: nic ne­ří­kej ":[po­vidky/his­torky-z-pod­sveti-3-nic-ne­ri­kej]. Po­kou­ším se v nich vrátit ke ko­ře­nům. Jak to do­padlo si musíte pře­číst sami. Pak tu mám roz­po­ru­pl­nou… celý článek →
18. 10. 2003

#41


Po­vídka a úvaha. To vám teď na­bí­zím. Na po­vídku Od­plata? jsem sebral in­spi­raci od Davida Havlíčka a jeho po­vídky Od­plata. Zpo­čátku se držím stej­ného sché­matu, po­u­ží­vám jen jiné výrazy. Tak od po­lo­viny mojí Od­platy se všechno zvrhne naopak a z hrdiny se stane sráč. A jak to všechno… celý článek →
17. 10. 2003

#40


Moje nová chlouba Ko­lek­tivní po­vídka se sice od po­sledně ne­roz­vi­nula, ale Biatec už píše další kousek mo­zaiky (tedy MĚL by psát). A dál? Dnes za­čí­nám „re­klamní kampaň“, která se, doufám, po­zi­tivně pro­jeví na ná­vštěv­nosti. Chci pro vás jen to nej­lepší, tak jsem vás ke mně na­lá­kal… celý článek →
13. 10. 2003

#39


Sice mi to trvalo dlouho, ale v sekci miz­ze­rie je ko­nečně Ko­lek­tivní po­vídka – první dvě části na­psané mnou a Jirkou. Zatím je to jen za­čá­tek pří­běhu, který se může a bude vy­ví­jet do ne­če­ka­ných směrů. Zatím je to jen ro­ze­hrávka partie, uve­dení ně­ko­lika postav na scénu. Vše… celý článek →
3. 10. 2003

#38


Čekali jste dlouho, ale ne zby­tečně! Já jsem se vrátil a se mnou přišel strach. Nejdřív bych mohl osvět­lit proč tak velká pro­dleva. Bylo to kvůli tomu, že jsem kom­pletně pře­dě­lá­val vzhled. Jak jste si všimli, ne­stalo se tak. Po zralé úvaze s M@rtym, jsem pro­citl a uvě­do­mil si, že to není… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz